zaterdag 5 mei 2012

Minder softdrugs door accijns op softdrugs

                                        Concept 

Resolutie:
Minder softdrugs door accijns op softdrugs

Resolutie ingediend door:

”Het CDA-Partijcongres op ............. bijeen te ....................:

Constateert dat:
1.    het gedoogbeleid t.a.v. softdrugs naast voordelen ook nadelen heeft;
2 .   de invoering van de wietpas extra handhavingscapaciteit vraagt van politie en justitie;
3 .   de handhavingscapaciteit van politie en justitie schaars is;
4 .   de wietpas tot nu toe veel gedoe geeft maar (te) weinig oplevert;
5 .   hard harder hardst optreden tegen softdrugs bijna nergens werkt;
6 .   Al Capone niet gepakt is door de politie maar door de belastingdienst;
7 .   de handelaren in illegale softdrugs nu slapende rijk worden;
8 .   illegale winsten vaak worden geïnvesteerd in andere criminele activiteiten;
9 .   softdrugs gebruikers en softdrugstoeristen nu niet betalen voor de overlast die ze veroorzaken;
10. het CDJA een lezenswaardige notitie over softdrugs heeft geschreven getiteld ‘No Nonsense Model’; (Laat de criminele winsten in rook opgaan.)
11. er ook een volksgezondheids aspect zit aan het softdrugsbeleid;
12 . de weerbaarheid tegen verleidigen als tabak, alcohol en drugs vergroot moet worden;

Overweegt dat:
1.    het CDA het gebruik van softdrugs wil terugdringen;
2.    de handhavingscapaciteit van politie en justitie efficiënt ingezet moet worden;
3.    de belastingdienst mogelijk efficiënter is dan politie en justitie in het aanpakken van de illegale winsten op softdrugs;
4.    accijns op softdrugs leidt tot minder gebruik van softdrugs en minder softdrugstoeristen;
5.    het volksgezondheids aspect rond softdrugs vraagt om een zorgvuldige benadering;
6.    het CDA vindt dat Moedige Moeders*** goed werk verricht;

Spreekt uit dat:
1.    het CDA fors inzet op het terugdringen van het gebruik van softdrugs;
2.    het CDA wil dat er accijns / belasting op softdrugs wordt ingevoerd, dit desnoods op een creatieve manier;
3.    de wietpas z.s.m. geëvalueerd moet worden;
4.    het CDA om volksgezondheids redenen de regulering van de achter-deur van coffeeshops gaat overwegen;
5.    er meer geinvesteerd moet worden in het vergroten van de weerbaar-heid tegen de verleidingen van tabak, alcohol en drugs.

En gaat over tot de orde van de dag.

*** Moedige Moeders richt zich o.a. op het vergroten van de weerbaarheid tegen de verleidingen van tabak, alcohol en drugs.