zaterdag 25 juni 2016

Meegewerkt aan een beleidsinterview i.h.k.v. aanpakken pesten op het werk in opdracht Ministerie SZW en Sociale Partners

Vrijdag 24 juni 2016 heb ik meegewerkt aan een beleidsinterview in het kader van het maken van een beleidsinventarisatie aanpakken pesten op het werk. Dit in opdracht van het Ministerie van SZW en de Sociale Partners. Het beleidsinterview duurde circa 1,5 uur dit exclusief de voorbereidingstijd.


Cartoon over pesten op het werk door Arend van Dam

==============================================

Beste meneer Hartholt,
 
Morgenochtend om 10 uur spreken wij elkaar in het kader van de Quick Scan Pesten, die ik momenteel verricht voor het Ministerie van SZW en sociale partners.
 
Hierna treft u de vragen aan die ik graag met u bespreek tijdens het gesprek. Overigens wijs ik u er vooraf op dat het hier gaat om pesten tussen collega’s en tussen leiding en medewerkers. Pesten door externen (patiënten, cliënten, klanten e.d.) is niet deel van de raadpleging.
 
Naast een kennismaking wil ik u om te beginnen aan het begin van het gesprek informeren over het doel van het gesprek en de Quick Scan. Bovendien wil ik met u afspraken maken over de wijze waarop ik de uitwisseling tijdens het gesprek gebruik.
 
Aansluitend wil ik graag uw mening en visie op een aantal zaken horen. De eerste vragen zijn vooral voor mijzelf bedoeld om goed in beeld te krijgen hoe u tegen het vraagstuk aankijkt, de antwoorden op de laatste vragen vormen direct input voor terugkoppeling naar SZW en de sociale partners.

Het gaat concreet om de volgende vragen:
- Welke vormen van pesten komt u tegen binnen uw werkzaamheden? Ik denk dan aan verschillende vormen als individu – individu, pesten binnen een groep, pesten vanuit leidinggevenden, institutioneel pesten (pesten als element in de managementstijl), maar misschien maakt u op andere manieren onderscheid. Maakt het volgens u nog uit bij het ontwikkelen van een aanpak in een organisatie om welke vorm het gaat? Zijn er volgens u risicofactoren binnen organisaties die pestgedrag bevorderen of juist ‘dempen’?

- Zijn er ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die naar uw mening invloed hebben op pestgedrag?

- Wat is naar uw mening de stand van zaken in de aanpak rond pesten nu in vergelijking met eerdere jaren (als u daar een beeld van heeft)? Wat moet er volgens u vooral gebeuren de komende jaren en wat moet hiervan het doel zijn?

- Wat is volgens u bij een aanpak gericht op het voorkomen van pesten en het aanpakken van pestgedrag daadwerkelijk effectief en wat minder? Wat zijn volgens u bij het ontwikkelen van een aanpak rond pesten de meest lastige aspecten in een organisatie om te tackelen? En wat ziet u in organisaties vooral mis gaan, welke blokkades ziet u vooral? Kan hier door sociale partners en overheid op de een of andere manier ondersteunend aan tegemoet gekomen worden?

- Welke actoren op de werkvloer zijn volgens u de belangrijkste bij het opzetten van een effectieve aanpak? Wat kunnen sociale partners c.q. overheid aan (aanvullende) informatie en ondersteuning bieden om deze actoren te ondersteunen en te stimuleren? Welke informatie en ondersteuning die door sociale partners en ministerie nu al is ontwikkeld t.a.v. effectieve aanpak van pesten is voor actoren zinvol, welke in uw ogen minder?

- Zijn er voor slachtoffers van pesten zaken op te pakken / aan te bieden (buiten datgene dat nu al bestaat), die het hen gemakkelijker maken om hun situatie goed op te lossen? Ziet u hier een rol voor sociale partners c.q. ministerie van SZW weggelegd?
 
Tot slot hoor ik graag van u of u goede voorbeelden kent van ‘goede praktijken’ in organisaties en/of branches. Zijn er mensen die voor mij in het kader van de Quick Scan interessante gesprekspartners zijn?
 
Met vriendelijke groeten,

==============================================

De boven vermeldde tekst (uit een mail) is door mij iets ingekort op praktische redenen.

