dinsdag 31 januari 2017

Ingezonden brief in het Algemeen Dagblad 31 januari 2017 over "asociale" arbeidsmarkt

Op dinsdag 31 januari 2017 heeft het Algemeen Dagblad een ingezonden brief van mij gepubliceerd, over de "asociale" arbeidsmarkt en de reactie van Sybrand van Haersma Buma op de "asociale" plannen van de VVD met de arbeidsmarkt.

Dit is de tekst die ik ingestuurd heb naar het Algemeen Dagblad:

========================================================

"Asociale" arbeidsmarkt

Buma stelt zaterdag dat het plan van de VVD voor de arbeidsmarkt asociaal is. Dat het CDA de "asociale" arbeidsmarkt wil hervormen is een goede zaak, maar dat de huidige regels op de arbeidsmarkt "asociaal" zijn, is toch mede aan het CDA te danken? De huidige regels voor arbeidsmigranten, uitzendkrachten en ZZP'ers zijn namelijk mede door het CDA ingevoerd. De timing van de boodschap van Buma is ook opvallend, want diverse problemen die Buma nu aankaart waren al begin 2014 (en eerder bekend), waarom komt Buma daar nu mee en heeft hij deze problemen niet eerder nadrukkelijk aangekaart? Ik denk dat menige kiezer het CDA dankbaar zou zijn geweest als het CDA hier eerder nadrukkelijk werk van had gemaakt. Nog sterker als het CDA de genoemde problemen eerder nadrukkelijk had aangekaart dan was de boodschap van Buma (zie AD 28 jan 2017) geloofwaardiger geweest. Nog sterker veel kiezers vragen zich op dit moment af of dat wat Buma in het AD zei over de "asociale" plannen van de VVD verkiezingspraat is ja of nee.

Gerrit Hartholt Dedemsvaart.

========================================================

De redactie van het AD heeft mijn ingezonden brief iets ingekort, en iets veranderd.


Foto van de ingezonden brief.

Deze ingezonden brief heb ik geschreven n.a.v. dit artikel van 28 januari 2017.
'Plan van de VVD voor arbeidsmarkt is asociaal'

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

zaterdag 28 januari 2017

Het CDA bepleit hervorming huidige "asociale" arbeidsmarkt. Reactie mijnerzijds.

In een interview in het Algemeen Dagblad 28 januari 2017 bepleit het CDA bij monde van Sybrand van Haersma Buma een hervorming van de huidige "asociale" arbeidsmarkt.

Mijn reactie: Goed dat het CDA de huidige "asociale" arbeidsmarkt wil hervormen, maar de "asociale" regels die er nu zijn op de arbeidsmarkt, die zijn toch mede dankzij het CDA ingevoerd?

Nog een opvallend punt is de timing, als het CDA in de periode eind 2013 - januari 2017 (ruim 3 jaar) meer werk van de in het artikel genoemde punten had gemaakt, dan was Buma nu geloofwaardiger geweest, en had het CDA in 2014 en 2015 betere verkiezingsresultaten kunnen behalen bij de gemeenteraads verkiezingen 2014, Europese verkiezingen 2014, provinciale staten verkiezingen 2015 en tussentijdse verkiezingen zoals in Meierijstad 2016.

Anders verwoord, eerder schakelen op dit dossier had de arbeidsmarkt al veel eerder minder "asociaal" kunnen maken.

Verder valt op dat het CDA het recht van de sterkste op de arbeidsmarkt afwijst, dat is een goede zaak, maar waarom is dan het genuanceerde amendement (samengevat) 'stop pesten op het werk' dan afgewezen?

