zaterdag 4 december 2010

"Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken" aangenomen resolutie CDA-Congres 27 nov 2010 te Utrecht

Resolutie: Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken.
Indieners Hartholt c.s. (44 CDA-leden, 3 CDA-afdelingen en het CDJA).

Het CDA- Congres in vergadering bijeen op 27 november 2010 te Utrecht:

Constateert dat:
1     Het CDA als Christelijk-sociale partij mede opgericht is om sociale kwesties op te lossen;
2     Het CPB constateert dat als gevolg van het financiële kader van het regeerakkoord dat de werkloosheid 1,4% hoger uitkomt (t.g.v. een uitverdieneffect) dan in het basispad en uitkomt op 6,75%. Of te wel volgens het CPB loopt de werkloosheid op als gevolg van het regeerakkoord, om daarna te gaan dalen;
3     Het regeerakkoord beoogt om d.m.v. meer financiële prikkels om veel meer Wajongers, WSW-ers en bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen;
4     Hiernaast ook nog geprobeerd wordt via bestaand beleid om de WW-ers, de gedeeltelijk arbeidsgeschikten, een deel van de 65+ers en een deel van de niet-werkende partners aan een baan te helpen;
5     Het hebben van een baan de integratie fors bevordert;
6     Een stijgende werkgelegenheid de doorstroming bij de overheid bevordert;
7     Een stijgende werkgelegenheid de overheidsfinanciën helpt verbeteren;
8     Een stijgende werkgelegenheid de betaalbaarheid van de AOW verbetert;
9     Een stijgende werkgelegenheid een effectievere en efficiëntere inzet van re-integratiegelden mogelijk maakt;
10  Het verhaal dat de werkloosheid vanzelf zal verdwijnen als gevolg van de vergrijzing geen wet van Meden en Perzen is;
11  De ABU eerder dit jaar met 10 punten voor een betere arbeidsmarkt kwam, waarin o.a. een hardere aanpak van illegale praktijken en lagere lasten voor eenvoudig werk werd bepleit;
12  Verlaging van de werkgeverspremies (generiek en / of specifiek) werkgevers prikkelt om mensen in dienst te nemen;

Overwegende dat:
13  De huidige sociale kwesties veiligheid, werkgelegenheid, vergrijzing, houdbare overheidsfinanciën, duurzaamheid en integratie zijn;
14  Het CDA streeft naar werkgelegenheidsmaximalisatie, -optimalisatie;
15  Het CDA niet alleen de Wajongers, WSW-ers en bijstandsgerechtigden financieel moet prikkelen om een baan te accepteren, maar ook moet zorgen dat er dan ook banen zijn voor deze mensen;
16  Verlaging van de werkgeverspremies (generiek en / of specifiek) een effectief en efficiënt middel is als het gaat om de werkgelegenheid te bevorderen in het algemeen dan wel voor specifieke groepen op de arbeidsmarkt;
17  Leerwerk overeenkomsten financieel aantrekkelijker worden bij lagere werkgeverspremies;
18  Illegale praktijken op de arbeidsmarkt o.a. concurrentievervalsing en vormen van belastingontduiking en premieontduiking omvat;
19  Verschuiving van de belasting en premiedruk op de heffingsgrondslag arbeid naar andere heffingsgrondslagen veel mogelijkheden biedt; (Dit een van de redenen is dat de Nederlandse economie er nu beter voor staat dan in veel andere landen.)

Spreekt uit dat:
20  Het CDA streeft naar versterking van Nederland via vergroting van de werkgelegenheid;
21  Het CDA loonmatiging en verlaging van de werkgeverspremies (generiek en / of specifiek) hierbij belangrijke middelen vindt;
22  Het CDA verschuiving van de belasting en premiedruk op de heffingsgrondslag arbeid naar andere heffingsgrondslagen (o.a. indirecte belastingen en energieheffingen) nadrukkelijk overweegt, met inachtneming van mogelijke koopkrachteffecten.
23  Het CDA voor een hardere aanpak van illegale praktijken op de arbeidsmarkt is;
24  De overheid in samenwerking met in het bijzonder het bedrijfsleven meer (aangepaste) banen creëert voor mensen met een arbeidshandicap;

En gaat over tot de orde van de dag.


Preadvies DB CDA:

Overnemen

Deze resolutie is door het CDA-Congres van 27 nov 2010 met een grote meerderheid ongewijzigd aangenomen.

URL naar toelichting:
http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/toelichting-resolutie-bevordering.html

Initiatiefnemer, eerste indiener en woordvoerder Gerrit Hartholt.

Nieuwsbericht Divosa wil inclusieve arbeidsmarkt URL:
http://www.divosa.nl/actueel/nieuws/op-weg-naar-een-inclusieve-arbeidsmarkt 
 

Ter info hierbij een enquete / poll uitgezet op linkedin over dit onderwerp:

Enquete / Poll op linkedin: http://linkd.in/hIKZiJ

Geen opmerkingen:

Een reactie posten