Tijdens dat beleidsinterview heb ik diverse zaken aangegeven, waaronder (lijst is niet compleet):
- Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht, niet als stok om mee te slaan maar als stok achter de deur.
- Zero-tolerancebeleid.
- Stimuleer adequaat optreden tegen pesten op het werk.
- Onafhankelijke vertrouwenspersonen, onafhankelijke klachtencommissies, onafhankelijke mediators, onafhankelijke deskundigen, onafhankelijke bedrijfsartsen (etcetera).
- Hulp voor bestaande slachtoffers van pesten op het werk. Of te wel niet alleen nieuwe slachtoffers voorkomen zoals nu gebeurt met campagnes als 'Herken Pesten' en 'Moet Toch Kunnen?' maar ook bestaande slachtoffers adequaat helpen.
- Aanpassing Wet Verbetering Poortwachter ter voorkoming dat het UWV (per ongeluk) werknemers terugduwt in ziekmakende situaties. (Dit is vooral belangrijk in situaties waarin de werkgever een werknemer probeert weg te pesten.)
- Mediation tijdig inzetten. (Als mediation niet tijdig ingezet wordt dan heeft het geen zin meer.)
- Langdurige procedures zijn stressvol en daardoor riskant voor slachtoffers van pesten op het werk.
- Handhaving.

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Ervaringsdeskundige (slachtoffer pesten op het werk / herstel)
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Adriba VU heeft de opdracht gekregen om de banden met Stichting Pesten op de werkvloer te verbreken

Na een klacht van mij over Stichting Pesten op de werkvloer ingediend bij de Vrije Universiteit (via faculteitsbestuur Feweb VU en behandelt door bestuur Postgraduate School Vrije Universiteit), kreeg ik 14 juni 2016 bericht dat de Vrije Universiteit aan Adriba VU de opdracht heeft gegeven om alle banden met Stichting Pesten op de werkvloer te verbreken.

De Vrije Universiteit ziet in de aangeleverde bewijzen genoeg redenen om te twijfelen aan de goede bedoelingen van voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer.

==============================================

Geachte heer Hartholt,

Als voorzitter van de Postgraduate School van de Vrije Universiteit waaronder Adriba en de heer Rietdijk vallen, schrijf ik naar aanleiding van uw klacht d.d. 24 mei 2016. U geeft aan dat er mogelijk sprake is van onzorgvuldig handelen van Adriba en dat er mogelijk niet integer gehandeld is door de stichting pesten op de werkvloer. Laat ik voorop stellen dat wij niet kunnen oordelen over de stichting, daartoe ontbreekt ons de informatie. Wel constateer ik dat afspraken betreffende ieders verantwoordelijkheid bij de organisatie van het congres niet altijd even duidelijk zijn. Dat dit op u overkomt als een vorm van ongewenste belangenverstrengeling, nemen wij zeer serieus. Immers, onze reputatie staat of valt met de kwaliteit die wij leveren, zelfs als wij niet verantwoordelijk zijn voor de organisatie maar daar met sprekers wel aan deelnemen.

U stelt dat het programma vooral een programma voor professionals is en niet een programma voor slachtoffers; kortom, slachtoffers hadden überhaupt niet benaderd moeten worden om aan het programma deel te nemen. Al ben ik zelf niet aanwezig geweest en kan ik derhalve ook niet op grond van de inhoud van het programma daar over oordelen, toch meen ik dat u hier terecht een punt van maakt. Ook dit toont eens te meer aan dat, zeker met zo’n gevoelig onderwerp, er ook van de kant van Adriba veel zorgvuldiger had moeten worden gehandeld. Op zijn minst had men zich vooraf op de hoogte moeten stellen voor wie het congres wel en voor wie het niet bedoeld was en of men zich daar in de acquisitie van deelnemers ook aan gehouden heeft.

Tot slot, stelt u in uw schrijven ook dat de stichting naar uw mening de naam van de VU heeft gebruikt voor persoonlijk gewin. Verbinding van de naam VU aan een evenement met de buitenwereld/derden schept verwachtingen en verantwoordelijkheden. Hierbij hoort dat er ten alle tijde voor wordt gewaakt dat de naam van de VU voor persoonlijk gewin van betrokkene(n) wordt aangewend (of dat die indruk wordt gewekt).Wij nemen uw punt dan ook zeer serieus en zijn hierover het gesprek aangaan met de heer Rietdijk als eindverantwoordelijke voor Adriba. Wij kunnen niet vaststellen of er daadwerkelijk misbruik van onze naam is gemaakt, desondanks hebben wij met de heer Rietdijk afgesproken dat Adriba geen relatie met de stichting meer zal onderhouden en eventueel nog bestaande relaties verbreekt.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

==============================================

Hierbij één klein voorbeeld vreemde werkwijze voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer.