Amendement 367 'Stop pesten op het werk' ingediend op concept CDA verkiezingsprogramma 'Keuzes voor een Beter Nederland'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2017/01/amendement-367-stop-pesten-op-het-werk.htmlPortret van de politiek leider van het CDA, Sybrand Buma. © Pim Ras Fotografie

AD 28 januari 2017: 'Plan van de VVD voor arbeidsmarkt is asociaal'
http://www.ad.nl/binnenland/plan-van-de-vvd-voor-arbeidsmarkt-is-asociaal~a6732d4e/

Enige achtergrond informatie:

Het thema arbeidsmigranten heeft ondergetekende o.a. april 2014 ingebracht, o.a. met de petitie 'Geen Woorden maar Banen'.
https://petities.nl/petitions/geen-woorden-maar-banen/signatures?locale=nl
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/oproep-onderteken-de-petitie-geen.html
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/04/persbericht-werkzoekende-start-petitie.html

Verder is ondergetekende initiatiefnemer van het aangenomen voorstel 'Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken'. Ook van dit voorstel is het e.e.a. terug te vinden in het CDA verkiezingsprogramma 2017 -2021.

'Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken':
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

woensdag 11 januari 2017

Amendement 367 'Stop pesten op het werk' ingediend op concept CDA verkiezingsprogramma 'Keuzes voor een Beter Nederland'

Via CDA Overijssel is het volgende amendement 'Stop pesten op het werk' ingediend op het concept CDA verkiezingsprogramma 'Keuzes voor een Beter Nederland' 2017 - 2021.

Helemaal onderaan staat een belangrijke update over dit amendement.


Amendement 367 'Stop pesten op het werk' + preadvies.

Tekst amendement:
Pesten, intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie op het werk dient adequaat aangepakt te worden, dit desnoods door het op te nemen in het wetboek van strafrecht. Dat laatste niet primair als stok om mee te slaan, maar als stok om de nu veelal afwezige preventie af te dwingen.

Toelichting amendement:
Als normen en waarden partij is het CDA van mening dat pesten, intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie op het werk aangepakt dient te worden. Nu het taboe op het onderwerp doorbroken is o.a. door de petitie 'Stop pesten op het Werk!' dient er doorgepakt te worden op dit voor de slachtoffers en hun familie soms zeer ingrijpende onderwerp. Uit allerlei signalen blijkt dat er beweging op het onderwerp zit, dit o.a. omdat de huidige minister van SZW het onderwerp met de Sociale Partners bespreekt via Stichting van de Arbeid.

Preadvies:
Niet overnemen.
Sympathiek voorstel, maar er is inmiddels staand beleid
waar dit amendement geen wezenlijke toevoeging op is.

======================================================

Mijn reactie op het preadvies.

Ik verbaas mij over het preadvies bij dit amendement.

- Het is algemeen bekend dat het staande beleid niet adequaat is. Het amendement bepleit daarom op hoofdlijnen adequaat beleid, dus is het als zodanig een wezenlijke toevoeging.

- De CDA Tweede Kamerfractie heeft december 2016 de volgende vragen aan minister Asscher gesteld; Biedt de huidige Arbowet naar het oordeel van de minister voldoende handvaten om pesten op het werk tegen te gaan? Zo nee overweegt de minister dan voorstellen te doen om de Arbowet aan te passen? In hoeverre wordt er uitvoering gegeven aan de Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk uit 2007?


Schriftelijke vragen van VVD, PvdA en CDA n.a.v. de beleidsbrief 'Integrale aanpak pesten'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/12/schriftelijke-vragen-van-vvd-pvda-en.html

- Is het bij de opstellers van het vreemde preadvies bekend dat er zoiets is als de Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk, en dat die ondertekend is door diverse werkgeversorganisaties? (De Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk bepleit o.a. nultolerantie, passende maatregelen tegen de pestkoppen op het werk en hulp voor slachtoffers van pesten op het werk om te reïntegreren.)


Europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk 2007
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/12/europese-kaderovereenkomst-over-geweld.html

- Kennen de opstellers van het preadvies de inhoud van de artikelen 'Gij zult niet treiteren' en 'Beter goede baas dan zwak beleid'?

Gij zult niet treiteren
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/02/gij-zult-niet-treiteren-anno-2015.html

Beter goede baas dan zwak beleid
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/02/beter-goede-baas-dan-zwak-beleid-mbt.html

- Zijn de opstellers van het preadvies er van op de hoogte dat VNO-NCW pleit voor zero-tolerancebeleid t.a.v. pesten op het werk? De vraag is nu is er in de praktijk ook inderdaad een zero-tolerancebeleid t.a.v. pesten op het werk, bijvoorbeeld op het moment dat een werkgever een werknemer m.b.v. vormen van intimidatie weg probeert te pesten?


