dinsdag 28 september 2021

Uitgewerkt plan van gemeente Hardenberg voor (nieuw) fietspad Zuiderbos Dedemsvaart opnieuw in bespreking (najaar 2021)

In de loop van de tijd hebben diverse mensen contact gehad met de gemeente Hardenberg, met het verzoek om de verlichting (oriëntatieverlichting) van het fietspad door het Zuiderbos Dedemsvaart (Zuiderpad) te verbeteren. Op deze verzoeken werd door de gemeente Hardenberg zeer terughoudend gereageerd, dit terwijl het gebruik van dit fietspad ondertussen gewijzigd is door de bouw van woningen in de nieuwe woonwijk aan de zuidkant van Dedemsvaart. Gevolg: basisschool leerlingen die gebruik zijn gaan maken van dit fietspad, en middelbare school leerlingen die via dit fietspad naar (en van) Ommen zijn gaan fietsen (bovenbouw leerlingen Vechtdal College). Door deze ontwikkelingen zou dit fietspad i.p.v. de status recreatieve route de status van schoolfietsroute behoren te krijgen.

Om de verbetering van de verlichting van het fietspad door het Zuiderbos proberen vlot te trekken (verzoeken indienen hielp niet), startte Gerrit Hartholt (ondergetekende) september 2018 de petitie 'Meer lantarenpalen langs het fietspad door het Zuiderbos (Dedemsvaart)' die in korte tijd 150 handtekeningen kreeg, en waar zelfs RTV Oost aandacht aan besteedde.

Petitie:
https://petities.nl/petitions/meer-lantarenpalen-langs-het-fietspad-door-het-zuiderbos-dedemsvaart?locale=nl

RTV Oost 10 september 2018:
https://www.rtvoost.nl/nieuws/298441/Dedemsvaarter-start-petitie-voor-meer-lantaarnpalen-in-het-Zuiderbos


Na de fase van handtekeningen werven en de petitieaanbieding (in de hoop dat er een lampje zou gaan branden in het gemeentehuis), volgde een fase in 2018 - 2019 van (informeel) overleggen (te gemeentehuis Hardenberg i.p.v. te Dedemsvaart). Aan deze informele overleggen namen meestal 2 ambtenaren van de gemeente Hardenberg, 1 vertegenwoordiger van de petitie, 1 vertegenwoordiger van Parcours en iemand van Plaatselijk Belang Dedemsvaart deel. (Aan de kant van Plaatselijk Belang Dedemsvaart wisselde door omstandigheden nogal eens wie er aan dit overleg deelnam.)

Uitkomst van deze (informele) overleggen was dat de gemeente Hardenberg in 1e instantie eigenlijk niet de verlichting van het fietspad wilde verbeteren maar bij nader inzien akkoord ging met 3 lantaarnpalen erbij (gerealiseerd in 2020), en dat de armaturen zouden worden voorzien van dynamische verlichting (bij constatering fietsers / wandelaars gaat het verlichtingsnivo in het donker tijdelijk omhoog) (ook gerealiseerd in 2020). Al met al een kleine verbetering van de verlichting van dit fietspad, dit terwijl er meer nodig is met name in de bochten op het stuk fietspad in de richting van het overdekte zwembad De Kiefer. Tevens hadden de ambtenaren van de gemeente Hardenberg nog iets bedacht en dat is een nieuw stukje fietspad tussen De Lisdodde en het bestaande fietspad (Zuiderpad), te realiseren op zijn vroegst in 2021 (immers de gemeenteraad moest akkoord gaan najaar 2020 met de begroting van 2021). Over dat nieuwe stukje fietspad (i.p.v. het bestaande graspad) tussen De Lisdodde en het Zuiderpad waren de bewoners van de nieuwe woonwijk ten zuiden van Dedemsvaart redelijke enthousiast, de overige ondertekenaars van de petitie waren iets minder enthousiast (immers leuk en aardig dit stukje fietspad met verlichting maar daar wordt de verlichting van de rest van het fietspad niet beter van). Vanaf het moment dat de ambtenaren van de gemeente Hardenberg met hun idee kwamen te weten een (nieuw) stukje betonfietspad door het Zuiderbos (i.p.v. het bestaande graspad) naar de nieuwe woonwijk, heb ik de ambtenaren van de gemeente Hardenberg geadviseerd om goed met de aanwonenden te overleggen woonachtig in De Lisdodde. In de loop van 2021 bleek dat de direct aanwonenden in De Lisdodde niet bijster enthousiast zijn, en dat zij zich onvoldoende gehoord voel(d)en door de gemeente Hardenberg.

Ondanks mijn advies (in 2019) om goed met de direct aanwonenden te overleggen heeft dat overleg met de direct aanwonenden in De Lisdodde blijkbaar onvoldoende plaatsgevonden. Gevolg is nu anno 2021 dat het idee van de ambtenaren van de gemeente Hardenberg om een (nieuw) stukje betonfietspad aan te leggen in het Zuiderbos van De Lisdodde naar het Zuiderpad en vervolgens verder naar de nieuwe woonwijk (dit alles met verlichting), najaar 2021 opnieuw besproken gaat worden met betrokkenen waaronder ondergetekende (initiatiefnemer petitie).

Als initiatiefnemer van de petitie 'Meer lantarenpalen langs het fietspad door het Zuiderbos (Dedemsvaart)', zal mijn inbreng bij het opnieuw bespreken van het idee van de ambtenaren het volgende zijn: De petitie bepleit een verbetering van de verlichting van het fietspad door het Zuiderbos, de eventuele aanleg van een (nieuw) stukje betonfietspad met verlichting door het Zuiderbos (i.p.v. het graspad) en de doortrekking naar de nieuwe woonwijk lost het verlichtingsvraagstuk maar voor een deel op. Als petitionaris zie ik liever een andere oplossing. Echter omdat de gemeente Hardenberg tot nu volhardt in het niet verder verbeteren van de verlichting van het oorspronkelijke fietspad en omdat het (nieuwe) fietspad de situatie voor de bewoners van de nieuwe woonwijk (Zuiderboslaan) verbeterd, ga ik er niet dwars voor liggen maar wordt ik ook niet enthousiast. Afhankelijk van welke oplossing er t.z.t. komt (???) zal ik er voorzichtig op aandringen om het fietspad door het Zuiderbos (deels of geheel) de status schoolfietsroute te geven.


Voorgesteld nieuw tracé (geel) fietspad Zuiderbos (plan gemeente Hardenberg)

Aangezien het aantal bewoners van de nieuwe woonwijk ten zuiden van Dedemsvaart nog steeds groeit, er basisschoolleerlingen gebruik maken van het fietspad door het Zuiderbos, er middelbare school leerlingen gebruik maken van dit fietspad en het recreatieve (en andere) gebruik van dit fietspad (o.a. richting het overdekte zwembad) nog steeds toeneemt, neemt de wenselijkheid van verbetering van de verlichting van het fietspad door het Zuiderbos nog steeds toe. De eventuele realisering van het plan van de ambtenaren van de gemeente Hardenberg te weten een (nieuw) stukje fietspad in het Zuiderbos tussen de Lisdodde en de nieuwe woonwijk ten zuiden van Dedemsvaart (nu opnieuw ter bespreking), zal de problematiek (in dat scenario) maar deels oplossen.

Gerrit Hartholt (initiatiefnemer petitie / petitionaris)
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S.1 Iets wat in 2021 wijzigde is de status (functie) van het zuidelijke deel van De Veenderij (tussen de Oostwijk en de Verlengde Zestiende Wijk), dat deel kreeg de status (functie) van fietspad (en toegang voor landbouwvoertuigen), dit als onderdeel van de schoolfietsroute van en naar Ommen en van en naar CNS Ommerkanaal.

P.S.2 In het concept Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan Hardenberg (oktober 2021), is het fietspad door het Zuiderbos (oost-west deel) gecategoriseerd als onderdeel van het fietsnetwerk.
https://www.hardenberg.nl/gvvp

P.S.3 Navolgend voortgangsbericht 1 d.d. 29 mei 2019:

Beste ........ ................, beste ondertekenaars van de petitie 'Meer lantaarnpalenlangs het fietspad door het Zuiderbos (Dedemsvaart)',

Allereerst dank jullie wel voor het ondertekenen van de petitie.

Deze petitie is onder het motto, we hopen dat er een lampje gaat branden bij de gemeenteraad van Hardenberg, 18 september 2018 aangeboden aan de gemeenteraad van Hardenberg. Daarbij werd de hoop uitgesproken dat het wellicht mogelijk zou zijn dat de betere verlichting van het fietspad voor eind oktober 2018 gerealiseerd zou kunnen zijn.

Na de overhandiging van de petitie aan de gemeenteraad, hebben er 3 overleggen plaats gevonden in het gemeentehuis, met daarbij een afvaardiging van Parcours, ondergetekende als initiatiefnemer petitie en meestal iemand van Plaatselijk Belang Dedemsvaart. De overleggen vonden helaas niet plaats in Dedemsvaart, maar in Hardenberg. Aan de kant van de gemeente Hardenberg zaten 2 ambtenaren.

Mede aan de hand van de inbreng vanuit Dedemsvaart besloten de ambtenaren eind 2018 om 3 scenario's door te gaan rekenen en door te spreken op het gemeentehuis zowel ambtelijk als politiek. Voor die doorrekenening en het bespreken heeft de gemeente Hardenberg om niet geheel duidelijke redenen flink de tijd genomen.

Op 20 mei 2019 kwam de gemeente Hardenberg informeel met het volgende voorstel:

  • Schelpenpad tussen nieuwe woonwijk Parcours en het fietspad door het Zuiderbos omvormen naar een betonnen fietspad met de breedte conform de normen van een schoolfietsroute.
  • Graspad tussen het fietspad door het Zuiderbos en De Lisdodde (richting De Vossestaart) omvormen naar een betonnen fietspad met de breedte conform de normen van een schoolfietsroute.
  • Deze stukjes beton fietspad verlichten.
  • De bestaande oriëntatieverlichting die er al is verbeteren, dit betekent in de praktijk een beperkt aantal lantaarnpalen erbij op het bestaande (beperkt) verlichte deel van het fietspad.
  • De verlichting dynamisch maken.

Dit informele voorstel van de gemeente Hardenberg gedaan 20 mei 2019, hebben degenen die er vanuit Dedemsvaart bij zaten niet op papier meegekregen.

In de praktijk betekent dit nu nog informele voorstel van de gemeente Hardenberg, dat voor met name de bewoners van Parcours de situatie fietsroute tussen nieuwe woonwijk Parcours en Dedemsvaart Zuid flink verbetert. Voor hen die van het hele fietspad gebruik maken, bijvoorbeeld vanaf De Kiefer richting De Veenderij (of Parcours), dat er nog steeds een donker deel van dit fietspad met bochten niet verlicht is in het voorliggende plan van de gemeente Hardenberg.

Qua fasering is de gemeente Hardenberg voornemens om dit jaar een aantal lantaarnpalen (oriëntatieverlichting) erbij te plaatsen op het bestaande verlichte stuk.

De aanleg van de stukje betonnen fietspad zou dan in 2020 kunnen plaats< vinden (mits akkoord gemeenteraad) aldus de ambtenaren van de gemeente Hardenberg, tenzij de gemeenteraad besluit om dit te vervroegen.

Waarom die paar lantaarnpalen die er nu bij gaan komen (uitbreiding oriëntatieverlichting bestaande verlichte stuk), niet al oktober 2018 geplaatst hadden kunnen worden, is mij niet bekend.

Als initiatiefnemer van de petitie heb ik namens alle ondertekenaars van de petitie aangegeven richting de gemeente Hardenberg dat het (nu nog informele) voorstel van de gemeente Hardenberg een verbetering van de bestaande situatie is, maar dat voor een deel van de ondertekenaars van de petitie het voorliggende voorstel maar een halve verbetering is, immers flinke delen van dit fietspad worden nog steeds niet verlicht (dus ook geen oriëntatieverlichting) in het nu voorliggende voorstel van de gemeente Hardenberg. Verder heb ik namens alle ondertekenaars van de petitie aangegeven dat de prioriteit moet liggen bij betere verlichting van het fietspad, verbreding van het fietspad (nu recreatieve breedte) is wenselijk maar is 2e prioriteit.

Tot zover.

Allen het beste.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer petitie 'Meer lantarenpalen langs het fietspad door het Zuiderbos (Dedemsvaart)?

P.S.: Deze voortgangsrapportage is verstuurd via www.petities.nl, uw mailadres is niet bekend bij de opsteller van deze petitie.