dinsdag 28 september 2021

Uitgewerkt plan van gemeente Hardenberg voor (nieuw) fietspad Zuiderbos Dedemsvaart opnieuw in bespreking (najaar 2021)

In de loop van de tijd hebben diverse mensen contact gehad met de gemeente Hardenberg, met het verzoek om de verlichting (oriëntatieverlichting) van het fietspad door het Zuiderbos Dedemsvaart (Zuiderpad) te verbeteren. Op deze verzoeken werd door de gemeente Hardenberg zeer terughoudend gereageerd, dit terwijl het gebruik van dit fietspad ondertussen gewijzigd is door de bouw van woningen in de nieuwe woonwijk aan de zuidkant van Dedemsvaart. Gevolg: basisschool leerlingen die gebruik zijn gaan maken van dit fietspad, en middelbare school leerlingen die via dit fietspad naar (en van) Ommen zijn gaan fietsen (bovenbouw leerlingen Vechtdal College). Door deze ontwikkelingen zou dit fietspad i.p.v. de status recreatieve route de status van schoolfietsroute behoren te krijgen.

Om de verbetering van de verlichting van het fietspad door het Zuiderbos proberen vlot te trekken (verzoeken indienen hielp niet), startte Gerrit Hartholt (ondergetekende) september 2018 de petitie 'Meer lantarenpalen langs het fietspad door het Zuiderbos (Dedemsvaart)' die in korte tijd 150 handtekeningen kreeg, en waar zelfs RTV Oost aandacht aan besteedde.

Petitie:
https://petities.nl/petitions/meer-lantarenpalen-langs-het-fietspad-door-het-zuiderbos-dedemsvaart?locale=nl

RTV Oost 10 september 2018:
https://www.rtvoost.nl/nieuws/298441/Dedemsvaarter-start-petitie-voor-meer-lantaarnpalen-in-het-Zuiderbos


Na de fase van handtekeningen werven en de petitieaanbieding (in de hoop dat er een lampje zou gaan branden in het gemeentehuis), volgde een fase in 2018 - 2019 van (informeel) overleggen (te gemeentehuis Hardenberg i.p.v. te Dedemsvaart). Aan deze informele overleggen namen meestal 2 ambtenaren van de gemeente Hardenberg, 1 vertegenwoordiger van de petitie, 1 vertegenwoordiger van Parcours en iemand van Plaatselijk Belang Dedemsvaart deel. (Aan de kant van Plaatselijk Belang Dedemsvaart wisselde door omstandigheden nogal eens wie er aan dit overleg deelnam.)

Uitkomst van deze (informele) overleggen was dat de gemeente Hardenberg in 1e instantie eigenlijk niet de verlichting van het fietspad wilde verbeteren maar bij nader inzien akkoord ging met 3 lantaarnpalen erbij (gerealiseerd in 2020), en dat de armaturen zouden worden voorzien van dynamische verlichting (bij constatering fietsers / wandelaars gaat het verlichtingsnivo in het donker tijdelijk omhoog) (ook gerealiseerd in 2020). Al met al een kleine verbetering van de verlichting van dit fietspad, dit terwijl er meer nodig is met name in de bochten op het stuk fietspad in de richting van het overdekte zwembad De Kiefer. Tevens hadden de ambtenaren van de gemeente Hardenberg nog iets bedacht en dat is een nieuw stukje fietspad tussen De Lisdodde en het bestaande fietspad (Zuiderpad), te realiseren op zijn vroegst in 2021 (immers de gemeenteraad moest akkoord gaan najaar 2020 met de begroting van 2021). Over dat nieuwe stukje fietspad (i.p.v. het bestaande graspad) tussen De Lisdodde en het Zuiderpad waren de bewoners van de nieuwe woonwijk ten zuiden van Dedemsvaart redelijke enthousiast, de overige ondertekenaars van de petitie waren iets minder enthousiast (immers leuk en aardig dit stukje fietspad met verlichting maar daar wordt de verlichting van de rest van het fietspad niet beter van). Vanaf het moment dat de ambtenaren van de gemeente Hardenberg met hun idee kwamen te weten een (nieuw) stukje betonfietspad door het Zuiderbos (i.p.v. het bestaande graspad) naar de nieuwe woonwijk, heb ik de ambtenaren van de gemeente Hardenberg geadviseerd om goed met de aanwonenden te overleggen woonachtig in De Lisdodde. In de loop van 2021 bleek dat de direct aanwonenden in De Lisdodde niet bijster enthousiast zijn, en dat zij zich onvoldoende gehoord voel(d)en door de gemeente Hardenberg.

Ondanks mijn advies (in 2019) om goed met de direct aanwonenden te overleggen heeft dat overleg met de direct aanwonenden in De Lisdodde blijkbaar onvoldoende plaatsgevonden. Gevolg is nu anno 2021 dat het idee van de ambtenaren van de gemeente Hardenberg om een (nieuw) stukje betonfietspad aan te leggen in het Zuiderbos van De Lisdodde naar het Zuiderpad en vervolgens verder naar de nieuwe woonwijk (dit alles met verlichting), najaar 2021 opnieuw besproken gaat worden met betrokkenen waaronder ondergetekende (initiatiefnemer petitie).

Als initiatiefnemer van de petitie 'Meer lantarenpalen langs het fietspad door het Zuiderbos (Dedemsvaart)', zal mijn inbreng bij het opnieuw bespreken van het idee van de ambtenaren het volgende zijn: De petitie bepleit een verbetering van de verlichting van het fietspad door het Zuiderbos, de eventuele aanleg van een (nieuw) stukje betonfietspad met verlichting door het Zuiderbos (i.p.v. het graspad) en de doortrekking naar de nieuwe woonwijk lost het verlichtingsvraagstuk maar voor een deel op. Als petitionaris zie ik liever een andere oplossing. Echter omdat de gemeente Hardenberg tot nu volhardt in het niet verder verbeteren van de verlichting van het oorspronkelijke fietspad en omdat het (nieuwe) fietspad de situatie voor de bewoners van de nieuwe woonwijk (Zuiderboslaan) verbeterd, ga ik er niet dwars voor liggen maar wordt ik ook niet enthousiast. Afhankelijk van welke oplossing er t.z.t. komt (???) zal ik er voorzichtig op aandringen om het fietspad door het Zuiderbos (deels of geheel) de status schoolfietsroute te geven.


Voorgesteld nieuw tracé (geel) fietspad Zuiderbos (plan gemeente Hardenberg)

Aangezien het aantal bewoners van de nieuwe woonwijk ten zuiden van Dedemsvaart nog steeds groeit, er basisschoolleerlingen gebruik maken van het fietspad door het Zuiderbos, er middelbare school leerlingen gebruik maken van dit fietspad en het recreatieve (en andere) gebruik van dit fietspad (o.a. richting het overdekte zwembad) nog steeds toeneemt, neemt de wenselijkheid van verbetering van de verlichting van het fietspad door het Zuiderbos nog steeds toe. De eventuele realisering van het plan van de ambtenaren van de gemeente Hardenberg te weten een (nieuw) stukje fietspad in het Zuiderbos tussen de Lisdodde en de nieuwe woonwijk ten zuiden van Dedemsvaart (nu opnieuw ter bespreking), zal de problematiek (in dat scenario) maar deels oplossen.

Gerrit Hartholt (initiatiefnemer petitie / petitionaris)
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S.1 Iets wat in 2021 wijzigde is de status (functie) van het zuidelijke deel van De Veenderij (tussen de Oostwijk en de Verlengde Zestiende Wijk), dat deel kreeg de status (functie) van fietspad (en toegang voor landbouwvoertuigen), dit als onderdeel van de schoolfietsroute van en naar Ommen en van en naar CNS Ommerkanaal.

P.S.2 In het concept Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan Hardenberg (oktober 2021), is het fietspad door het Zuiderbos (oost-west deel) gecategoriseerd als onderdeel van het fietsnetwerk.
https://www.hardenberg.nl/gvvp

P.S.3 Navolgend voortgangsbericht 1 d.d. 29 mei 2019:

Beste ........ ................, beste ondertekenaars van de petitie 'Meer lantaarnpalenlangs het fietspad door het Zuiderbos (Dedemsvaart)',

Allereerst dank jullie wel voor het ondertekenen van de petitie.

Deze petitie is onder het motto, we hopen dat er een lampje gaat branden bij de gemeenteraad van Hardenberg, 18 september 2018 aangeboden aan de gemeenteraad van Hardenberg. Daarbij werd de hoop uitgesproken dat het wellicht mogelijk zou zijn dat de betere verlichting van het fietspad voor eind oktober 2018 gerealiseerd zou kunnen zijn.

Na de overhandiging van de petitie aan de gemeenteraad, hebben er 3 overleggen plaats gevonden in het gemeentehuis, met daarbij een afvaardiging van Parcours, ondergetekende als initiatiefnemer petitie en meestal iemand van Plaatselijk Belang Dedemsvaart. De overleggen vonden helaas niet plaats in Dedemsvaart, maar in Hardenberg. Aan de kant van de gemeente Hardenberg zaten 2 ambtenaren.

Mede aan de hand van de inbreng vanuit Dedemsvaart besloten de ambtenaren eind 2018 om 3 scenario's door te gaan rekenen en door te spreken op het gemeentehuis zowel ambtelijk als politiek. Voor die doorrekenening en het bespreken heeft de gemeente Hardenberg om niet geheel duidelijke redenen flink de tijd genomen.

Op 20 mei 2019 kwam de gemeente Hardenberg informeel met het volgende voorstel:

  • Schelpenpad tussen nieuwe woonwijk Parcours en het fietspad door het Zuiderbos omvormen naar een betonnen fietspad met de breedte conform de normen van een schoolfietsroute.
  • Graspad tussen het fietspad door het Zuiderbos en De Lisdodde (richting De Vossestaart) omvormen naar een betonnen fietspad met de breedte conform de normen van een schoolfietsroute.
  • Deze stukjes beton fietspad verlichten.
  • De bestaande oriëntatieverlichting die er al is verbeteren, dit betekent in de praktijk een beperkt aantal lantaarnpalen erbij op het bestaande (beperkt) verlichte deel van het fietspad.
  • De verlichting dynamisch maken.

Dit informele voorstel van de gemeente Hardenberg gedaan 20 mei 2019, hebben degenen die er vanuit Dedemsvaart bij zaten niet op papier meegekregen.

In de praktijk betekent dit nu nog informele voorstel van de gemeente Hardenberg, dat voor met name de bewoners van Parcours de situatie fietsroute tussen nieuwe woonwijk Parcours en Dedemsvaart Zuid flink verbetert. Voor hen die van het hele fietspad gebruik maken, bijvoorbeeld vanaf De Kiefer richting De Veenderij (of Parcours), dat er nog steeds een donker deel van dit fietspad met bochten niet verlicht is in het voorliggende plan van de gemeente Hardenberg.

Qua fasering is de gemeente Hardenberg voornemens om dit jaar een aantal lantaarnpalen (oriëntatieverlichting) erbij te plaatsen op het bestaande verlichte stuk.

De aanleg van de stukje betonnen fietspad zou dan in 2020 kunnen plaats< vinden (mits akkoord gemeenteraad) aldus de ambtenaren van de gemeente Hardenberg, tenzij de gemeenteraad besluit om dit te vervroegen.

Waarom die paar lantaarnpalen die er nu bij gaan komen (uitbreiding oriëntatieverlichting bestaande verlichte stuk), niet al oktober 2018 geplaatst hadden kunnen worden, is mij niet bekend.

Als initiatiefnemer van de petitie heb ik namens alle ondertekenaars van de petitie aangegeven richting de gemeente Hardenberg dat het (nu nog informele) voorstel van de gemeente Hardenberg een verbetering van de bestaande situatie is, maar dat voor een deel van de ondertekenaars van de petitie het voorliggende voorstel maar een halve verbetering is, immers flinke delen van dit fietspad worden nog steeds niet verlicht (dus ook geen oriëntatieverlichting) in het nu voorliggende voorstel van de gemeente Hardenberg. Verder heb ik namens alle ondertekenaars van de petitie aangegeven dat de prioriteit moet liggen bij betere verlichting van het fietspad, verbreding van het fietspad (nu recreatieve breedte) is wenselijk maar is 2e prioriteit.

Tot zover.

Allen het beste.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer petitie 'Meer lantarenpalen langs het fietspad door het Zuiderbos (Dedemsvaart)?

P.S.: Deze voortgangsrapportage is verstuurd via www.petities.nl, uw mailadres is niet bekend bij de opsteller van deze petitie.

zondag 9 mei 2021

Gerrit Hartholt


 Gerrit Hartholt (fotograaf Foto Theo)

Gerrit Hartholt

Geboren iets ten noorden van Dedemsvaart, en nu al heel lang woonachtig in Dedemsvaart.
Getrouwd.
Kinderen.
Ten gevolge van een ernstige situatie van pesten op het werk ben ik in de WIA terecht gekomen.
Aan de toekenning door het UWV van WIA (met een stuk terugwerkende kracht) ging een discussie vooraf van bijna 5 jaar.
De situatie van pesten op het werk waar ik te maken mee had, en de vele stress die dat veroorzaakte gedurende een lange periode, had nog een gevolg en dat is dat ik er letterlijk ziek van werd (diagnose non-hodgkin lymfoom). Met goede hulp is de lymfeklier kanker nu (redelijk) onder controle. 
Ben nog steeds van mening dat als het UWV mij in een eerder stadium niet had teruggeduwd in de ziekmakende situatie van pesten op het werk, dat het dan duidelijk anders gelopen zou zijn. Echter zoals o.a. de slachtoffers van de Toeslagenaffaire hebben ondervonden (ondervinden), communiceren met overheidsinstanties in Nederland is niet altijd even makkelijk.

Activiteiten anno 2021

Mensen die mij kennen weten dat ik ondanks mijn beperkte belastbaarheid, mij al jaren inzet voor meer veiligheid, meer werkgelegenheid, meer duurzaamheid, meer menselijkheid en voor de regio Noord-Oost Overijssel meer bereikbaarheid.

Actueel doe ik dat onder andere via:
- de petitie 'Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren'
- de petitie 'Stop de verkooptelefoontjes' / 'Stop de illegale handel in contactgegevens'
- de petitie 'Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk'
- het amendement 'Aanpakken van de oorzaken van vluchten'
- Geen Woorden maar Banen 
- de actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
- de werkgroep ouderbetrokkenheid van het IJslandse Model in Dedemsvaart
- de medezeggenschapsraad van het Zeven Linden College

D66

In 2019 stond ik namens D66 Overijssel kandidaat voor de Provinciale Staten van Overijssel op plek 20.

Actueel schrijf ik mee aan het concept verkiezingsprogramma van D66 Vechtdal. D66 Vechtdal is het overkoepelende bestuur van D66 Hardenberg, D66 Ommen en D66 Dalfsen.

Kandidaat lijsttrekker D66 Hardenberg

Sinds eind mei 2021 ben ik kandidaat lijsttrekker voor D66 Hardenberg. De leden van D66 Hardenberg kunnen in de periode eind mei - begin juni 2021 een keuze maken uit twee kandidaat lijsttrekkers.

In het nieuws

Campagne jas te koop via Marktplaats haalde tot mijn verrassing het NOS 8 uur journaal 19 maart 2018:
https://gerrithartholt.blogspot.com/2018/03/cdaer-uit-dedemsvaart-is-klaar-met-buma.html
Item EenVandaag over Europa 16 mei 2019:
Fietspad Zuiderbos Dedemsvaart krijgt dynamische LED-verlichting 25 februari 2020:
Spraakmakers NPOradio1 vraag aan Martin van Rijn Aedes over 'Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren' 08 april 2021:
Gerrit uit Dedemsvaart biedt 18 mei 2021 Tweede Kamer online petitie aan inzake 'Stop de verkooptelefoontjes' / 'Stop de illegale handel in contactgegevens' (de Stentor):

Contact

Contact is mogelijk via het contactformulier onderaan deze pagina.
Contact is (deels) mogelijk via twitter.
Contact is mogelijk via facebook na een invite.
Contact is mogelijk via linkedin na een invite.
Contact is mogelijk per email: hartholtd66 (at) gmail.com

Na meer dan 27 jaar heb ik op 12 oktober 2018 mijn lidmaatschap van het CDA opgezegd:
https://gerrithartholt.blogspot.com/2018/10/opzegging-lidmaatschap-cda-per-12.html

Campagne filmpje maart 2019 (kandidaat provinciaal statenlid D66 Overijssel:
Stem een arbeider in de Provinciale Staten van Overijssel
https://www.youtube.com/watch?v=BZAT5-Gnpb4

Deze pagina is 30 mei 2021 bijgewerkt.

zondag 11 april 2021

Gerrit Hartholt bij EenVandaag over Europa: Europa moet een adequaat antwoord formuleren op autocratische leiders als Poetin, Erdogan, Xi Jinping en Trump.

Op 16 mei 2019 hebben Gerrit Hartholt en Henri Schutte bij EenVandaag in een item hun mening mogen geven over Europa. Naar de mening van Gerrit Hartholt moet Europa zich niet met flutdetails als chocolade sigaretten bemoeien, maar zich met belangrijke zaken bezig houden als een antwoord formuleren op autocratische leiders als Poetin, Erdogan, Xi Jinping en Trump. Een verdeeld Europa is geen adequaat antwoord.


Foto op website EenVandaag

Deze mannen vertellen waarom ze de EU graag een beetje op afstand hebben

Naast dat Europa een adequaat antwoord moet formuleren op (buitenlandse) autocratische leiders, moet Europa zorgen voor o.a. meer veiligheid, het correct en sociaal regelen van arbeidsmigratie en er als het kan er voor zorgen dat Engeland bij de EU blijft (geen Brexit).

Voor diverse problemen geldt dat Europa onderdeel is (kan zijn) van de oplossing, helaas is Europa bij diverse problemen in 2019 onderdeel van het probleem.

Analyse leert dat in Europa de macht grotendeels ligt bij de Europese Raad van regeringsleiders en veel minder bij het Europees Parlement. In de praktijk lijkt de Europese Raad van regeringsleiders de laatste jaren soms meer op een Poolse landdag dan een slagvaardige besluitvormingsmachine. Wat we in 2021 zien is dat er nagedacht wordt om de besluitvorming in Europa te verbeteren (minder vaak unanimiteit vereist), de katalysator is waarschijnlijk de opstelling van Hongarije en Polen de laatste tijd op diverse onderwerpen.


Gerrit Hartholt EenVandaag Kalkovens Dedemsvaart #still (iets bijgekleurd)

Video:
https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/521890/
https://www.youtube.com/watch?v=WPBlHELTkto&t=2s

Anno 11 apri 2021 moet Europa naast een antwoord formuleren op autocratische leider als Poetin (Oekraïne), Erdogan (o.a. #sofagate) en Xi Jinping (Taiwan en China probeert invloed uit te oefenen in Europa bijvoorbeeld door de aankoop van havens), o.a. de coronacrisis aanpakken categorie mensenlevens redden en banen redden.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt

vrijdag 9 april 2021

Spraakmakers NPOradio1 vraagt Martin van Rijn Aedes, is meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren een idee?

Donderdag 08 april 2021 had Spraakmakers NPOradio1 als gast spraakmaker Martin van Rijn Aedes in de uitzending. Leden van de spraakmakers community konden vragen insturen, van deze mogelijkheid heb ik gebruik gemaakt. Tot mijn vreugde werd mijn vraag aan Martin van Rijn gesteld.

==============================================

@SpraakmakersOp1 11:26 a.m. · 8 apr. 2021 (met video)
https://twitter.com/SpraakmakersOp1/status/1380089752456691716?s=03
Ghislaine stelde een vraag van Communitylid @GerritHartholt aan Martin van Rijn (@mjrijn): Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren?

Ook meepraten en een vraag aan een Spraakmaker stellen? Meld je hier aan: 
https://spraakmakerscommunity.nporadio1.nl/Beheer/Registraties/987361.aspx?t=Wil-je-niet-alleen-luisteren-maar-ook-meepraten-

==============================================

Meer informatie over het idee 'Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren, is o.a. op de volgende plekken te vinden:

Inspreken 27 november 2019 cie Bestuur en Financiën van de Provinciale Staten Overijssel
https://gerrithartholt.blogspot.com/2019/11/meer-woningen-voor-jongeren-door-de.html

Petitie 'Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren':
https://petities.nl/petitions/meer-woningen-voor-jongeren-door-de-bouw-van-meer-woningen-voor-senioren?locale=nl

KBO PCOB Overijssel: Politiek, toon leiderschap, bouw seniorenwoningen
https://www.kbo-overijssel.nl/actueel/default.asp?page=archief&id=1140

Nieuwsuur 04 juli 2020 Hoe vergrijzing jouw zoektocht naar een huis belemmert (video):
https://youtu.be/xsgCDIULdXs

VPRO woonpioniers:

KRO NCRV Kruispunt 12 april 2021 Krasse knarren: 'Geef ons hofjes':
Citaat: "Oud worden in een hofje en tegelijkertijd zorgen voor ruimte op de woningmarkt. Het lijkt een inkopper: bouw meer hofjes zodat senioren hun gezinswoningen kunnen verruilen voor een passend huis. Senioren willen het, het staat hoog op de politieke agenda, maar de praktijk blijkt weerbarstig." Einde citaat.

dinsdag 2 februari 2021

Persbericht: Stop de verkooptelefoontjes, stop de illegale handel in contactgegevens.
Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht

Embargo tot 20 januari 2021 tijd 00:00 uur

Stop de verkooptelefoontjes, stop de illegale handel in contactgegevens.

Gerrit Hartholt en Arsanio Wiet, beide woonachtig in Dedemsvaart, zijn de ongevraagde verkooptelefoontjes meer dan zat, daarom sturen ze een open brief naar de demissionaire staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat die gaat over consumentenbescherming.

Omdat een belangrijke oorzaak van ongevraagde verkooptelefoontjes (en phishing pogingen bij senioren) de illegale handel in contactgegevens is, is de oproep tweeledig. 

Dat er al ruim twee jaar hard gewerkt wordt aan een wijziging van de Telecommunicatiewet om een rem te zetten op de ongevraagde verkooptelefoontjes, klinkt Hartholt en Wiet al 2 jaar als muziek in de oren. Echter werken aan nieuwe regels rond telemarketing betekent in hun ogen niet dat ondertusssen de bestaande regels rond consumentenbescherming niet gehandhaafd hoeven te worden. En als het gaat om de eventuele nieuwe regels rond consumentenbescherming, en regels rond het Centraal Intermediair Register Energiemarkt (zelfregulatie), die regels hebben alleen zin als ze effectief gehandhaafd worden.

Hopelijk bespreekt de Tweede Kamer deze week (week 3) nog plenair de langverwachte voorgestelde wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen. Een belangrijke voorwaarde nu het kabinet demissionair is, is dat de Tweede Kamer dit onderwerp niet controversieel verklaard wordt.

Ter ondersteuning van deze oproep is enige tijd terug de petitie ‘Stop de verkooptelefoontjes, handhaaf het bel-me-niet register’ gestart, en hebben Hartholt en Wiet recent een flyer laten drukken  waarin wordt opgeroepen om deze petitie te tekenen.

Petitie:

Tot vreugde van Hartholt en Wiet heeft Arjen Roelofs uit Lutten de petitie ook getekend.

Resumerend: Er zijn heel veel regels die in Nederland gehandhaafd worden waaronder regels rond het betalen van belastingen, regels rond de toekenning van toeslagen, regels rond de lockdown (zoals de horeca dicht en scholen dicht), regels rond de bescherming van de Tweede Kamer (ter voorkoming van situaties zoals in Washington DC) en regels rond de AVG. Wanneer worden de regels rond consumentenbescherming gehandhaafd? En wanneer wordt de illegale handel in contactgegevens aangepakt?

Einde Persbericht Einde Persbericht Einde Persbericht Einde Persbericht Einde Persbericht

=======================================================

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie.
Voor nadere informatie kan de redactie zich wenden tot de initiatiefnemer en woordvoerder:
Gerrit Hartholt Dedemsvaart
…………………………. ………………………….

Bijlagen:

– De open brief aan de demissionaire staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
– De petitie tekst
– Flyer
– Printscreen van tweet waarin CDA gemeenteraadslid Arjen Roelofs meldt dat hij deze petitie getekend heeft.
– Printscreen reactie Greenchoice via twitter.
– Printscreen domeinnaam www.xeldoo.com geregistreerd 01 juli 2020. (Nieuwe firma?)
– Printscreen domeinnaam www.landelijkenergiebeheer.nl geregisteerd 13 mei 2020. (Nieuwe firma?)

58 ongevraagde verkooptelefoontjes in 5 maanden tijd:

Bedrijven (waaronder energieverkopers en andere telemarketeers) zijn al jaren verplicht volgens art. 27 Handelsregisterwet om hun KvK nummer op hun website te vermelden, waarom ze dit geregeld niet doen is onduidelijk. Het lijkt er sterk op dat ook deze regel (niet of nauwelijks) gehandhaafd wordt. (De volgende publicatie is van 18 oktober 2011.) 
Vermelding KvK-nummer:
Citaat: “Waarom staat er op veel websites geen KvK-nummer vermeld, terwijl dit toch wettelijk verplicht is?” Einde citaat.

Om Jurrien Koops te citeren, citaat: “Nederland heeft geen handhavingsmentaliteit. Als het dan mis gaat komen er regels bij.” Einde citaat.

Tweede Kamer agende (plenair):
Verwacht in week 3 o.a. de bespreking plenair van de wijziging in de Telecommunicatiewet.Petitie: Stop de verkooptelefoontjes, handhaaf het bel-me-niet register.
https://petities.nl/petitions/stop-de-verkooptelefoontjes-handhaaf-het-bel-me-niet-register?locale=nl

Open brief aan de demissionarie staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat inzake Telemarketing / Consumentenbescherming.
https://gerrithartholt.blogspot.com/2021/02/open-brief-aan-de-demissionaire.html


De Toren Hardenberg 27 januari 2021 over 'Stop de illegale handel in contactgegevens'

Flyer: Stop de verkooptelefoontjes. Stop de illegale handel in contactgegevens.


Flyer

Stop de verkooptelefoontjes

Stop de illegale handel in contactgegevens

Steun de petitie 'Stop de verkooptelefoontjes, handhaaf het bel-me-niet register'

Getekend: Gerrit Hartholt & Arsanio Wiet

P.S. Deze flyer is gedrukt met dank aan drukkerij Gerrits & Leffers Dedemsvaart
https://www.gerrits-leffers.nl/

Open brief aan de demissionaire staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer inzake Telemarketing / ConsumentenbeschermingOpen brief aan de demissionare staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer

Datum 20 januari 2021

Geachte demissionaire staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Veel Nederlanders hebben hun telefoonnummer geregistreerd in het bel-me-niet register, desondanks krijgen ze verkooptelefoontjes, soms zelfs tientallen. Verder blijkt uit een aantal publicaties dat er sprake is van de illegale handel in contactgegevens van consumenten. Citaat uit één van die publicaties: “Maar hoe de verkopers ook aan gegevens komen, wie eenmaal in de bestanden zit, komt er ook met het Bel me niet register vaak niet meer uit.” Einde citaat. Indien dat klopt dan verklaart dat voor een deel de ongevraagde verkooptelefoontjes. 

Ondergetekenden vragen om handhaving van de bestaande regels rond consumentenbescherming, en vragen om een einde te maken aan de illegale handel in contactgegevens. Als het gaat om eventuele nieuwe regels rond consumentenbescherming, en zelfregulering zoals het Centraal Intermediair Register Energiemarkt, ook daarvoor geldt dat die regels gehandhaafd moeten worden willen ze effect hebben.

Naspeuring leert dat diverse verkooporganisaties soms drie officiële regels rond consumentenbescherming overtreden, twee daarvan zijn de overtreding van het bel-me-niet register en de privacywetgeving, dat laatste door illegaal verkregen contactgegevens.

Zie ook de petitie: Stop de verkooptelefoontjes, handhaaf het bel-me-niet register
https://petities.nl/petitions/stop-de-verkooptelefoontjes-handhaaf-het-bel-me-niet-register?locale=nl

Getekend

Gerrit Hartholt initiatiefnemer
Arsanio Wiet

– Artikel: Telefonische verkoop: Bel me niet, Robbie!
– Gevoelige persoonsgegevens van hand tot hand bij energieverkopers
– Artikel: Zo komen energieverkopers aan je telefoon- en bankrekeningnummer
Citaat: "Voor het luttele bedrag van drie cent gaan persoonsgegevens al over de toonbank, om een leger aan hunkerende telefonische verkopers van nieuwe ‘slachtoffers’ te voorzien – als ze niet gratis worden uitgewisseld. Maar hoe de verkopers ook aan gegevens komen, wie eenmaal in de bestanden zit, komt er ook met het Bel me niet register vaak niet meer uit." Einde citaat.
– Artikel: Grootschalige handel in privégegevens vijftigplussers voor WhatsAppfraude
Citaat: "In de digitale onderwereld lijken de gegevens voor een groot deel te komen uit callcenters die energiecontracten verkopen." Einde citaat.
- Artikel: Telefoonterreur om energie blijkt hardnekkig
– Bel-me-niet register
– Het Centraal Intermediair Register Energiemarkt