Werkgevers hebben zero-tolerance voor pesten op het werk
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/01/werkgevers-hebben-zero-tolerance-voor.html

- Is de normen en waarden partij CDA bereidt om de misstanden rond discriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie op het werk aan te pakken ja of nee? Anders geformuleerd, kiest het CDA partij voor de pestkoppen op het werk of voor de slachtoffers van pesten op het werk? Menig slachtoffer van pesten op het werk voelt zich nu in de steek gelaten.

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA


Bijzonderheid: CDA Hardenberg vondt het amendement als te persoonlijk en wilden het daarom niet indienen. Citaat: "Het derde zien wij als te persoonlijk en hoort niet in een verkiezingsprogramma." Einde citaat.

Op 26 oktober 2016 drie amendementen ingediend op het concept CDA verkiezingsprogramma 2017 - 2021
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/10/op-26-oktober-2016-drie-amendementen.html

25 november 2016 klacht ingediend over 4 verschillende versies procedure bespreking amendementen gecommuniceerd door CDA Hardenberg
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/11/25-november-2016-klacht-ingediend-over.html

Belangrijke update: Het CDA congres heeft 14/01/2017 te Barneveld mijn amendement (samengevat) 'stop pesten op het werk' in deelsessie 4 niet aangenomen. Iets wat mij hogelijk verbaasd want het amendement bepleit een adequate en genuanceerde aanpak van pesten op het werk. Wat het extra verbazingwekkend maakt, is dat tegelijkertijd CDA Den Haag en CDA Amsterdam pleiten voor het strafbaar stellen van straatintimidatie (zie de mediaberichten daarover). Als je straatintimidatie strafbaar stelt, dan is het ook logisch om pesten op het werk (etc) strafbaar te stellen, gezien de impact van pesten op het werk en de grote maatschappelijke kosten.

dinsdag 10 januari 2017

Op de radio geweest ivm de stelling 'De arbeidsmigratie uit Oost-Europa moet aan banden' bij Standpunt.nl

Op dinsdag 10 januari 2017 ben ik als 1e inbeller op de radio geweest i.v.m. de stelling 'De arbeidsmigratie uit Oost-Europa moet aan banden' bij Standpunt.nl .


Stelling De arbeidsmigratie uit Oost-Europa moet aan banden .jpg

=========================================

Mijn inbreng:

Gerrit Hartholt Dedemsvaart

Eens met de stelling

Op dit moment is het zo dat voor veel werkgevers het inhuren van een arbeidsmigrant goedkoper is dan het inhuren van een Nederlander. De oorzaken hiervan zijn divers, zoals geen pensioenopbouw voor arbeidsmigranten, of een zieke Pool die z.s.m. naar Polen wordt gestuurd (mogelijk dat die Pool dan niet doorbetaald krijgt gedurende de periode dat hij/zij ziek is), of uitbuiten via dure huisvesting, etcetera etcetera.

Dit soort zaken weet ik omdat ik 18 jaar lid ben geweest van een ondernemingsraad en al die 18 jaar lid ben geweest van de financiële commissie.

Dit fenomeen dat arbeidsmigranten nu vaak goedkoper zijn dan Nederlanders, heeft o.a. tot gevolg dat diverse Nederlandse werkgevers liever een Pool, Roemeen of Bulgaar inhuren dan een Nederlander met een arbeidshandicap. Dit terwijl in de grondwet staat dat de Nederlandse overheid Nederlanders aan werk moet zien te helpen en het beleid van de overheid om Nederlanders met een arbeidshandicap aan werk te helpen. Bijzonderheid is dat toen ik mijn vaste baan kwijtraakte, dat ik werd vervangen door een Pool.

=========================================

Ik heb niet mijn hele verhaal kunnen houden op het moment dat ik op de radio was.

