zaterdag 25 juni 2016

Meegewerkt aan een beleidsinterview i.h.k.v. aanpakken pesten op het werk in opdracht Ministerie SZW en Sociale Partners

Vrijdag 24 juni 2016 heb ik meegewerkt aan een beleidsinterview in het kader van het maken van een beleidsinventarisatie aanpakken pesten op het werk. Dit in opdracht van het Ministerie van SZW en de Sociale Partners. Het beleidsinterview duurde circa 1,5 uur dit exclusief de voorbereidingstijd.


Cartoon over pesten op het werk door Arend van Dam

==============================================

Beste meneer Hartholt,
 
Morgenochtend om 10 uur spreken wij elkaar in het kader van de Quick Scan Pesten, die ik momenteel verricht voor het Ministerie van SZW en sociale partners.
 
Hierna treft u de vragen aan die ik graag met u bespreek tijdens het gesprek. Overigens wijs ik u er vooraf op dat het hier gaat om pesten tussen collega’s en tussen leiding en medewerkers. Pesten door externen (patiĆ«nten, cliĆ«nten, klanten e.d.) is niet deel van de raadpleging.
 
Naast een kennismaking wil ik u om te beginnen aan het begin van het gesprek informeren over het doel van het gesprek en de Quick Scan. Bovendien wil ik met u afspraken maken over de wijze waarop ik de uitwisseling tijdens het gesprek gebruik.
 
Aansluitend wil ik graag uw mening en visie op een aantal zaken horen. De eerste vragen zijn vooral voor mijzelf bedoeld om goed in beeld te krijgen hoe u tegen het vraagstuk aankijkt, de antwoorden op de laatste vragen vormen direct input voor terugkoppeling naar SZW en de sociale partners.

Het gaat concreet om de volgende vragen:
- Welke vormen van pesten komt u tegen binnen uw werkzaamheden? Ik denk dan aan verschillende vormen als individu – individu, pesten binnen een groep, pesten vanuit leidinggevenden, institutioneel pesten (pesten als element in de managementstijl), maar misschien maakt u op andere manieren onderscheid. Maakt het volgens u nog uit bij het ontwikkelen van een aanpak in een organisatie om welke vorm het gaat? Zijn er volgens u risicofactoren binnen organisaties die pestgedrag bevorderen of juist ‘dempen’?

- Zijn er ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die naar uw mening invloed hebben op pestgedrag?

- Wat is naar uw mening de stand van zaken in de aanpak rond pesten nu in vergelijking met eerdere jaren (als u daar een beeld van heeft)? Wat moet er volgens u vooral gebeuren de komende jaren en wat moet hiervan het doel zijn?

- Wat is volgens u bij een aanpak gericht op het voorkomen van pesten en het aanpakken van pestgedrag daadwerkelijk effectief en wat minder? Wat zijn volgens u bij het ontwikkelen van een aanpak rond pesten de meest lastige aspecten in een organisatie om te tackelen? En wat ziet u in organisaties vooral mis gaan, welke blokkades ziet u vooral? Kan hier door sociale partners en overheid op de een of andere manier ondersteunend aan tegemoet gekomen worden?

- Welke actoren op de werkvloer zijn volgens u de belangrijkste bij het opzetten van een effectieve aanpak? Wat kunnen sociale partners c.q. overheid aan (aanvullende) informatie en ondersteuning bieden om deze actoren te ondersteunen en te stimuleren? Welke informatie en ondersteuning die door sociale partners en ministerie nu al is ontwikkeld t.a.v. effectieve aanpak van pesten is voor actoren zinvol, welke in uw ogen minder?

- Zijn er voor slachtoffers van pesten zaken op te pakken / aan te bieden (buiten datgene dat nu al bestaat), die het hen gemakkelijker maken om hun situatie goed op te lossen? Ziet u hier een rol voor sociale partners c.q. ministerie van SZW weggelegd?
 
Tot slot hoor ik graag van u of u goede voorbeelden kent van ‘goede praktijken’ in organisaties en/of branches. Zijn er mensen die voor mij in het kader van de Quick Scan interessante gesprekspartners zijn?
 
Met vriendelijke groeten,

==============================================

De boven vermeldde tekst (uit een mail) is door mij iets ingekort op praktische redenen.

Tijdens dat beleidsinterview heb ik diverse zaken aangegeven, waaronder (lijst is niet compleet):
- Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht, niet als stok om mee te slaan maar als stok achter de deur.
- Zero-tolerancebeleid.
- Stimuleer adequaat optreden tegen pesten op het werk.
- Onafhankelijke vertrouwenspersonen, onafhankelijke klachtencommissies, onafhankelijke mediators, onafhankelijke deskundigen, onafhankelijke bedrijfsartsen (etcetera).
- Hulp voor bestaande slachtoffers van pesten op het werk. Of te wel niet alleen nieuwe slachtoffers voorkomen zoals nu gebeurt met campagnes als 'Herken Pesten' en 'Moet Toch Kunnen?' maar ook bestaande slachtoffers adequaat helpen.
- Aanpassing Wet Verbetering Poortwachter ter voorkoming dat het UWV (per ongeluk) werknemers terugduwt in ziekmakende situaties. (Dit is vooral belangrijk in situaties waarin de werkgever een werknemer probeert weg te pesten.)
- Mediation tijdig inzetten. (Als mediation niet tijdig ingezet wordt dan heeft het geen zin meer.)
- Langdurige procedures zijn stressvol en daardoor riskant voor slachtoffers van pesten op het werk.
- Handhaving.

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Ervaringsdeskundige (slachtoffer pesten op het werk / herstel)
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten