dinsdag 28 september 2021

Uitgewerkt plan van gemeente Hardenberg voor (nieuw) fietspad Zuiderbos Dedemsvaart opnieuw in bespreking (najaar 2021)

In de loop van de tijd hebben diverse mensen contact gehad met de gemeente Hardenberg, met het verzoek om de verlichting (oriëntatieverlichting) van het fietspad door het Zuiderbos Dedemsvaart (Zuiderpad) te verbeteren. Op deze verzoeken werd door de gemeente Hardenberg zeer terughoudend gereageerd, dit terwijl het gebruik van dit fietspad ondertussen gewijzigd is door de bouw van woningen in de nieuwe woonwijk aan de zuidkant van Dedemsvaart. Gevolg: basisschool leerlingen die gebruik zijn gaan maken van dit fietspad, en middelbare school leerlingen die via dit fietspad naar (en van) Ommen zijn gaan fietsen (bovenbouw leerlingen Vechtdal College). Door deze ontwikkelingen zou dit fietspad i.p.v. de status recreatieve route de status van schoolfietsroute behoren te krijgen.

Om de verbetering van de verlichting van het fietspad door het Zuiderbos proberen vlot te trekken (verzoeken indienen hielp niet), startte Gerrit Hartholt (ondergetekende) september 2018 de petitie 'Meer lantarenpalen langs het fietspad door het Zuiderbos (Dedemsvaart)' die in korte tijd 150 handtekeningen kreeg, en waar zelfs RTV Oost aandacht aan besteedde.

Petitie:
https://petities.nl/petitions/meer-lantarenpalen-langs-het-fietspad-door-het-zuiderbos-dedemsvaart?locale=nl

RTV Oost 10 september 2018:
https://www.rtvoost.nl/nieuws/298441/Dedemsvaarter-start-petitie-voor-meer-lantaarnpalen-in-het-Zuiderbos


Na de fase van handtekeningen werven en de petitieaanbieding (in de hoop dat er een lampje zou gaan branden in het gemeentehuis), volgde een fase in 2018 - 2019 van (informeel) overleggen (te gemeentehuis Hardenberg i.p.v. te Dedemsvaart). Aan deze informele overleggen namen meestal 2 ambtenaren van de gemeente Hardenberg, 1 vertegenwoordiger van de petitie, 1 vertegenwoordiger van Parcours en iemand van Plaatselijk Belang Dedemsvaart deel. (Aan de kant van Plaatselijk Belang Dedemsvaart wisselde door omstandigheden nogal eens wie er aan dit overleg deelnam.)

Uitkomst van deze (informele) overleggen was dat de gemeente Hardenberg in 1e instantie eigenlijk niet de verlichting van het fietspad wilde verbeteren maar bij nader inzien akkoord ging met 3 lantaarnpalen erbij (gerealiseerd in 2020), en dat de armaturen zouden worden voorzien van dynamische verlichting (bij constatering fietsers / wandelaars gaat het verlichtingsnivo in het donker tijdelijk omhoog) (ook gerealiseerd in 2020). Al met al een kleine verbetering van de verlichting van dit fietspad, dit terwijl er meer nodig is met name in de bochten op het stuk fietspad in de richting van het overdekte zwembad De Kiefer. Tevens hadden de ambtenaren van de gemeente Hardenberg nog iets bedacht en dat is een nieuw stukje fietspad tussen De Lisdodde en het bestaande fietspad (Zuiderpad), te realiseren op zijn vroegst in 2021 (immers de gemeenteraad moest akkoord gaan najaar 2020 met de begroting van 2021). Over dat nieuwe stukje fietspad (i.p.v. het bestaande graspad) tussen De Lisdodde en het Zuiderpad waren de bewoners van de nieuwe woonwijk ten zuiden van Dedemsvaart redelijke enthousiast, de overige ondertekenaars van de petitie waren iets minder enthousiast (immers leuk en aardig dit stukje fietspad met verlichting maar daar wordt de verlichting van de rest van het fietspad niet beter van). Vanaf het moment dat de ambtenaren van de gemeente Hardenberg met hun idee kwamen te weten een (nieuw) stukje betonfietspad door het Zuiderbos (i.p.v. het bestaande graspad) naar de nieuwe woonwijk, heb ik de ambtenaren van de gemeente Hardenberg geadviseerd om goed met de aanwonenden te overleggen woonachtig in De Lisdodde. In de loop van 2021 bleek dat de direct aanwonenden in De Lisdodde niet bijster enthousiast zijn, en dat zij zich onvoldoende gehoord voel(d)en door de gemeente Hardenberg.

Ondanks mijn advies (in 2019) om goed met de direct aanwonenden te overleggen heeft dat overleg met de direct aanwonenden in De Lisdodde blijkbaar onvoldoende plaatsgevonden. Gevolg is nu anno 2021 dat het idee van de ambtenaren van de gemeente Hardenberg om een (nieuw) stukje betonfietspad aan te leggen in het Zuiderbos van De Lisdodde naar het Zuiderpad en vervolgens verder naar de nieuwe woonwijk (dit alles met verlichting), najaar 2021 opnieuw besproken gaat worden met betrokkenen waaronder ondergetekende (initiatiefnemer petitie).

Als initiatiefnemer van de petitie 'Meer lantarenpalen langs het fietspad door het Zuiderbos (Dedemsvaart)', zal mijn inbreng bij het opnieuw bespreken van het idee van de ambtenaren het volgende zijn: De petitie bepleit een verbetering van de verlichting van het fietspad door het Zuiderbos, de eventuele aanleg van een (nieuw) stukje betonfietspad met verlichting door het Zuiderbos (i.p.v. het graspad) en de doortrekking naar de nieuwe woonwijk lost het verlichtingsvraagstuk maar voor een deel op. Als petitionaris zie ik liever een andere oplossing. Echter omdat de gemeente Hardenberg tot nu volhardt in het niet verder verbeteren van de verlichting van het oorspronkelijke fietspad en omdat het (nieuwe) fietspad de situatie voor de bewoners van de nieuwe woonwijk (Zuiderboslaan) verbeterd, ga ik er niet dwars voor liggen maar wordt ik ook niet enthousiast. Afhankelijk van welke oplossing er t.z.t. komt (???) zal ik er voorzichtig op aandringen om het fietspad door het Zuiderbos (deels of geheel) de status schoolfietsroute te geven.


Voorgesteld nieuw tracé (geel) fietspad Zuiderbos (plan gemeente Hardenberg)

Aangezien het aantal bewoners van de nieuwe woonwijk ten zuiden van Dedemsvaart nog steeds groeit, er basisschoolleerlingen gebruik maken van het fietspad door het Zuiderbos, er middelbare school leerlingen gebruik maken van dit fietspad en het recreatieve (en andere) gebruik van dit fietspad (o.a. richting het overdekte zwembad) nog steeds toeneemt, neemt de wenselijkheid van verbetering van de verlichting van het fietspad door het Zuiderbos nog steeds toe. De eventuele realisering van het plan van de ambtenaren van de gemeente Hardenberg te weten een (nieuw) stukje fietspad in het Zuiderbos tussen de Lisdodde en de nieuwe woonwijk ten zuiden van Dedemsvaart (nu opnieuw ter bespreking), zal de problematiek (in dat scenario) maar deels oplossen.

Gerrit Hartholt (initiatiefnemer petitie / petitionaris)
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S.1 Iets wat in 2021 wijzigde is de status (functie) van het zuidelijke deel van De Veenderij (tussen de Oostwijk en de Verlengde Zestiende Wijk), dat deel kreeg de status (functie) van fietspad (en toegang voor landbouwvoertuigen), dit als onderdeel van de schoolfietsroute van en naar Ommen en van en naar CNS Ommerkanaal.

P.S.2 In het concept Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan Hardenberg (oktober 2021), is het fietspad door het Zuiderbos (oost-west deel) gecategoriseerd als onderdeel van het fietsnetwerk.
https://www.hardenberg.nl/gvvp

P.S.3 Navolgend voortgangsbericht 1 d.d. 29 mei 2019:

Beste ........ ................, beste ondertekenaars van de petitie 'Meer lantaarnpalenlangs het fietspad door het Zuiderbos (Dedemsvaart)',

Allereerst dank jullie wel voor het ondertekenen van de petitie.

Deze petitie is onder het motto, we hopen dat er een lampje gaat branden bij de gemeenteraad van Hardenberg, 18 september 2018 aangeboden aan de gemeenteraad van Hardenberg. Daarbij werd de hoop uitgesproken dat het wellicht mogelijk zou zijn dat de betere verlichting van het fietspad voor eind oktober 2018 gerealiseerd zou kunnen zijn.

Na de overhandiging van de petitie aan de gemeenteraad, hebben er 3 overleggen plaats gevonden in het gemeentehuis, met daarbij een afvaardiging van Parcours, ondergetekende als initiatiefnemer petitie en meestal iemand van Plaatselijk Belang Dedemsvaart. De overleggen vonden helaas niet plaats in Dedemsvaart, maar in Hardenberg. Aan de kant van de gemeente Hardenberg zaten 2 ambtenaren.

Mede aan de hand van de inbreng vanuit Dedemsvaart besloten de ambtenaren eind 2018 om 3 scenario's door te gaan rekenen en door te spreken op het gemeentehuis zowel ambtelijk als politiek. Voor die doorrekenening en het bespreken heeft de gemeente Hardenberg om niet geheel duidelijke redenen flink de tijd genomen.

Op 20 mei 2019 kwam de gemeente Hardenberg informeel met het volgende voorstel:

  • Schelpenpad tussen nieuwe woonwijk Parcours en het fietspad door het Zuiderbos omvormen naar een betonnen fietspad met de breedte conform de normen van een schoolfietsroute.
  • Graspad tussen het fietspad door het Zuiderbos en De Lisdodde (richting De Vossestaart) omvormen naar een betonnen fietspad met de breedte conform de normen van een schoolfietsroute.
  • Deze stukjes beton fietspad verlichten.
  • De bestaande oriëntatieverlichting die er al is verbeteren, dit betekent in de praktijk een beperkt aantal lantaarnpalen erbij op het bestaande (beperkt) verlichte deel van het fietspad.
  • De verlichting dynamisch maken.

Dit informele voorstel van de gemeente Hardenberg gedaan 20 mei 2019, hebben degenen die er vanuit Dedemsvaart bij zaten niet op papier meegekregen.

In de praktijk betekent dit nu nog informele voorstel van de gemeente Hardenberg, dat voor met name de bewoners van Parcours de situatie fietsroute tussen nieuwe woonwijk Parcours en Dedemsvaart Zuid flink verbetert. Voor hen die van het hele fietspad gebruik maken, bijvoorbeeld vanaf De Kiefer richting De Veenderij (of Parcours), dat er nog steeds een donker deel van dit fietspad met bochten niet verlicht is in het voorliggende plan van de gemeente Hardenberg.

Qua fasering is de gemeente Hardenberg voornemens om dit jaar een aantal lantaarnpalen (oriëntatieverlichting) erbij te plaatsen op het bestaande verlichte stuk.

De aanleg van de stukje betonnen fietspad zou dan in 2020 kunnen plaats< vinden (mits akkoord gemeenteraad) aldus de ambtenaren van de gemeente Hardenberg, tenzij de gemeenteraad besluit om dit te vervroegen.

Waarom die paar lantaarnpalen die er nu bij gaan komen (uitbreiding oriëntatieverlichting bestaande verlichte stuk), niet al oktober 2018 geplaatst hadden kunnen worden, is mij niet bekend.

Als initiatiefnemer van de petitie heb ik namens alle ondertekenaars van de petitie aangegeven richting de gemeente Hardenberg dat het (nu nog informele) voorstel van de gemeente Hardenberg een verbetering van de bestaande situatie is, maar dat voor een deel van de ondertekenaars van de petitie het voorliggende voorstel maar een halve verbetering is, immers flinke delen van dit fietspad worden nog steeds niet verlicht (dus ook geen oriëntatieverlichting) in het nu voorliggende voorstel van de gemeente Hardenberg. Verder heb ik namens alle ondertekenaars van de petitie aangegeven dat de prioriteit moet liggen bij betere verlichting van het fietspad, verbreding van het fietspad (nu recreatieve breedte) is wenselijk maar is 2e prioriteit.

Tot zover.

Allen het beste.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer petitie 'Meer lantarenpalen langs het fietspad door het Zuiderbos (Dedemsvaart)?

P.S.: Deze voortgangsrapportage is verstuurd via www.petities.nl, uw mailadres is niet bekend bij de opsteller van deze petitie.

zondag 9 mei 2021

Gerrit Hartholt


 Gerrit Hartholt (fotograaf Foto Theo)

Gerrit Hartholt

Geboren iets ten noorden van Dedemsvaart, en nu al heel lang woonachtig in Dedemsvaart.
Getrouwd.
Kinderen.
Ten gevolge van een ernstige situatie van pesten op het werk ben ik in de WIA terecht gekomen.
Aan de toekenning door het UWV van WIA (met een stuk terugwerkende kracht) ging een discussie vooraf van bijna 5 jaar.
De situatie van pesten op het werk waar ik te maken mee had, en de vele stress die dat veroorzaakte gedurende een lange periode, had nog een gevolg en dat is dat ik er letterlijk ziek van werd (diagnose non-hodgkin lymfoom). Met goede hulp is de lymfeklier kanker nu (redelijk) onder controle. 
Ben nog steeds van mening dat als het UWV mij in een eerder stadium niet had teruggeduwd in de ziekmakende situatie van pesten op het werk, dat het dan duidelijk anders gelopen zou zijn. Echter zoals o.a. de slachtoffers van de Toeslagenaffaire hebben ondervonden (ondervinden), communiceren met overheidsinstanties in Nederland is niet altijd even makkelijk.

Activiteiten anno 2021

Mensen die mij kennen weten dat ik ondanks mijn beperkte belastbaarheid, mij al jaren inzet voor meer veiligheid, meer werkgelegenheid, meer duurzaamheid, meer menselijkheid en voor de regio Noord-Oost Overijssel meer bereikbaarheid.

Actueel doe ik dat onder andere via:
- de petitie 'Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren'
- de petitie 'Stop de verkooptelefoontjes' / 'Stop de illegale handel in contactgegevens'
- de petitie 'Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk'
- het amendement 'Aanpakken van de oorzaken van vluchten'
- Geen Woorden maar Banen 
- de actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
- de werkgroep ouderbetrokkenheid van het IJslandse Model in Dedemsvaart
- de medezeggenschapsraad van het Zeven Linden College

D66

In 2019 stond ik namens D66 Overijssel kandidaat voor de Provinciale Staten van Overijssel op plek 20.

Actueel schrijf ik mee aan het concept verkiezingsprogramma van D66 Vechtdal. D66 Vechtdal is het overkoepelende bestuur van D66 Hardenberg, D66 Ommen en D66 Dalfsen.

Kandidaat lijsttrekker D66 Hardenberg

Sinds eind mei 2021 ben ik kandidaat lijsttrekker voor D66 Hardenberg. De leden van D66 Hardenberg kunnen in de periode eind mei - begin juni 2021 een keuze maken uit twee kandidaat lijsttrekkers.

In het nieuws

Campagne jas te koop via Marktplaats haalde tot mijn verrassing het NOS 8 uur journaal 19 maart 2018:
https://gerrithartholt.blogspot.com/2018/03/cdaer-uit-dedemsvaart-is-klaar-met-buma.html
Item EenVandaag over Europa 16 mei 2019:
Fietspad Zuiderbos Dedemsvaart krijgt dynamische LED-verlichting 25 februari 2020:
Spraakmakers NPOradio1 vraag aan Martin van Rijn Aedes over 'Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren' 08 april 2021:
Gerrit uit Dedemsvaart biedt 18 mei 2021 Tweede Kamer online petitie aan inzake 'Stop de verkooptelefoontjes' / 'Stop de illegale handel in contactgegevens' (de Stentor):

Contact

Contact is mogelijk via het contactformulier onderaan deze pagina.
Contact is (deels) mogelijk via twitter.
Contact is mogelijk via facebook na een invite.
Contact is mogelijk via linkedin na een invite.
Contact is mogelijk per email: hartholtd66 (at) gmail.com

Na meer dan 27 jaar heb ik op 12 oktober 2018 mijn lidmaatschap van het CDA opgezegd:
https://gerrithartholt.blogspot.com/2018/10/opzegging-lidmaatschap-cda-per-12.html

Campagne filmpje maart 2019 (kandidaat provinciaal statenlid D66 Overijssel:
Stem een arbeider in de Provinciale Staten van Overijssel
https://www.youtube.com/watch?v=BZAT5-Gnpb4

Deze pagina is 30 mei 2021 bijgewerkt.

zondag 11 april 2021

Gerrit Hartholt bij EenVandaag over Europa: Europa moet een adequaat antwoord formuleren op autocratische leiders als Poetin, Erdogan, Xi Jinping en Trump.

Op 16 mei 2019 hebben Gerrit Hartholt en Henri Schutte bij EenVandaag in een item hun mening mogen geven over Europa. Naar de mening van Gerrit Hartholt moet Europa zich niet met flutdetails als chocolade sigaretten bemoeien, maar zich met belangrijke zaken bezig houden als een antwoord formuleren op autocratische leiders als Poetin, Erdogan, Xi Jinping en Trump. Een verdeeld Europa is geen adequaat antwoord.


Foto op website EenVandaag

Deze mannen vertellen waarom ze de EU graag een beetje op afstand hebben

Naast dat Europa een adequaat antwoord moet formuleren op (buitenlandse) autocratische leiders, moet Europa zorgen voor o.a. meer veiligheid, het correct en sociaal regelen van arbeidsmigratie en er als het kan er voor zorgen dat Engeland bij de EU blijft (geen Brexit).

Voor diverse problemen geldt dat Europa onderdeel is (kan zijn) van de oplossing, helaas is Europa bij diverse problemen in 2019 onderdeel van het probleem.

Analyse leert dat in Europa de macht grotendeels ligt bij de Europese Raad van regeringsleiders en veel minder bij het Europees Parlement. In de praktijk lijkt de Europese Raad van regeringsleiders de laatste jaren soms meer op een Poolse landdag dan een slagvaardige besluitvormingsmachine. Wat we in 2021 zien is dat er nagedacht wordt om de besluitvorming in Europa te verbeteren (minder vaak unanimiteit vereist), de katalysator is waarschijnlijk de opstelling van Hongarije en Polen de laatste tijd op diverse onderwerpen.


Gerrit Hartholt EenVandaag Kalkovens Dedemsvaart #still (iets bijgekleurd)

Video:
https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/521890/
https://www.youtube.com/watch?v=WPBlHELTkto&t=2s

Anno 11 apri 2021 moet Europa naast een antwoord formuleren op autocratische leider als Poetin (Oekraïne), Erdogan (o.a. #sofagate) en Xi Jinping (Taiwan en China probeert invloed uit te oefenen in Europa bijvoorbeeld door de aankoop van havens), o.a. de coronacrisis aanpakken categorie mensenlevens redden en banen redden.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt

vrijdag 9 april 2021

Spraakmakers NPOradio1 vraagt Martin van Rijn Aedes, is meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren een idee?

Donderdag 08 april 2021 had Spraakmakers NPOradio1 als gast spraakmaker Martin van Rijn Aedes in de uitzending. Leden van de spraakmakers community konden vragen insturen, van deze mogelijkheid heb ik gebruik gemaakt. Tot mijn vreugde werd mijn vraag aan Martin van Rijn gesteld.

==============================================

@SpraakmakersOp1 11:26 a.m. · 8 apr. 2021 (met video)
https://twitter.com/SpraakmakersOp1/status/1380089752456691716?s=03
Ghislaine stelde een vraag van Communitylid @GerritHartholt aan Martin van Rijn (@mjrijn): Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren?

Ook meepraten en een vraag aan een Spraakmaker stellen? Meld je hier aan: 
https://spraakmakerscommunity.nporadio1.nl/Beheer/Registraties/987361.aspx?t=Wil-je-niet-alleen-luisteren-maar-ook-meepraten-

==============================================

Meer informatie over het idee 'Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren, is o.a. op de volgende plekken te vinden:

Inspreken 27 november 2019 cie Bestuur en Financiën van de Provinciale Staten Overijssel
https://gerrithartholt.blogspot.com/2019/11/meer-woningen-voor-jongeren-door-de.html

Petitie 'Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren':
https://petities.nl/petitions/meer-woningen-voor-jongeren-door-de-bouw-van-meer-woningen-voor-senioren?locale=nl

KBO PCOB Overijssel: Politiek, toon leiderschap, bouw seniorenwoningen
https://www.kbo-overijssel.nl/actueel/default.asp?page=archief&id=1140

Nieuwsuur 04 juli 2020 Hoe vergrijzing jouw zoektocht naar een huis belemmert (video):
https://youtu.be/xsgCDIULdXs

VPRO woonpioniers:

KRO NCRV Kruispunt 12 april 2021 Krasse knarren: 'Geef ons hofjes':
Citaat: "Oud worden in een hofje en tegelijkertijd zorgen voor ruimte op de woningmarkt. Het lijkt een inkopper: bouw meer hofjes zodat senioren hun gezinswoningen kunnen verruilen voor een passend huis. Senioren willen het, het staat hoog op de politieke agenda, maar de praktijk blijkt weerbarstig." Einde citaat.

dinsdag 2 februari 2021

Persbericht: Stop de verkooptelefoontjes, stop de illegale handel in contactgegevens.
Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht

Embargo tot 20 januari 2021 tijd 00:00 uur

Stop de verkooptelefoontjes, stop de illegale handel in contactgegevens.

Gerrit Hartholt en Arsanio Wiet, beide woonachtig in Dedemsvaart, zijn de ongevraagde verkooptelefoontjes meer dan zat, daarom sturen ze een open brief naar de demissionaire staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat die gaat over consumentenbescherming.

Omdat een belangrijke oorzaak van ongevraagde verkooptelefoontjes (en phishing pogingen bij senioren) de illegale handel in contactgegevens is, is de oproep tweeledig. 

Dat er al ruim twee jaar hard gewerkt wordt aan een wijziging van de Telecommunicatiewet om een rem te zetten op de ongevraagde verkooptelefoontjes, klinkt Hartholt en Wiet al 2 jaar als muziek in de oren. Echter werken aan nieuwe regels rond telemarketing betekent in hun ogen niet dat ondertusssen de bestaande regels rond consumentenbescherming niet gehandhaafd hoeven te worden. En als het gaat om de eventuele nieuwe regels rond consumentenbescherming, en regels rond het Centraal Intermediair Register Energiemarkt (zelfregulatie), die regels hebben alleen zin als ze effectief gehandhaafd worden.

Hopelijk bespreekt de Tweede Kamer deze week (week 3) nog plenair de langverwachte voorgestelde wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen. Een belangrijke voorwaarde nu het kabinet demissionair is, is dat de Tweede Kamer dit onderwerp niet controversieel verklaard wordt.

Ter ondersteuning van deze oproep is enige tijd terug de petitie ‘Stop de verkooptelefoontjes, handhaaf het bel-me-niet register’ gestart, en hebben Hartholt en Wiet recent een flyer laten drukken  waarin wordt opgeroepen om deze petitie te tekenen.

Petitie:

Tot vreugde van Hartholt en Wiet heeft Arjen Roelofs uit Lutten de petitie ook getekend.

Resumerend: Er zijn heel veel regels die in Nederland gehandhaafd worden waaronder regels rond het betalen van belastingen, regels rond de toekenning van toeslagen, regels rond de lockdown (zoals de horeca dicht en scholen dicht), regels rond de bescherming van de Tweede Kamer (ter voorkoming van situaties zoals in Washington DC) en regels rond de AVG. Wanneer worden de regels rond consumentenbescherming gehandhaafd? En wanneer wordt de illegale handel in contactgegevens aangepakt?

Einde Persbericht Einde Persbericht Einde Persbericht Einde Persbericht Einde Persbericht

=======================================================

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie.
Voor nadere informatie kan de redactie zich wenden tot de initiatiefnemer en woordvoerder:
Gerrit Hartholt Dedemsvaart
…………………………. ………………………….

Bijlagen:

– De open brief aan de demissionaire staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
– De petitie tekst
– Flyer
– Printscreen van tweet waarin CDA gemeenteraadslid Arjen Roelofs meldt dat hij deze petitie getekend heeft.
– Printscreen reactie Greenchoice via twitter.
– Printscreen domeinnaam www.xeldoo.com geregistreerd 01 juli 2020. (Nieuwe firma?)
– Printscreen domeinnaam www.landelijkenergiebeheer.nl geregisteerd 13 mei 2020. (Nieuwe firma?)

58 ongevraagde verkooptelefoontjes in 5 maanden tijd:

Bedrijven (waaronder energieverkopers en andere telemarketeers) zijn al jaren verplicht volgens art. 27 Handelsregisterwet om hun KvK nummer op hun website te vermelden, waarom ze dit geregeld niet doen is onduidelijk. Het lijkt er sterk op dat ook deze regel (niet of nauwelijks) gehandhaafd wordt. (De volgende publicatie is van 18 oktober 2011.) 
Vermelding KvK-nummer:
Citaat: “Waarom staat er op veel websites geen KvK-nummer vermeld, terwijl dit toch wettelijk verplicht is?” Einde citaat.

Om Jurrien Koops te citeren, citaat: “Nederland heeft geen handhavingsmentaliteit. Als het dan mis gaat komen er regels bij.” Einde citaat.

Tweede Kamer agende (plenair):
Verwacht in week 3 o.a. de bespreking plenair van de wijziging in de Telecommunicatiewet.Petitie: Stop de verkooptelefoontjes, handhaaf het bel-me-niet register.
https://petities.nl/petitions/stop-de-verkooptelefoontjes-handhaaf-het-bel-me-niet-register?locale=nl

Open brief aan de demissionarie staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat inzake Telemarketing / Consumentenbescherming.
https://gerrithartholt.blogspot.com/2021/02/open-brief-aan-de-demissionaire.html


De Toren Hardenberg 27 januari 2021 over 'Stop de illegale handel in contactgegevens'

Flyer: Stop de verkooptelefoontjes. Stop de illegale handel in contactgegevens.


Flyer

Stop de verkooptelefoontjes

Stop de illegale handel in contactgegevens

Steun de petitie 'Stop de verkooptelefoontjes, handhaaf het bel-me-niet register'

Getekend: Gerrit Hartholt & Arsanio Wiet

P.S. Deze flyer is gedrukt met dank aan drukkerij Gerrits & Leffers Dedemsvaart
https://www.gerrits-leffers.nl/

Open brief aan de demissionaire staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer inzake Telemarketing / ConsumentenbeschermingOpen brief aan de demissionare staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer

Datum 20 januari 2021

Geachte demissionaire staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Veel Nederlanders hebben hun telefoonnummer geregistreerd in het bel-me-niet register, desondanks krijgen ze verkooptelefoontjes, soms zelfs tientallen. Verder blijkt uit een aantal publicaties dat er sprake is van de illegale handel in contactgegevens van consumenten. Citaat uit één van die publicaties: “Maar hoe de verkopers ook aan gegevens komen, wie eenmaal in de bestanden zit, komt er ook met het Bel me niet register vaak niet meer uit.” Einde citaat. Indien dat klopt dan verklaart dat voor een deel de ongevraagde verkooptelefoontjes. 

Ondergetekenden vragen om handhaving van de bestaande regels rond consumentenbescherming, en vragen om een einde te maken aan de illegale handel in contactgegevens. Als het gaat om eventuele nieuwe regels rond consumentenbescherming, en zelfregulering zoals het Centraal Intermediair Register Energiemarkt, ook daarvoor geldt dat die regels gehandhaafd moeten worden willen ze effect hebben.

Naspeuring leert dat diverse verkooporganisaties soms drie officiële regels rond consumentenbescherming overtreden, twee daarvan zijn de overtreding van het bel-me-niet register en de privacywetgeving, dat laatste door illegaal verkregen contactgegevens.

Zie ook de petitie: Stop de verkooptelefoontjes, handhaaf het bel-me-niet register
https://petities.nl/petitions/stop-de-verkooptelefoontjes-handhaaf-het-bel-me-niet-register?locale=nl

Getekend

Gerrit Hartholt initiatiefnemer
Arsanio Wiet

– Artikel: Telefonische verkoop: Bel me niet, Robbie!
– Gevoelige persoonsgegevens van hand tot hand bij energieverkopers
– Artikel: Zo komen energieverkopers aan je telefoon- en bankrekeningnummer
Citaat: "Voor het luttele bedrag van drie cent gaan persoonsgegevens al over de toonbank, om een leger aan hunkerende telefonische verkopers van nieuwe ‘slachtoffers’ te voorzien – als ze niet gratis worden uitgewisseld. Maar hoe de verkopers ook aan gegevens komen, wie eenmaal in de bestanden zit, komt er ook met het Bel me niet register vaak niet meer uit." Einde citaat.
– Artikel: Grootschalige handel in privégegevens vijftigplussers voor WhatsAppfraude
Citaat: "In de digitale onderwereld lijken de gegevens voor een groot deel te komen uit callcenters die energiecontracten verkopen." Einde citaat.
- Artikel: Telefoonterreur om energie blijkt hardnekkig
– Bel-me-niet register
– Het Centraal Intermediair Register Energiemarkt

vrijdag 20 november 2020

Petitie Consumentenbescherming 'Stop de verkooptelefoontjes' / 'Stop de illegale handel in contactgegevens'

Steun de petitie consumentenbescherming 'Stop de verkooptelefoontjes, handhaaf het bel-me-niet register' / 'Stop de illegale handel in contactgegevens':
https://petities.nl/petitions/stop-de-verkooptelefoontjes-handhaaf-het-bel-me-niet-register?locale=nl

Veel mensen staan geregistreerd in het bel-me-niet register. Desondanks krijgen ze verkooptelefoontjes, soms zelfs tientallen. Het wordt tijd dat de regels rond consumentenbescherming, zoals het bel-me-niet register, worden gehandhaafd. Maak ook een einde aan de illegale handel in contactgegevens.

Wij
de ondertekenaars van deze petitie.
Constateren
- Dat veel mensen geregistreerd staan in het bel-me-niet register, en desondanks verkooptelefoontjes krijgen, soms zelfs tientallen.
- Het er sterk op lijkt dat regels rond consumentenbescherming zoals het bel-me-niet register onvoldoende gehandhaafd worden.
- Er aanwijzingen zijn voor illegale handel in contactgegevens van consumenten.
Veel consumenten willen niet wachten op nieuwe regels, maar willen handhaving bestaande regels.
 
en verzoeken
- De bestaande regels rond consumentenbescherming te handhaven.
- De illegale handel in contactgegevens aan te pakken.
- De invoering van eventuele nieuwe regels rond consumentenbescherming, moet niet betekenen dat bestaande regels rond consumentenbescherming niet worden gehandhaafd.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl-nl

Dit zijn de 68 ongevraagde verkooptelefoontjes die ik in 7 maanden tijd kreeg, dit terwijl het telefoonnummer waar naar gebeld werd geregisteerd staat in het bel-me-niet register. Het is dat ik diverse van die telefoonnummers op een gegeven moment geblokkeerd heb, anders had ik waarschijnlijk nog veel meer ongevraagde verkooptelefoontjes gekregen.

19 aug 2020 0850659052
21 aug 2020 0850659052
24 aug 2020 0850659052
28 aug 2020 0570768122 Energieverkoper Verzorgd Besparen
01 sep 2020 10:51 uur 0404022808 Energieverkoper
01 sep 2020 10:54 uur 0202209364 Energieverkoper
02 sep 2020 20:20 uur 0857609374 Energieverkoper Stroom Gas Nederland
02 sep 2020 15:37 uur 0570768122 Energieverkoper Verzorgd Besparen
03 sep 2020 13:30 uur 0570768122 Energieverkoper Verzorgd Besparen
03 sep 2020 16:09 uur 0202209364 Energieverkoper Consumenten Saver
04 sep 2020 09:26 uur 0202209364 Energieverkoper Consumenten Saver
04 sep 2020 12:14 uur 0202209364 Energieverkoper Consumenten Saver
07 sep 2020 09:14 uur 0552040820 Energieverkoper Verzorgd Besparen
07 sep 2020 17:50 uur 0570768122 Energieverkoper Verzorgd Besparen
07 sep 2020 19:40 uur 0552040820 Energieverkoper Verzorgd Besparen
08 sep 2020 0202209364 Energieverkoper Consument Saver
09 sep 2020 0202209364 Energieverkoper Consumenten Saver
15 sep 2020 0299726404 Energieverkoper Consumenten Saver
16 sep 2020 0299726404 Energieverkoper Consumenten Saver
17 sep 2020 0299726404 Energieverkoper Consumenten Saver
21 sep 2020 0851124937 Geheugensport ?
30 sep 2020 0103332703 Energieverkoper Sterion
15 okt 2020 0855360412 Energieverkoper Team Consumers
24 okt 2020 11:25 uur 0855360412 Energieverkoper Team Consumers
24 okt 2020 12:23 uur 0855360412 Energieverkoper Team Consumers
24 okt 2020 15:06 uur 0855360412 Energieverkoper Team Consumers
26 okt 2020 16:39 uur 0851124937 Geheugensport ?
28 okt 2020 16:35 uur 0855360412 Energieverkoper Team Consumers
30 okt 2020 12:21 uur 0855360412 Energieverkoper Team Consumers
30 okt 2020 12:39 uur 0299259004 Energieverkoper Consumenten Saver
05 nov 2020 11:50 uur 0299259004 Energieverkoper Consumenten Saver
06 nov 2020 10:46 uur 0299259004 Energieverkoper Consumenten Saver
06 nov 2020 14:21 uur 0850271609 Verkoop Kennis Game
09 nov 2020 15:18 uur 0299259004 Energieverkoper Consumenten Saver
11 nov 2020 09:02 uur 0299259004 Energieverkoper Consumenten Saver
11 nov 2020 15:02 uur 0299259004 Energieverkoper Consumenten Saver
13 nov 2020 14:23 uur 0299259006 Energieverkoper Uw Regio Adviseur


Ongevraagde telefonische verkoop na 13 november 2020:
21 nov 2020 0851124946 Kennis Game
24 nov 2020 0202050507 Precies Advies
26 nov 2020 0303045031 12:49 uur Energieverkoper Xeldoo
26 nov 2020 0303045031 16:23 uur Energieverkoper Xeldoo
26 nov 2020 0303045031 16:41 uur Energieverkoper Xeldoo
30 nov 2020 0850659290 Energieverkoper De Nederlandse Consumenten Bemiddelaar *
30 nov 2020 0303045031 Energieverkoper Xeldoo
01 dec 2020 0850659290 17:00 uur Energieverkoper Duurzaam Advies Nederland *
01 dec 2020 0850659290 17:47 uur Energieverkoper Duurzaam Advies Nederland *
18 dec 2020 0152049119 ?
21 dec 2020 afgeschermd nummer Energieverkoper Switch Simpel (0850271740)
22 dec 2020 10:05 uur afgeschermd nummer (blijkt Switch Simpel te zijn)
22 dec 2020 10:24 uur Energieverkoper De Energie Centrale
22 dec 2020 14:05 uur afgeschermd nummer (blijkt Switch Simpel te zijn)
22 dec 2020 14:36 uur 0152049119 ?
29 dec 2020 17:37 uur 0152049119 Energieverkoper Vaste Lasten
29 dec 2020 17:49 uur 0382033001 Energieverkoper Vaste Lasten Advies
13 jan 2021 19:06 uur 0201202525 Bandje energieadvies (robocall)
13 jan 2021 19:18 uur 0299200011 Energieverkoper Landelijk Energie Beheer
13 jan 2021 19:20 uur 0299200011 Energieverkoper Landelijk Energie Beheer (heel kort)
14 jan 2021 15:19 uur 0299200011 Energieverkoper Landelijk Energie Beheer

Ongevraagde telefonische verkoop na 14 januari 2021:
12 feb 2021 15:52 uur 0403116029 Nuts Advies Groep i.v.m. Zelfstroom
18 feb 2021 16:06 uur 0299259014 Uw Regio Adviseur energieadvies
22 feb 2021 11:46 uur 0299259014 Uw Regio Adviseur energieadvies
10 mrt 2021 09:41 uur 0202480027 Research en Kwaliteit
10 mrt 2021 10:08 uur onbekend nummer Uw Regio Adviseur energieadvies
10 mrt 2021 16:31 uur onbekend nummer Voordeel Collectief Nederland energieadvies
10 mrt 2021 16:55 uur 0402183000
10 mrt 2021 17:16 uur onbekend nummer Voordeel Collectief Nederland energieadvies
15 mrt 2021 10:07 uur 0202480028 Uw Regio Adviseur energieadvies
18 mrt 2021 16:51 uur 0202480038 Uw Regio Adviseur energieadvies

Ongevraagde telefoontjes na 18 maart 2021:
30 mrt 2021 15:02 uur 0202480038 Uw Regio Adviseur geblokkeerd
31 mrt 2021 10:18 uur 0202480038 Uw Regio Adviseur geblokkeerd
31 mrt 2021 16:18 uur 0202480038 Uw Regio Adviseur geblokkeerd
01 apr 2021 10:04 uur 0202480038 Uw Regio Adviseur geblokkeerd
01 apr 2021 14:04 uur 0202480038 Uw Regio Adviseur geblokkeerd
01 apr 2021 14:33 uur 0208086294 (?) OCC? Onafhankelijk Contract Center?
02 apr 2021 13:44 uur +393273810117 (?) Uit Italië.
02 apr 2021 13:45 uur +34935556979 (?) Uit Spanje.
06 apr 2021 10:00 uur 0202480038 Uw Regio Adviseur geblokkeerd
06 apr 2021 14:00 uur 0202480038 Uw Regio Adviseur geblokkeerd
06 apr 2021 14:00 uur 0202480038 Uw Regio Adviseur geblokkeerd
06 apr 2021 14:14 uur 0202480038 Uw Regio Adviseur geblokkeerd
06 apr 2021 15:39 uur +442039912146 (?) Uit Engeland, iets met lithium.
07 apr 2021 15:30 uur 0242090003 Yale Adviseurs www.yale-adviseurs.com
14 apr 2021 12:43 uur 0102680961 De Energie Centrale geblokkeerd
14 apr 2021 12:43 uur 0102680961 De Energie Centrale geblokkeerd
15 apr 2021 17:58 uur +5355132265 (?) Uit Cuba.
15 apr 2021 21:51 uur +5355124693 (?) Uit Cuba.
16 apr 2021 10:53 uur 0242090003 Yale Adviseurs
19 apr 2021 12:57 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
19 apr 2021 14:04 uur 0103180076 Nuts Advies Groep ?????
19 apr 2021 16:46 uur 0202184341 GNC Glasnost Consultancy (Nationale Bespaar Collectief?)
20 apr 2021 10:34 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
21 apr 2021 13:24 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
23 apr 2021 16:18 uur 0850870179 Kennis Game
26 apr 2021 14:06 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
26 apr 2021 15:39 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
28 apr 2021 10:25 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
29 apr 2021 10:49 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
03 mei 2021 09:33 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
06 mei 2021 17:42 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
07 mei 2021 10:00 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
07 mei 2021 16:36 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
10 mei 2021 16:35 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
11 mei 2021 09:55 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
11 mei 2021 17:15 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
12 mei 2021 09:25 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd

17 mei 2021 09:02 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
17 mei 2021 14:07 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
19 mei 2021 13:52 uur 0103180199 Nuts Advies Groep
21 mei 2021 11:26 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
25 mei 2021 18:04 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
26 mei 2021 12:28 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
28 mei 2021 11:29 uur 0242090003 Yale Adviseurs geblokkeerd
04 juni 2021 10:35 uur 0102005873 Nota Wijzer 
07 juni 2021 09:08 uur 0102005873 Nota Wijzer geblokkeerd
07 juni 2021 11:00 uur 0102005873 Nota Wijzer geblokkeerd
07 juni 2021 12:04 uur 0102005873 Nota Wijzer geblokkeerd
07 juni 2021 14:12 uur 0102005873 Nota Wijzer geblokkeerd
17 juni 2021 09:07 uur 0202480113 Yale Adviseurs
23 juni 2021 14:41 uur 0703364629 Videsk (?)

In de periode mei - juni 2021 ook enkele verkopers die gebeld hebben vanaf een afgeschermd telefoonnummer, weet niet meer precies wanneer die telefoontjes zijn geweest en wie dat waren.

07 juli 2021 09:45 uur 0103113139 Nota Wijzer (*)
05 aug 2021 17:45 uur 0202134546 Vereniging Energie Vergelijkers (*)
10 aug 2021 15:58 uur 0102680961 De Energie Centrale geblokkeerd (*)
10 aug 2021 15:59 uur 0102680961 De Energie Centrale geblokkeerd (*)
11 aug 2021 17:55 uur 0202134543 Vereniging Energie Vergelijkers (*)
20 aug 2021 14:59 uur 0202052604 Verenigde Energie Vergelijkers (*)
25 aug 2021 11:23 uur 0403116170 Nuts Adviesgroep (*)
26 aug 2021 15:39 uur 0403116091 ??? (*)
27 aug 2021 09:29 uur 0592298032 GME Solutions (*)
30 aug 2021 14:31 uur +491634631637 Dld mobiel phishing sms
14 sep 2021 20:06 uur 0658844292 phishing sms
20 sep 2021 12:56 uur 0762308044 Puzzelwijs (*)
01 okt 2021 09:38 uur 0592298016 GME Solutions (*)
01 okt 2021 16:55 uur 0702071408 GME Solutions (*)
13 okt 2021 15:38 uur 0626810478 robocall over BSN
19 okt 2021 12:45 uur 0611077072 phishing sms HMRC
02 nov 2021 10:40 uur 0108504914 Nuts Adviesgroep (*)
08 nov 2021 09:07 uur +66840852075 Vreemd bericht uit China van onbekende.
11 nov 2021 10:48 uur +959662542501 Vreemd bericht uit Myanmar van onbekende.
12 nov 2021 12:36 uur 0617171471 phishing sms (bezorging)
17 nov 2021 17:53 uur 0658701294 phishing sms (bezorging)
19 nov 2021 10:33 uur 0643009447 kort telefoonnummer lijkt sterk op:
19 nov 2021 11:00 uur 0643008785 robocall
03 dec 2021 11:18 uur afgeschermd nummer www.particuliergarant.nl

Update 1: De reactie via Twitter 20-11-2020 door Greenchoice:


Update 2:
- Ongevraagde telefonische verkoop 21 november 2020 0851124946 Kennis Game.
Geen verwijzing naar het bel-me-niet register.
De website www.kennisgame.com vermeld geen KvK-nummer en ook geen adres.
- Ongevraagde telefonische verkoop 24 november 2020 0202050507 Precies Advies.
Geen verwijzing naar het bel-me-niet register.
De website www.preciesadvies.nu vermeld wel een KvK-nummer en wel een adres.
- Ongevraagde telefonische verkoop 3x 26 november 2020 12:49 uur, 16:23 uur en 16:41 uur 0303045031 Xeldoo.
Geen verwijzing naar het bel-me-niet register.
De website www.xeldoo.com vermeld wel KvK-nummer, wel een adres.
- Ongevraagde telefonische verkoop 30 november 2020 10:56 uur 0850659290 De Nederlandse Consumenten Bemiddelaar (?).
Wel verwijzing naar het bel-me-niet register.
Heb hun website tot nu toe niet kunnen vinden ondanks diverse zoekopdrachten.
Op mijn vraag hoe ze aan mijn telefoonnummer zijn gekomen, kwamen ze met een smoesje.


- Ongevraagde telefonische verkoop 30 november 2020 15:26 uur 0303045031 Xeldoo.
Wel mondeling gewezen op een bandje, echter geen bandje afgespeeld.
De website www.xeldoo.com vermeld wel KvK-nummer, wel een adres.
Een zoektocht op internet naar de domeingegevens van xeldoo.com leerde dat dat domein 01 juli 2020 geregisteerd is of te wel dat is een nieuwe firma. Ik vraag mij af hoe Xeldoo aan mijn contactgegevens is gekomen als nieuwe firma die voor november 2020 nooit contact met mij heeft gehad.
De moedermaatschappij van Xeldoo is Beldoo Direct Sales, een zoektocht op internet naar de domeingegevens van www.beldoodirectsales.com leerde dat dat domein 03 april 2020 is geregistreerd.
- Ongevraagde telefonische verkoop 01 december 2020 17:00 uur en 17:47 uur Duurzaam Advies Nederland. Het vreemde is, dat is het zelfde telefoonnummer als van De Nederlandse Consumentenbemidelaar (30 nov).
De website www.duurzaamadviesnederland.nl gevonden, geen KvK-nummer, wel een adres.
Heb om 17:00 gemeld, mijn contactgegevens uit jullie bestand verwijderen, vreemd genoeg belden ze om 17:47 weer. Cire verified staat er bij de contactgegevens.
- Ongevraagde verkoop 21 december 2020 door Switch Simpel (privé-nummer) Papendrecht.
Vroegen o.a. naar mijn geboortedatum, voordat ze "energieadvies" gaven.
Geen bel-me-niet register. Wel website www.switchsimpel.nl. Wel KvK nummer.
De domeinnaam www.switchsimpel.nl is 29 jan 2019 geregisteerd door The Sales Familiy B.V, info i.inal@salesfamily.nl. 
De domeinnaam www.salesfamily.nl (geen KvK nummer) is 04 okt 2013 geregisteerd, info ibrahiminal@hotmail.nl.
Heb toen ze 22 december weer belden, aangegeven dat ik gebruik wil maken van het recht van verzet.
Ze konden mij niet vertellen hoe ze aan mijn contactgegevens zijn gekomen. Heb toen ook aan hun gevraagd om mijn gegevens uit hun bestand te halen, daar heb ik geen reactie op gekregen.
- Ongevraagde verkoop 22 december 2020 door De Energie Centrale.
Wel bel-me-niet register. Wel website www.energie-centrale.nl. Geen KvK nummer.
De domeinnaam www.energie-centrale.nl is 26 jan 2019 geregisteerd door een registrar in Denemarken.
Zoeken bij www.kvk.nl op De Energie Centrale levert niets op.
- Ongevraagde verkoop 29 december 2020 door Vaste Lasten.
Geen bel-me-niet register. Wel website www.vastelasten.nl. Geen KvK nummer.
- Ongevraagde verkoop 29 december 2020 door Vaste Lasten Advies.
Geen bel-me-niet register. Wel website www.vastelastenadvies.nl. Geen KvK nummer.
- Ongevraagde verkoop 13 jan 2021 Robocall (geen mogelijkheid tot bel-me-niet).
- Ongevraagde verkoop 13 jan 2021 Landelijk Energie Beheer, geen bel-me-niet, wel KvK nummer.
Registratiedatum domein www.landelijkenergiebeheer.nl d.d. 13 mei 2020.
Contactpersoon van deze domeinnaam: whamarashid@hotmail.com .
- Ongevraagde verkoop 14 jan 2021 Landelijk Energie Beheer, opnieuw geen bel-me-niet. Zeiden dat ze een controle wilden uitvoeren op het nieuwe contract wat ik heb. Hadden het over een tekst met 'onverwachte kosten' zou niet in mijn huidige contract staan. Vroegen om mijn geboortedatum. Konden mij niet vertellen hoe ze aan mijn contactgegevens waren gekomen.
- Ongevraagde verkoop 12 februari 2021 Nuts Advies Groep i.v.m. een gesprek plannen voor Zelfstroom. Geen bel-me-niet, wel KvK nummer, gegevens "verkregen" via enquete aldus de verkoper.
- Ongevraagde verkoop 18 maart 2021 Uw Regio Adviseur, doet 'Aanbod op Maat', doet veel moeite om te vertellen dat ze adviseur zijn en geen verkoper, ondertussen wel een voorstel op willen sturen waar bedenktijd op zit (= contract). Geen bel-me-niet en geen recht van verzet.

Update 3: Reactie per mail van EnergieDirect d.d. 24 november 2020, n.a.v. een vraag van mij over wat zij vinden van de telemarketing door allerlei "energieadviseurs":Update 4: Artikel Yolanda Sjoukes BN DeStem Telefonische verkoop: Bel me niet, Robbie! 16 augustus 2019
https://www.bndestem.nl/columns/telefonische-verkoop-bel-me-niet-robbie~aef20f4a/
Citaat: "Voor mij is het een enorme inbreuk op mijn privacy, die ongevraagde telefoontjes. Het 'bel-me-niet register’ helpt nauwelijks." Einde citaat.

Update 5: Artikel RTL nieuws 23 juni 2020
Grootschalige handel in privégegevens vijftigplussers voor WhatsAppfraude
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5156656/whatsapp-fraude-illegale-handel-privegegevens-vijftigplussers
Citaat: "In de digitale onderwereld lijken de gegevens voor een groot deel te komen uit callcenters die energiecontracten verkopen." Einde citaat.


Update 6: Artikel Marlou Visser De Telegraaf 10 augustus 2020
Telefoonterreur om energie blijkt hardnekkig
https://www.telegraaf.nl/financieel/177792532/telefoonterreur-om-energie-blijkt-hardnekkig
Citaat: "Lastiggevallen, gestalkt, geteisterd. De woorden die consumenten gebruiken voor de personen die hen een nieuw energiecontract willen aansmeren liegen er niet om. De sector toont zich uiterst hardleers. Bellers doen alsof zij van andere organisaties zijn en negeren volop het Bel-me-niet Register.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kondigde in juli 2019 aan onderzoek te doen naar agressieve en misleidende vormen van verkoop. Dit onderzoek is nog volop gaande en er komen ook nog steeds veel klachten bij de waakhond binnen, vertelt woordvoerder Jeroen Nugteren: „We zijn bewijs aan het verzamelen voor eventuele rechtszaken. Als we genoeg bewijs hebben tegen een bepaalde partij kunnen we lasten onder dwangsom of boetes opleggen.”" Einde citaat.


Update 7: Let op bij oneerlijke telefonische verkoop artikel KBO PCOB november 2018
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/let-op-bij-voor-oneerlijke-telefonische-verkoop/
Citaat: "De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt consumenten met regelmaat voor agressieve telefonische verkoop. KBO-PCOB is blij met de waarschuwingen van de ACM en adviseert senioren: laat u niet in de luren leggen door verkooppraatjes. Veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB komen regelmatig dit soort praktijken tegen." Einde citaat.

Update 8: Stop de telefoonterreur PlusOnline juni 2019
https://www.plusonline.nl/veilig-online/stop-de-telefoonterreur
Citaat: "En natuurlijk… bedrijven uit het buitenland of die al illegaal bezig zijn, zullen zich niet aan het register houden. Daarvoor ben je aangewezen op de andere methoden in dit artikel." Einde citaat.

Update 9: Energieverkopers wisselen op grote schaal persoonsgegevens uit 17 aug 2019
https://opgelicht.avrotros.nl/nieuws/artikel/energieverkopers-wisselen-op-grote-schaal-persoonsgegevens-uit/

Update 10: Gevoelige persoonsgegevens van hand tot hand bij energieverkopers AD 17 aug 2019
https://www.ad.nl/binnenland/gevoelige-persoonsgegevens-van-hand-tot-hand-bij-energieverkopers~a76baff6/
Citaat: "Energieverkopers wisselen op grote schaal persoonsgegevens uit om telefonisch te kunnen verkopen. Adressen, bankrekeningnummers, zelfs burgerservicenummers gaan van hand tot hand. Dat blijkt uit documenten in handen van deze krant en gesprekken met verkopers.

Diverse bedrijven handelen in deze persoonsgegevens. Volgens meerdere bronnen gaat het ook om gegevens uit datalekken die vervolgens worden verkocht. Ook delen verkopers onderling grote hoeveelheden persoonlijke gegevens.

Die gaan moeiteloos van hand tot hand. Zo wordt in een mail aan een verkoopbedrijf geschreven, bij een bestand met 10.000 adressen: ‘Als bijlage de adressen die ik ongeveer drie jaar geleden heb verkregen. (..) Veel klanten zijn boven de 60 jaar, het bestand heeft enkel vaste nummers.’ Opvallend genoeg staan ook de geboortedata en burgerservicenummers van deze mensen in het bestand.

Consequenties
Het op deze manier uitwisselen van zulke gevoelige gegevens mag niet en kan grote consequenties hebben. De afgelopen maanden bleek uit onderzoek door deze krant al dat er op allerlei manieren energiecontracten worden aangesmeerd. Dat wordt extra eenvoudig als alle gegevens al beschikbaar zijn. Ook ingrijpende identiteitsfraude behoort tot de mogelijkheden.

Ondertussen zuchten mensen die op de lijst staan onder de telefoontjes die ze krijgen. Navraag wijst uit dat een aantal geregistreerd staat in het Bel me niet register. Desondanks worden zij gebeld. Dat mag, onder strenge voorwaarden, als iemand in het verleden klant is geweest bij een bedrijf. Maar mensen op de lijst geven aan ook door andere partijen te worden gebeld. De Autoriteit Persoonsgevens ziet de handel in persoonsgegevens toenemen. 

Toestemming
Verkopers zeggen zelf ook dat het Bel me niet register niet wordt geraadpleegd. Volgens een nieuw wetsvoorstel moet straks expliciete toestemming worden gegeven, voordat gebeld mag worden. Daar wordt door verkopers al op geanticipeerd, wie bezwaarmaakt krijgt te horen dat de gegevens afkomstig zijn uit een enquête die is ingevuld. Daar wordt veelal ongemerkt toestemming gegeven om gegevens uit te wisselen, het is voor consumenten zeer moeilijk aan te tonen dat die toestemming nooit werd gegeven. De Autoriteit Consument en Markt erkent dat de handhaving van het Bel me niet register op dit moment moeilijk is, maar verwacht verbeteringen door het nieuwe systeem. Ook is een onderzoek ingesteld naar agressieve, misleidende energieverkoop.

Branchevereniging voor data en marketing DDMA is niet op de hoogte van dubieuze data-uitwisseling van (gestolen) gegevens, maar keurt zulks ten sterkste af. Het is ‘in strijd met de wet’ en zorgt ‘louter voor irritatie’. Directeur Diana Janssen: ,,We zijn op dit moment juist bezig met het verder aanscherpen van zelfregulering.’’ Einde citaat.Update 11: Zo komen energieverkopers aan je telefoon- en bankrekeningnummer AD 17 aug 2019
https://www.ad.nl/binnenland/zo-komen-energieverkopers-aan-je-telefoon-en-bankrekeningnummer~ac7c8cde/
Citaat: "Voor het luttele bedrag van drie cent gaan persoonsgegevens al over de toonbank, om een leger aan hunkerende telefonische verkopers van nieuwe ‘slachtoffers’ te voorzien – als ze niet gratis worden uitgewisseld. Maar hoe de verkopers ook aan gegevens komen, wie eenmaal in de bestanden zit, komt er ook met het Bel me niet register vaak niet meer uit." Einde citaat.

Update 12: Alles over je inzagerecht en wat je ermee kunt / BNNVara / Kassa
https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/alles-over-je-inzagerecht-en-wat-je-ermee-kunt
Citaat: "Een reden om een inzageverzoek bij een bedrijf of organisatie in te dienen, kan zijn omdat je vermoedt dat je gegevens misschien niet kloppen. Ook kan het zijn dat je je afvraagt of de gegevens wel op een juiste manier gebruikt worden. Het opvragen van je gegevens kan inzicht geven in wat er precies over jou bekend is.

Zelf kun jij bij verschillende organisaties de informatie die over jou wordt bewaard, opvragen en inzien. In principe heb je recht om alles op te vragen wat er over jou is verzameld. Daarnaast kun je via een persoonlijk account bij bijvoorbeeld een webshop al heel veel bewaarde persoonsgegevens inzien, maar misschien dat de organisatie waar je een aanvraag bij doet wel meer data over jou bezit. Dit kunnen bijvoorbeeld opgenomen telefoongesprekken zijn of e-mailcorrespondentie. Daarom is het slim om in je aanvraag te specificeren welke gegevens je graag in wilt zien. Geef je dit niet specifiek aan en heeft een bedrijf veel gegevens over jou verzameld? Dan kan de organisatie contact opnemen om te vragen waar je precies inzage in wilt." Einde citaat.


Voorbeeldbrief inzage in persoonsgegevens (Autoriteit Persoonsgegevens)

Je kunt ook door middel van de website ‘My Data Done Right’ een verzoek aan een organisatie maken:

Update 13: Illegale handel in privégegevens miljoenen Nederlanders uit coronasystemen GGD
Citaat: "Er wordt grootschalig gehandeld in miljoenen adresgegevens, telefoon- en burgerservicenummers, afkomstig uit de twee belangrijkste coronasystemen van de GGD. De politie heeft dit weekend twee personen gearresteerd die worden verdacht van deze illegale datahandel." Einde citaat.

Update 14: Open brief aan de demissionare staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer inzake Telemarketing / Consumentenbescherming
https://gerrithartholt.blogspot.com/2021/02/open-brief-aan-de-demissionaire.html

Update 15: Nieuwe Telecommunicatiewet en amendementen met algemene stem aangenomen
https://www.fondsenwerving.nl/nieuws/bericht/2021/01/26/Nieuwe-Telecommunicatiewet-en-amendementen-met-algemene-stem-aangenomen
Citaat: "In navolging van het plenair debat over de Telecommunicatiewet van afgelopen woensdag 20 januari is er dinsdagmiddag gestemd over de wetswijziging en de amendementen. Zoals vooraf verwacht werd de wetswijziging met algemene stem aangenomen. Dat betekent dat het plan van Mona Keijzer om een opt-in systeem te introduceren voor telefonische communicatie uitgevoerd zal worden. Dat maakt het voor goede doelen veel moeilijker om de telefoon te gebruiken als wervingsmethode. De gehele Kamer stemde ook voor het amendement Palland/Bromet over de verruiming van het klantrelatiebegrip voor goede doelenorganisaties, wat mogelijk een klein doekje voor het bloeden is." Einde citaat.

Update 16: Nog steeds energiecowboys actief BNNVara / Kassa
https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/nog-steeds-energiecowboys-actief
Citaat: "Het blijft voor veel mensen een grote ergernis én het kan je behoorlijk in de problemen brengen als je niet goed oplet: telefonische energieverkopers die met snelle praatjes en het verdraaien van feiten je overhalen om akkoord te geven op een voordelig ‘aanbod’. En dan blijkt ineens dat je bent overgezet naar een nieuwe energieleverancier. Hoe kan dit nog steeds gebeuren? En wie stopt deze geraffineerde energieverkopers? " Einde citaat.


BNNVara / Kassa Belscript / Tegenscript tegen Telemarketing

Update 17: Wie schuilgaan achter WhatsApp-oplichting is niet makkelijk te achterhalen / Pointer
https://pointer.kro-ncrv.nl/wie-schuilgaan-achter-whatsapp-oplichting-is-niet-makkelijk-te-achterhalen
Citaat: "Waar de criminaliteit op straat al geruime tijd afneemt, neemt de criminaliteit online toe. Voor de politie vergt dit een nieuwe manier van werken." Einde citaat.

Update 18: De wereld achter WhatsApp-fraude / Pointer
https://pointer.kro-ncrv.nl/de-wereld-achter-whatsapp-fraude
Citaat: "Inmiddels kunnen ze WhatsAppaccounts hacken en lukt het ze steeds beter om iemands identiteit over te nemen. Hoe gaan deze criminelen te werk en hoe groot is de kans dat ze door de politie gepakt worden?" Einde citaat.


Update 19:
Achterstanden bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Laat even doordringen. De belangrijkste Nederlandse privacywaakhond kan in dit datatijdperk:
-0.04 procent van de klachten behandelen
-niets met tips van burgers
-geen boetes opleggen
-0,3 procent van de datalekken onderzoeken
#AutoriteitPersoonsgegevens

Update 20: Hoe kom je van agressieve energiebemiddelaars af?
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/hoe-kom-je-van-agressieve-energiebemiddelaars-af/

Update 21: Fraudehelpdesk mag gegevens oplichters niet opslaan door privacywet: ‘Nieuwe aanvraag is de deur uit’
https://www.ad.nl/binnenland/fraudehelpdesk-mag-gegevens-oplichters-niet-opslaan-door-privacywet-nieuwe-aanvraag-is-de-deur-uit~a4360799/

Update 22: Onderzoek: niet het verloren geld, maar de emotionele gevolgen van whatsappfraude tellen het zwaarst
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/onderzoek-niet-het-verloren-geld-maar-de-emotionele-gevolgen-van-whatsappfraude-tellen-het-zwaarst/

Update 23: Nieuwe wet zou telemarketing aan banden leggen, maar is dat ook zo?
https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/nieuwe-wet-zou-telemarketing-aan-banden-leggen-maar-is-dat-ook-zo

Update 24: Datalek bij Blokker bleef onopgemerkt: telefoonnummers, naam- en adresgegevens van honderdduizenden klanten op straat
https://opgelicht.avrotros.nl/alerts/artikel/datalek-bij-blokker-bleef-onopgemerkt-telefoonnummers-naam-en-adresgegevens-van-honderdduizenden-klanten-op-straat/

Update 25: Mail van Uw Regio Adviseur 10 maart 2021


Update 26: Meer klachten over belletjes van energievergelijkers, wet moet het tegengaan. NOS 21 maart 2021
https://nos.nl/artikel/2373496-meer-klachten-over-belletjes-van-energievergelijkers-wet-moet-het-tegengaan.html
Citaten: "Nu moet de ACM nog bewijzen dat een bedrijf fout zat. Daarom is het moeilijk om boetes op te leggen, geeft het ministerie van Economische Zaken toe."

"De Consumentenbond is blij met de nieuwe wet. "We hebben hier hard voor gevochten. Het is een belangrijke stap voorwaarts", zegt woordvoerder Gerard Spierenburg. "Het is vaak een groot mysterie waar deze energievergelijkers nummers vandaan halen." Er zijn vermoedens dat er bestanden met nummers worden gebruikt die niet legaal verkregen zijn. "Dat zou kunnen, dat sluit ik niet uit", zegt Spierenburg." Einde citaten.

Update 27: Stopt ongewenste telemarketing als het Bel-me-niet Register per 1 juli 2021 verdwijnt?https://opgelicht.avrotros.nl/hulp/vraag-antwoord/artikel/stopt-ongewenste-telemarketing-als-het-bel-me-niet-register-per-1-juli-2021-verdwijnt/
Citaat: "Daarnaast zijn er volgens de NOS signalen dat bestanden met telefoonnummers worden gebruikt die niet legaal verkregen zijn en zijn er gevallen bekend waarin telemarketeers snel ophangen als je over het recht van verzet begint." Einde citaat.

Update 28: Klokkenluiders doen boekje open over werkwijze energiebemiddelaars | Radar
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/klokkenluiders-doen-boekje-open-over-werkwijze-energiebemiddelaars-radar-checkt/
Citaat: "Bottom-line: er kwamen geen mailtjes of brieven binnen die positief waren over GMB. Het bedrijf, dat inmiddels belt onder 48 labels, probeert klanten telefonisch te overtuigen om direct over te stappen van energieleverancier. Er wordt beloofd dat overstapboetes vergoed worden en het is vaak niet duidelijk wie hen nou precies een nieuw aanbod doet. 'Soms belde ik voor NL Energieadvies, de volgende keer voor Contractmelder of Regionaal Energiebeheer', zegt een klokkenluider." Einde citaat.

Update 29: Minister wuift zorgen over capaciteitsgebrek AP weg
Citaat: "De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van een sterke stijging van het aantal incidenten rondom hacking, phishing of malware om persoonsgegevens buit te maken, waarvan de rapportage Datalekken 2020 van de AP melding maakt." Einde citaat.

Update 30: Hoe stop je energieverkopers die blijven bellen? AvroTros Radar:
Citaten: 
- "Word je steeds door dezelfde verkoper gebeld, dan kun je dat nummer gewoon blokkeren. Zo ver was je waarschijnlijk al, maar blokkeren geldt helaas ook als 'oplossing' voor wie door steeds andere nummers wordt gebeld. Hoe ga je te werk?"
- "Anoniem gebeld? Ook daar kun je iets aan doen. Kun je het telefoonnummer van de persoon of personen die je opbellen niet zien? Ook dan kun je navraag doen bij je telefoonleverancier. Je aanbieder kan de nummers die je hinderen wél zien en is verplicht je te helpen. Help zijn onderzoek vooruit door een lijstje bij te houden van de exacte dagen en tijdstippen waarop je gebeld wordt. Meer tips lees je in dit artikel: Hoe stop je een anonieme beller, en kun je het nummer achterhalen? Zo bestaan er ook apps om anonieme nummers te ontmaskeren, zowel voor Android-telefoons als iPhones."
Einde citaten.

woensdag 21 oktober 2020

Aanpakken van de oorzaken van vluchten (amendement op het concept D66 verkiezingsprogramma)

 Steun het amendement 'Aanpakken van de oorzaken van vluchten'.

Ondersteunen kan via MijnD66:
https://www.mijnd66.nl/MA/81664A6yyLr


Voorgestelde tekst: Daar waar mogelijk zet D66 in op het aanpakken van de oorzaken van vluchten.

Toelichting indiener: Veel vluchtelingen willen liever niet vluchten. Indien de oorzaken van vluchten worden aangepakt, kunnen veel vluchtelingen worden geholpen, respectievelijk kan voorkomen worden dat veel mensen moeten vluchten. De afgelopen jaren is een x aantal keren de oorzaken van vluchten aangepakt, met als gevolg dat vluchtelingen konden terugkeren.


Groet Gerrit Hartholt actief D66 lid