Volgens o.a. Magazine 3 Pesten op de werkvloer, vondt op 29 januari het eerste Congres Pesten op de werkvloer plaats te Haarlem. Dit terwijl die zelfde Stichting, op 11 december 2015 te Groningen een "Groot congres" hield. M.a.w. niet het congres van 29 jan 2016 was het eerste congres zoals Stichting Pesten op de werkvloer beweert, maar het congres van 11 december 2015 was het eerste congres.

Magazine 3 Pesten op de werkvloer (pagina 5):
http://www.pestenopdewerkvloer.nl/publicaties/magazine-3/
Citaat: "Op 29 januari vond de eerste editie plaats van het Congres Pesten op de Werkvloer" Einde citaat.


Visuele uiting (reclame) congresdagen Pesten op de werkvloer 11 dec 2015 en 29 jan 2016

Groot congres in Groningen over ‘Pesten op de Werkvloer’ op 11 december:

Op 11 december 2015 tussen 15.00 en 21.00 uur vindt het congres Pesten op de Werkvloer plaats in Het Coachhuis in Groningen.
http://www.bureauintegriteit.nl/nieuws/43/Congres-Pesten-op-de-Werkvloer

De website die bezoekers naar het Congres (of eigenlijk de Congressen) Pesten op de werkvloer moest krijgen, is al enige tijd gewist door Stichting Pesten op de werkvloer.
http://www.congrespestenopdewerkvloer.nl/
Eerst werd het congres van 11 dec 2015 van deze website gewist, en na het congres van 29 januari 2016 werd de hele website gewist.

Voor de duidelijkheid, dit is één klein voorbeeld van de vreemde werkwijze van voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer, er is nog veel en veel meer bewijs.

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
In de periode begin november 2014 tot eind mei 2015 vrijwilliger bij Stichting Pesten op de werkvloer (o.a. als lobbyist richting de Tweede Kamer)
Ervaringsdeskundige (slachtoffer pesten op het werk / herstel)
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

vrijdag 24 juni 2016

Wankelt Europa na Brexit en "Independance Day" Engeland?

Wankelt Europa na Brexit en "Independance Day" Engeland? En wat zijn de oorzaken dat de Britten op 23 juni 2016 in meerderheid (52%) voor leave gekozen hebben?

Mijns inziens zijn er 5 belangrijke oorzaken aan te wijzen voor het "Out" als uitslag Brexit referendum:
- Na de financiële crisis te veel austerity en te weinig aandacht voor zorgen voor banen.
- Veel britten vinden dat er te veel arbeidsmigranten in Engeland zijn.
- Veel britten vinden dat Europa het vluchtelingenvraagstuk niet goed heeft gemanaged. (Europe fail.)
- Europa wordt als bureaucratisch ervaren.
- Er is tijdens de Brexit campagne veel op emoties ingespeeld.


Voorpagina The Sun donderdag 23 juni 2016 (de dag van het referendum).

Naast de zojuist genoemde redenen zijn er nog meer redenen.

Of Europa nu wankelt is moeilijk te zeggen, wat wel duidelijk is dat Europa in de ogen van veel kiezers (niet alleen in Engeland) nu niet goed functioneert. Het feit dat het bijvoorbeeld zo lang duurt voordat het arbeidsmigrantenvraagstuk wordt opgelost (in het voorbeeld van Engeland arbeidsmigranten gaan onder de prijs van de lokale britten zitten), heeft Europa veel punten gekost. En het feit dat Europa het vluchtelingenvraagstuk in de ogen van veel kiezers tot nu toe (24 juni 2016) slecht gemanaged heeft (Europe fail), is de scheut water geweest die de emmer heeft doen overlopen.

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl


Grafische weergave Brexit en Remain stemmen naar leeftijd

Ad 1: Voor de liefhebbers, in Schotland en Wales gaan nu stemmen op om onafhankelijk te worden, in Londen zijn er veel mensen die de (nieuwe) burgemeester gevraagd hebben om de onafhankelijkheid van Londen uit te roepen, en in Noord-Ierland gaan er stemmen op om een poging te doen om aan te sturen op een hereniging met Ierland.

Ad 2: Dat de EU beter moet gaan functioneren dat klopt, echter daar daar hadden we mijns inziens dat polariserende referendum niet voor nodig.

Ad 3: Bijzonderheid is dat het "Leave" kamp heel graag uit de EU wil (om met name immigratie redenen), maar geen draaiboek had en heeft klaarliggen over hoe dat dan zou moeten. Boris Johnson stuurde de dag na het referendum (op 24/06/2016) aan op maanden bedenktijd (= opvallend).


Ad 4: Bijzonder is ook dat de oudere generaties een Brexit wilden en de jongere generaties in de EU willen blijven. In de leeftijdscategorie 18-24 wilde 64% blijven en wilde 24% een Brexit. M.a.w. de oudere generaties in Engeland hebben beslist voor de jongeren op een manier die de jongeren niet willen.
http://www.bbc.co.uk/bbcthree/item/92e518f8-44ad-42d5-aef5-3fe3f355b4fa


Citaat: "Ze vinden dat bij een opkomst van minder dan driekwart van de kiesgerechtigden een meerderheid van 60 procent nodig is om de uitslag in beleid om te zetten." Einde citaat.


Stand 01 sept 2016 om circa 20:00 uur:
4,144,087 signatures


Ad 6: In Europa wordt een beetje getwijfeld aan de Britten.
https://twitter.com/BestoftheMail/status/746448369812447233
"Thanks to our French cousins for visually conveying exactly how screwed we are"

Ad 7: Diverse brexiteers krabbelen terug op belangrijke punten ingebracht tijdens de campagne:
http://www.theguardian.com/politics/2016/jun/25/leave-campaign-rows-back-key-pledges-immigration-nhs-spending


Brexit Unravelling

Ad 8: Brexit May Well Never Happen
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2016/06/brexit_might_never_happen.html

Ad 9: De winnaars uit het Brexitkamp weten het ook niet
http://www.trouw.nl/tr/nl/39441/Brexit/article/detail/4328796/2016/06/28/De-winnaars-uit-het-Brexitkamp-weten-het-ook-niet.dhtml


Cartoon van Tom in Trouw over Boris Johnson en het Brexit referendum

Ad 10: Onderzoek wijst uit: 2,3 miljoen Britten die voor Brexit stemden hebben spijt
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/591223/onderzoek-wijst-uit-23-miljoen-britten-die-voor-brexit-stemden-hebben-spijt.html

Ad 11: Esther de Lange schrijft in haar nieuwbrief van 20 juli 2016 over het Brexit referendum het volgende. Citaten nieuwsbrief:
+ "De uitslag van het referendum is een wake-up call. Het toont aan wat er kan gebeuren wanneer het beeld van een ineffectieve EU wortelt in het publieke debat. Dat in het Britse debat onwaarheden ongecontroleerd de media in geslingerd werden neemt niet weg dat ook in de EU hervormingen broodnodig zijn."
+ "In plaats van zich te beroepen op de oplossingen uit het verleden, moet de EU zich gaan legitimeren door antwoorden te bieden op de problemen van morgen, zoals het in de hand krijgen van de migratiestromen, de de-escalatie van conflicten rond de EU en het garanderen van stabiliteit en welvaart voor mensen op ons continent."
Einde citaten.
Als ik dit zo lees, dan lijkt het er sterk op dat Esther de Lange mij (en anderen die zeggen dat de EU beter moet functioneren) gelijk geeft.

zaterdag 18 juni 2016

Discussie over Actieve Donor Registratie juni 2016 n.a.v. standpuntbepaling CDA TK fractie

Nadat op 30 juni 2012 het CDA verkiezings Congres te Maarssen in meerderheid voor Actieve Donor Registratie (ADR) stemde, was het sindsdien opmerkelijk rustig op het onderwerp. Mij iets te rustig gezien de problematiek van de wachtlijsten en zij die voortijdig overlijden. Tot juni 2016. Vanaf het moment dat de CDA TK fractie op 07 juni 2016 aangaf dat zij "unaniem" tegen het voorstel van Pia Dijkstra is over Actieve Donor Registratie (ADR) kwam er een einde aan de opmerkelijke stilte over dit onderwerp. Naar de mening van Frits Wester (en vele anderen) kwam de CDA Tweede Kamerfractie met niet al te sterke argumenten, en ging de CDA TK tot op heden (18 juni 2016) niet in op uitgestoken handen om het gesprek aan te gaan om het probleem (problemen) op te lossen.


