zondag 5 december 2010

"Olie en Kolen worden schoner" aangenomen resolutie CDA-Congres 27 nov 2010

Indiener: CDA-Duurzaamheidsberaad

N. van der Stappen, J. Grovenstein, T.J.J. Stok, R.M. Vos, A. Kroon, J. V. de Vries, J.S.L. van Ling, H. van de Honing, K. de Kok, G. van Breen, C. de Lange, R. Waardenburg, A.P. Dijkstra, H. Hoogerwerf, H. Bontenbal, J. Molendijk, D. van Elk, H.P. Vermaat, E. Bouwhuis, W. Braakman, P.L. Walraven, J. R. Dekker, A. van der Vloet, R. van den Bogaard, S. J. Veermand, H. Melis, M. Ruitenbeek, G. Hartholt, E.W. Tilanus, K. Paul, D. Louter, B. Oosthoek-Bogaard, G. Wobbes, H. Pijnappel, L. Visscher-Endeveld, I. Malsch, L. Punt, J. Denissen, J. Jonk, J. Ketel en het CDJA


Resolutie “Olie en Kolen worden schoner”
(Duurzaamheidscriteria voor conventionele energiebronnen) 
Het CDA Partijcongres op 27 november 2010 bijeen in Utrecht,

Constaterende dat :
1.    ons grote energieverbruik een maximale inspanning vergt ten aanzien van duurzaamheid
2.    mijnbouw, winning en transport van conventionele bronnen als kolen en olie grote schade kunnen toebrengen aan het milieu, maar ook aan de gezondheid en de mensenrechten
3.    ongelukken in o.a. de Mexicaanse Golf (olie), Chili en China (kolen), alsmede mensenrechten– schendingen in Colombia dit illustreren
4.    de sociale gevolgen van onduurzame productie vaak ook uitmonden in gewelddadigheden en conflicten

Overwegende dat :
1.    de CDA-beginselen rentmeesterschap en gerechtigheid verplichten tot duurzame ontwikkeling, hier en in de grondstoffenlanden;
2.    een gelijk speelveld dient te ontstaan voor alle verschillende energiebronnen (conventionele en hernieuwbare);
3.    duurzaamheidscriteria bij biobrandstoffen, mede tot stand gekomen dankzij de Nederlandse regering, hebben bijgedragen aan betere werkwijzen met minder schade voor mens en milieu;

Spreekt uit, dat :   
  1. het nieuwe kabinet wordt opgeroepen om te komen tot het opstellen van adequate duurzaamheidscriteria voor conventionele energiebronnen t.a.v. mijnbouw, winning en  transport; 
  2. het nieuwe kabinet wordt opgeroepen na te streven dat deze criteria in Europees verband  worden geimplementeerd.
En gaat over tot de orde van de dag.


Preadvies DB:

Overnemen

Een initiatief vanuit het CDA-Duurzaamheidsberaad.
Deze resolutie is aangenomen door het CDA-Congres.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten