maandag 1 februari 2016

Bereikbaarheid / verkeersveiligheid NO-Overijssel half verbeteren of helemaal verbeteren?


Bereikbaarheid / verkeersveiligheid NO-Overijssel half verbeteren of helemaal verbeteren?

Inspreken 3 februari 2016 PS Overijssel cie Verkeer en Vervoer, aanvang 18:30 uur.

Voorzitter, provinciale staten leden, gedeputeerde en belangstellenden, goede avond. Als inwoner van Dedemsvaart (NO-Overijssel) volg ik de discussies over de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van NO-Overijssel al meer dan 10 jaar met argusogen, en zo nu en dan ga ik over tot actie.

– Een voorbeeld van zo'n actie was het pleidooi mijnerzijds om knooppunt Varsen gereed te hebben op het moment dat de Omleiding Ommen klaar is, een pleidooi wat destijds door de gedeputeerde werd gehonoreerd met de woorden “Ik neem mijn verantwoordelijkheid”.
Nog een voorbeeld zijn mijn pleidooien voor het verbeteren van de railverbindingen in NO-Overijssel, in deze ben ik dan ook blij met o.a. het verbeteren van de railinfrastructuur op Zwolle-Herfte.

Voor u liggen actueel ter bespreking voorstellen van GS Overijssel om de bereikbaarheid / verkeersveiligheid van NO-Overijssel te verbeteren betreffende de N377/N340/N48, en een pleidooi voor een Noordelijke variant.

Vraagt u zich af, of u de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van NO-Overijssel half wilt verbeteren of helemaal wilt verbeteren, en toekomst vast wilt maken? Daarbij wil ik er op wijzen dat naar mijn indruk PS Overijssel als het gaat om het verbeteren van de verbinding Twente-Zwolle vice versa niet kiest voor half verbeteren.

Nadelen van het voorliggende voorstel GS Overijssel in deze zijn o.a. dat:
het knooppunt Varsen niet wordt aangepakt
de bereikbaarheid van Dedemsvaart e.o. verslechterd i.p.v. verbeterd (delen N377 worden 80 p/u cq 50 p/u)
de veiligheid op de N377 en N340 niet optimaal verbeterd kan worden, zeker als het auto verkeer verder toeneemt (bijvoorbeeld omdat bedrijvigheid van Dedemsvaart naar Zwolle wordt verplaatst vb Wehkamp)
er voor zover ik weet geen oplossing komt voor de gevaarlijke gelijkvloerse kruising bij Drogteropslagen
dit voorstel niet toekomst vast is
er bij een keuze voor het voorliggende voorstel grote onvrede in NO-Overijssel blijft
haastige spoed om wat voor reden dan ook zelden goed is
de kans groot is dat over 30 jaar er nog over de bereikbaarheid van NO-Overijssel gepraat wordt in negatieve zin, als onverhoopt voor het voorliggende voorstel van GS Ov gekozen wordt.

Wat een ieder ook van een Noordelijke variant en andere varianten als een Midden variant vindt, die varianten hebben wel de kenmerken van een hele verbetering op de punten van bereikbaarheid en verkeersveiligheid, en een grotere kans op toekomst vastheid. Mijn advies aan u is dan ook, kijk naar alternatieven.

In deze wil ik er ook op wijzen dat de budgettaire spanning op dit dossier o.a. veroorzaakt wordt doordat het rijk tot nu toe verzuimt haar verantwoordelijheid te nemen op o.a. de N35/A35. Waardoor de provincie Overijssel zich gedwongen voelde en voelt om het ene gat met het andere gat te vullen. (Zie o.a. de bezuiniging van 100 miljoen via de motie Nijhof en de verschuiving van middelen naar de N35.)
In deze wil ik er ook op wijzen dat er de komende jaren fors ge├»nvesteerd wordt in de N34 WittePaal – Drentse grens en in de N34 in Drenthe. Iets wat op de N340 voor extra verkeersdruk kan gaan zorgen.

Aan u de keus, of voor het half verbeteren van de bereikbaarheid van NO-Overijssel, door een onverhoopte keuze voor het voorliggende voorstel van GS Ov, of voor het helemaal verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van NO-Overijssel door te kiezen voor een Noordelijke of Midden variant.

Afrondend:
Is het voorliggende plan een verslechtering of een verbetering van de bereikbaarheid van Dedemsvaart e.o.?

Dank u.


Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart, inwoner van NO-Overijssel en keuzereiziger.


Inspraak 3 feb 2016 cie Verkeer en Vervoer PS Ov over de N377 N340 en N48