Cijfers over Orgaandonatie en registratie

Aangenomen resolutie Orgaandonatie (ADR) 30 juni 2012:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/06/cda-resolutie-orgaandonatie-adr.html

CDA-congres stemt voor Actieve Donor Registratie 04 juli 2012:
https://www.hartstichting.nl/actualiteiten/cda_congres_stemt_voor_actieve_donor_registratie

Masterplan Orgaandonatie 2008
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2008/06/11/masterplan-orgaandonatie
Belangrijkste aanbevelingen Masterplan Orgaandonatie:
- kwaliteitsverbeteringen in ziekenhuizen,
- invoering van een Actief Donorregistratiesysteem (ADR),
- voorlichting,
- maatregelen rond orgaandonatie bij leven.
Het Masterplan Orgaandonatie bevat de zojuist genoemde vier belangrijke aanbevelingen, de Tweede Kamer heeft tot op heden (juni 2016) maar drie van deze belangrijke aanbevelingen overgenomen. Het gevolg is dat de Tweede Kamer in beeldspraak een auto de weg heeft opgestuurd met drie wielen i.p.v. vier wielen. Pas als in beeldspraak het vierde wiel (te weten ADR) monteert wordt aan deze auto dan gaat deze auto goed rijden.

Kamerbrief over vervolg Masterplan Orgaandonatie brief d.d. 19 dec 2014
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/12/19/kamerbrief-over-vervolg-masterplan-orgaandonatie

Factcheck op bewering dat een ander registratie systeem niet leidt tot meer donoren NRC 11 juni 2012
http://www.nrc.nl/next/2012/06/11/niet-meer-donoren-bij-ander-registratiesysteem-12327030


2016

Antwoorden op Eerste Termijn Tweede Kamer over Actieve Donor Registratie (handelingen)
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3e90eab5-ed1c-4beb-a2e7-df75f7c3ea7b&title=Voorstel%20van%20wet%20van%20het%20lid%20Pia%20Dijkstra%20tot%20wijziging%20van%20de%20Wet%20op%20de%20orgaandonatie%20in%20verband%20met%20het%20opnemen%20van%20een%20actief%20donorregistratiesysteem%20%2833%20506%29%20%28antwoord%20eerste%20termijn%29.docx

Brief gezondheidsorganisaties aan de Tweede Kamer over ADR 03 juni 2016:
https://www.nierstichting.nl/media/filer_public/d8/6a/d86ae58c-be4e-4cb0-a588-6b70525f5d92/160603_brief_aan_kamerleden_adr_debat.pdf

'Donornier schonk mij tweede leven' AD 07 juni 2016 interview Coert van Ee
http://www.ad.nl/nieuws/donornier-schonk-mij-tweede-leven~a9a29973/

CDA steunt wetsvoorstel ADR niet 07 juni 2016
https://www.cda.nl/actueel/toon/cda-steunt-wetsvoorstel-adr-niet/

Open brief gezondheidsorganisaties aan de CDA TK fractie 08 juni 2016
https://www.npcf.nl/nieuws/dringend-beroep-op-cda-fractie-over-donorwet
https://www.npcf.nl/images/Actueel/160608_Open_brief_aan_CDA_Kamerleden_2.pdf

Frits Wester in een #fritsvlog over kulargument CDA als gaat om voorstel #D66 over orgaandonatie
https://twitter.com/fritswester/status/740924299163389952
http://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/fritsvlog-flauwekulargument-cda-tegen-wet-orgaandonatie
Boodschap Frits Wester is, als je principiële bezwaren hebt tegen Actieve Donor Registratie zeg dat dan, als je geen principiële bezwaren hebt maar toch tegen Actieve Donor Registratie bent kom dan met goede argumenten en niet met een flauwekul argument (of flauwekul argumenten) zoals de CDA Tweede Kamerfractie op 07 juni 2016 heeft gedaan.

‘Meeste CDA-kiezers voor nieuwe donorwet’ EenVandaag 09 juni 2016
http://opiniepanel.eenvandaag.nl/uitslagen/67547/_meeste_cda_kiezers_voor_nieuwe_donorwet_
Citaat: "Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat de meeste kiezers (54%) die nu op het CDA zouden stemmen, echter wel voor de nieuwe donorwet zijn. 37 Procent van de CDA-achterban is tegen." Einde citaat.

Tweede Termijn Tweede Kamer over ADR 09 juni 2016 (stenografisch verslag)
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016D24179&did=2016D24179

New opt-out organ donation system has already saved dozens of lives in the first six months 14 juni 2016
https://twitter.com/WalesOnline/status/742588641726193664
http://www.walesonline.co.uk/news/health/numbers-show-wales-opt-out-11468872


Beeld ANP / Frank van Beek

Opinieartikel in het ND: CDA kiest voor zelfbeschikking 16 juni 2016:
https://www.nd.nl/nieuws/opinie/cda-kiest-voor-zelfbeschikking.1789297.lynkx
Dit opinieartikel weerlegt op een nette manier vakkundig de argumenten van de CDA TK fractie, het betreft de argumenten gebruikt door de CDA TK fractie gebruikt op 07 juni 2016 en 09 juni 2016 (kamerdebat).

Analyse leert dat er iets aan de hand is in de Tweede Kamer (wat dat is dat is niet geheel duidelijk), dat wat er speelt is voor de CDA TK fractie reden om het onderwerp Orgaandonatie te politiceren. Het feit dat de CDA TK fractie "unaniem" met niet sterke argumenten is gekomen op 07 juni 2016 en 09 juni 2016 en tot op heden niet ingaat op uitgestoken handen van diverse kanten zijn duidelijke tekenen dat er iets vreemds aan de hand is. Mijn mening is dat iets wat speelt in de Tweede Kamer (wat dat ook mogelijk zijn) niet uitgevochten dient te worden over de rug van hen die op een wachtlijst staan voor een donororgaan.

Mijn voorstel is dat de CDA TK fractie van het onderwerp Orgaandonatie / Actieve Donor Registratie een vrije kwestie maakt, het onderwerp depolitiseerd (dus puur naar de inhoud kijken zoals het hoort in de partij van de inhoud), in gesprek gaat om het probleem op te lossen en last but not least verbindend leiderschap toont. Hierbij dient meegenomen te worden dat Actieve Donor Registratie zorgvuldiger is dan het huidige Toestemmingssysteem, dat zit hem er in dat ADR sterk bevordert dat mensen hun mening in deze laten registreren en dus zelf (moeten) beslissen i.p.v. dat ze door hun mening niet te laten registreren de nabestaanden laten beslissen zoals tot op heden veelal het geval is.

Samengevat: bij ADR beslis je zelf (moet je zelf beslissen), bij het Toestemmingssysteem beslissen veelal de nabestaanden. ADR is alleen al daarom zorgvuldiger. Dit naast het feit dat er door ADR jaarlijks een x aantal mensenlevens gered kunnen worden en de kwaliteit van leven van veel mensen verbeterd.

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Actief CDA lid
1e indiener aangenomen CDA resolutie Orgaandonatie (ADR) 30 juni 2012
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/06/cda-resolutie-orgaandonatie-adr.html

P.S.1 Diverse CDA leden die om principiële redenen tegen ADR zijn geven tijdens contact aan dat ze tegen ADR zijn, die zelfde CDA leden geven echter ook aan dat de argumenten van de CDA TK fractie zacht gezegd niet sterk te vinden. De CDA leden die voor ADR zijn (veelal minder luidruchtig dan de tegenstanders van ADR), zijn hogelijk verbaasd (flabbergasted) over het standpunt van de CDA TK fractie ingenomen 07 juni 2016, en zijn ook hogelijk verbaasd er over dat de CDA TK fractie tot op heden niet in gaat op uitgestoken handen om het probleem op te lossen.

P.S.2 Wat ik persoonlijk opmerkelijk vindt is dat de discussie over orgaandonatie al circa 30 jaar duurt (persoonlijk heb ik bijvoorbeeld in 1993 en 1994 discussies meegemaakt. Mijns inziens is de politiek op dit onderwerp tot nu toe niet slagvaardig, en vertoont de politiek tot op heden onvoldoende verbindend leiderschap.

P.S.3 Bijzonder in deze is ook dat de CDA TK fractie in 1995 via haar woordvoerder voor het Geen Bezwaarsysteem heeft gepleit. (Het Geen Bezwaarsysteem gaat nog een stap verder dan ADR.)

P.S.4 De kans is groot dat het CDA Partijbestuur aan de CDA TK fractie meldt (gaat melden / heeft gemeld) dat het op 07 juni 2016 door de CDA TK fractie ingenomen standpunt niet goed is geland. Wie de boel vlot gaat trekken, is tot op heden 18/06/2016 onduidelijk.

P.S.5 Naar verluidt zijn diverse medici sinds circa 07 juni 2016 bezig om individuele VVD Tweede Kamerleden te bellen om het onderwerp Actieve Donor Registratie te bespreken. Het feit dat het onderwerp Actieve Donor Registratie een vrije kwestie is binnen de VVD TK fractie biedt per slot mogelijkheden, zeker met in het achterhoofd dat vele VVD kiezers (68% aldus EenVandaag) voor ADR zijn.

woensdag 1 juni 2016

Toekomstvisie nodig voor de N377 liefst nu

Dinsdag 09 februari 2016 heb ik ingesproken in de gemeenteraad van Hardenberg over de toekomst van de N377, dit mede i.v.m. de bespreking van de toekomst van de N340 en N377 op 17 februari 2016 in de Provinciale Staten van Overijssel (de verwachting is dat er tijdens die vergadering besloten wordt om veel geld te investeren in de N340 en maar beperkt in de N377).


Kaart met daarop de N377


Inspreken gemeenteraad Hardenberg 09 februari 2016 over de N377 .jpg

=======================================================

Toekomstvisie nodig voor de N377 liefst nu

Inspreken oriënterende ronde gemeenteraad Hardenberg 09 februari 2016

Geachte voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden, hierbij wil ondergetekende inspreken over het onderwerp 'Toekomstvisie nodig voor de N377 liefst nu'.

Provinciale Staten Overijssel, neigen op dit moment in meerderheid niet naar de Noordelijke variant, ondanks dat daar de meeste draagvlak voor is, maar om financiële redenen naar fors investeren in de N340 op het stuk Zwolle-Dalfsen, hetgeen vooral goed is voor de bereikbaarheid van industrieterrein Hessenpoort bij Zwolle en goed is voor de bereikbaarheid van Dalfsen.

Om te zorgen dat de bereikbaarheid van Hardenberg en Ommen ook verbetert, is er door deze beide gemeenten gelobbied voor aanpakken knooppunt Varsen.

Echter nu doet zich het feit voor dat een flink deel van de gemeente Hardenberg (waaronder Balkbrug Dedemsvaart en Slagharen met als spraakmakend voorbeeld Attractiepark Slagharen), niet zozeer gebruik maakt van de N340, maar juist gebruik maakt van de N377. Mijns inziens is het zaak dat de gemeente Hardenberg niet alleen lobbied voor knooppunt Varsen, maar ook actueel lobbied voor een toekomst vaste oplossing N377.

Het kan toch niet zo zijn dat er meer dan Euro 160 miljoen in de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van NO-Overijssel geïnvesteerd wordt, en dat vervolgens een deel van NO-Overijssel onverhoopt te maken krijgt met een vermindering van de bereikbaarheid.

Concrete punten in deze zijn o.a.:
– oplossing gelijkvloerse kruising(en) bij Drogteropslagen
– problematiek fietsers bij viaduct N377 – N48
– eventuele fietstunnels onder de N377 tussen Balkbrug en Nieuwleusen i.p.v. afwaardering N377
– adequate oplossing N377 in Nieuwleusen liefst met behoudt 70 km/uur (grote uitdaging)

Anders geformuleerd, de lobby voor aanpak knooppunt Varsen lijkt succes te gaan hebben, nu is het zaak om met ingang van nu ook te lobbyen voor een toekomst vaste N377 en niet alleen voor een toekomst vaste N340.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart.

=======================================================

M.b.t. het stuk tussen Nieuwleusen en Balkbrug is mijn advies om daar een aantal fietstunnels in aan te leggen en dan de maximumsnelheid op dat stuk op 100 km/uur te laten (lees niet afwaarderen naar 80 km/uur). Dit bepleit ik voor de verkeersveiligheid en i.v.m. het wegprofiel (vorm functie en gebruik moeten met elkaar in overeenstemming zijn).

De problematiek in Nieuwleusen, verkeerssituatie kruising N377 / N48 en oversteek (oversteken) Drogteropslagen zijn vraagstukken op zich.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl