zaterdag 29 september 2012

Vliegverkeer duurzamer maken

Resolutie: Vliegverkeer duurzamer maken

Resolutie ingediend door: CDA Duurzaamheidsberaad, CDA Dalfsen, CDA Hardenberg, Gerrit Hartholt, Bertine Oosthoek, Niels van der Stappen, Marion Braks, Job Grovenstein, Rob Vos, Tim Stok, Jan van Alphen, Max van den Brink, Theo Senden, Maarten Hofstra, Arend Huitzing, H.N. Melis, H.N.P. Haarsma, Aernoud Olde, Jacqueline Bulterman, Jan Molendijk, Dick van Elk, A.M.T.G. van der Bijl, M.J.M. Strous, Egbert Bouwhuis, W.J. Hoobroeckx, Jurgen Sweegers, Maarten Ruitenbeek, J. Kraijo, J.H. Koekkoek, J.H. van der Kooij, C.J.M. Ruhe, B. Wind, Ruben van den Bogaard, Arie Kroon, J.M. Slingerland, Henk van der Honing, André Hammenga, H. Hoogerwerf, Willem de Jager, Wilbrord Braakman, Atze Dijkstra en Ad van Dongen.

Het CDA Partijcongres op 27 oktober 2012 bijeen te Rotterdam:

A. Constateert dat:

1 duurzame ontwikkeling een prioriteit is voor het CDA;
2 duurzame ontwikkeling betekent dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben;
3 het principe de "de vervuiler betaalt" een uitgangspunt is hiervoor;
4 het bedrijfsleven hard werkt aan schonere technieken voor vervoer over weg en spoor zoals elektrisch rijden;
5 de lucht- en scheepvaartsector niet geschikt zijn voor elektrische aandrijving;
6 kerosine nauwelijks schoner is geworden de afgelopen decennia;
7 in het kader van het rentmeesterschap het principe van de vervuiler betaalt ook voor vliegverkeer moet gelden;

B. Overweegt dat:

1 de KLM afgelopen jaar de eerste vlucht ooit op 3e generatie biobrandstoffen uitvoerde;
2 de techniek om kerosine te vervangen door een schoner alternatief dus wel bestaat;
3 meer onderzoek nodig is om het schone alternatief van kerosine op grote schaal beschikbaar te maken;'
4 luchtvaartmaatschappijen niet voldoende middelen ter beschikking hebben voor onderzoek naar 2e en 3e generatie biobrandstoffen die kerosine kunnen vervangen;
5 investeringen in biobrandstoffen voor auto's wel een grote vlucht heeft genomen, maar dat er voor wegvervoer duurzame alternatieven voor biobrandstoffen bestaan zoals elektrisch rijden;

C. Spreekt uit dat:

1 het CDA Congres van mening is dat het principe van de vervuiler betaalt ook voor vliegverkeer moet gelden;
2 in dit kader de Europese CO2 heffing op vliegverkeer een internationaler karakter moet krijgen;
3 Nederland binnen de aandacht voor biobrandstoffen meer prioriteit moet geven aan 2e en 3e generatie biobrandstoffen ter vervanging van kerosine;
4 ter invulling van de financiering gestreefd moet worden naar een wereldwijde kerosineheffing van bijvoorbeeld 1 eurocent per liter kerosine die wordt ingezet voor onderzoek naar en investeringen in deze biobrandstoffen.

En gaat over tot de orde van de dag.

====================================================

Preadvies DB CDA gepubliceerd 22/10/2012:  Overnemen

Als het dictum van de resolutie als volgt mag worden gelezen: De voorgestelde maatregelen alleen in Europees cq mondiaal verband ingevoerd worden. Bovendien dat uiteraard ook andere instrumenten denkbaar zijn die het beoogde doel van verduurzaming van de luchtvaart dichterbij brengen (o.a. verbetering en uitbreiding van het systeem van emissiehandel) en die het CDA niet wil uitsluiten met het aanvaarden van deze resolutie.

Deze resolutie is door het CDA Congres van 27 oktober 2012 te Rotterdam aangenomen.

Met vriendelijke groet, initiatiefnemer, eerste indiener en woordvoerder Gerrit Hartholt.

========================================================


Grafiek Carbon Neutral Growth Aviation form 2020

Update met artikel van Wieb Miedema 26 april 2016 'Doorbraak van compensatie':
https://www.climateneutralgroup.com/klimaat/icao-mbm-compenseren/

Update 07 oktober 2016: Milieu-expert betwijfelt of luchtvaartakkoord echt klimaatwinst oplevert
http://nos.nl/artikel/2136513-milieu-expert-betwijfelt-of-luchtvaartakkoord-echt-klimaatwinst-oplevert.html
Citaat: "Gisteren bereikte de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ICAO een wereldwijd klimaatakkoord. Het is de bedoeling dat luchtvaartmaatschappijen vanaf 2020 de groei van CO2-uitstoot compenseren. Experts betwijfelen of alle landen mee gaan doen en of de afspraken überhaupt klimaatwinst opleveren." Einde citaat.