URL naar de stelling op Stand.nl
De arbeidsmigratie uit Oost-Europa moet aan banden
http://www.stand.nl/stellingen/Binnenland/De-arbeidsmigratie-uit-Oost-Europa-moet-aan-banden

Terugluisteren kan via het volgende artikel:
Asscher: 'Arbeidsmigratie uit Oost-Europa moet aan banden'
http://www.nporadio1.nl/achtergrond/2694-asscher-arbeidsmigratie-uit-oost-europa-moet-aan-banden

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

donderdag 5 januari 2017

Kersttoespraak Koning: citaat "velen hebben het gevoel te leven in een land zonder luisteraars"

Tijdens zijn kersttoespraak zei Koning Willem-Alexender o.a. "velen hebben het gevoel te leven in een land zonder luisteraars". Verder eindigde de koning met de stelling dat mensen terecht verlangen naar veiligheid.

Koning Willem-Alexander heeft gelijk, Nederland heeft mensen nodig die kunnen luisteren, ben benieuwd of er tussen al de bij de Kiesraad ingeschreven partijen (circa 81) partijen zitten die niet alleen zenden maar ook luisteren.

M.b.t. het punt dat mensen terecht verlangen naar veiligheid, als slachtoffer van pesten op het werk (ben bewust weggepest door een werkgever met alle gevolgen van dien), ben ik er blij mee dat Koning Willem-Alexander aangeeft dat mensen terecht verlangen naar veiligheid.


Foto via NOS.nl

Bezorgde koning: het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden
http://nos.nl/artikel/2150094-bezorgde-koning-het-extreme-lijkt-het-nieuwe-normaal-te-worden.html


Kersttoespraak Zijne Majesteit de Koning

Bekijk hier de hele toespraak van de koning (25 december 2016):
https://www.youtube.com/watch?v=xnCJfUfJNqI&feature=youtu.be

Bezorgde koning in kersttoespraak: Vrijheid heeft de ruimte nodig
http://www.ad.nl/binnenland/bezorgde-koning-in-kersttoespraak-vrijheid-heeft-de-ruimte-nodig~aedf5e67/
Citaat: ,,De boodschap van kerstmis is die van hoop, vrede en naastenliefde. Dat is een oproep aan ieder van ons. Hoe gedragen we ons tegenover elkaar? Wat doen we er zelf aan om onze samenleving zo in te richten dat iedereen zich veilig weet en thuis kan voelen? Kunnen we het nog: samen vreedzaam problemen oplossen?'' Einde citaat.

Bezorgde koning wil open debat: boosheid lost niets op
http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/12/bezorgde-koning-roept-op-tot-betrokkenheid-boosheid-lost-niets-op-424077/
Citaat: ‘Terroristen proberen onze vrije manier van samenleven aan te tasten. Angst en woede zijn dan begrijpelijke emoties, maar boosheid kan geen eindstation zijn. De vrede komt niet dichterbij als mensen zich ingraven.’ Einde citaat.

'Vorige keer leek het LuckyTV, nu was het echt'
http://www.volkskrant.nl/opinie/wagendorp-godswonder-dat-de-koning-niet-getroffen-is-door-writer-s-block~a4440033/
'Het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden.'
'Zoekend naar zekerheid, graven groepen zich in hun eigen gelijk in. Dat maakt een open gesprek onmogelijk. Velen hebben het gevoel in een land zonder luisteraars te leven.' En: 'Wie twijfelt over de toekomst, idealiseert vaak het verleden.' Dit was de kernachtigste: 'Beleving is werkelijkheid, hoor je vaak. Maar het fundament van het dagelijks leven wordt drijfzand als beleving het zicht op de werkelijkheid verdringt.'

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

zondag 1 januari 2017

Een Schoon Gezond Veilig en Gelukkig 2017

Hierbij wens ik een ieder een Schoon Gezond Veilig en Gelukkig 2017


Een Gelukkig 2017Een voorbeeld van een Schoon 2017
Zie ook: Aanpak vuurwerkafval via een schoon nieuwjaar
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/09/resolutie-aanpak-vuurwerkafval-via-een.html


Een Gezond 2017


Een Veilig 2017
Daarom politiecapaciteit vrijmaken voor aanpak en voorkomen terreur en aanpak illegaal vuurwapenbezit
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/12/resolutie-politiecapaciteit-vrijmaken.html

Zie ook: Aanpakken illegaal vuurwapenbezit:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-aanpakken-illegaal.html

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA