zondag 5 december 2010

"Kiezen voor innovatie in energie" aangenomen resolutie CDA-Congres 27 nov 2010

Indiener: CDA-Duurzaamheidsberaad

N. van der Stappen, J. Grovenstein, T.J.J. Stok, R.M. Vos, A. Kroon, J. V. de Vries, J.S.L. van Ling, H. van de Honing, K. de Kok, G. van Breen, C. de Lange, R. Waardenburg, A.P. Dijkstra, H. Hoogerwerf, H. Bontenbal, J. Molendijk, D. van Elk, H.P. Vermaat, E. Bouwhuis, W. Braakman, P.L. Walraven, J. R. Dekker, A. van der Vloet, R. van den Bogaard, S. J. Veermand, H. Melis, M. Ruitenbeek, G. Hartholt, E.W. Tilanus, K. Paul, D. Louter, B. Oosthoek-Bogaard, G. Wobbes, H. Pijnappel, L. Visscher-Endeveld, H. Beusmans, I. Malsch, L. Punt, J. Denissen
J. Jonk, J. Ketel en A.C. van Dongen.

Resolutie: Kiezen voor innovatie in energie
“Nederland krijgt nieuwe energie”

Het CDA Partijcongres op 27 november 2010 bijeen in Utrecht,

Constaterende dat :
1.    in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet verduurzaming van de energie-voorziening is opgenomen, met de handreiking naar de samenleving om te komen tot een “Green Deal”;
2.    rapporten die dit jaar zijn uitgekomen van o.a. McKinsey, de SER en het Innovatieplatform het belang en de mogelijkheid van een transitie naar een duurzame energievoorziening onderschrijven;
3.    het Nederlandse bedrijfsleven meermalen heeft uitgesproken de handschoen op te willen nemen en  koploper in duurzame innovatie te willen worden;
4.    het plan “Nederland krijgt nieuwe energie” van de samenwerkende duurzaamheidsgroepen van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD binnenkort voorligt aan de Tweede Kamer;

Overwegende dat :
1.    doorgaande verduurzaming van het energie-beleid past bij de CDA-kernwaarde rentmeesterschap;
2.    het nastreven van schone technologie niet alleen goed is voor milieu en klimaat, maar ook een stimulans is voor innovatie bij de Nederlandse industrie;

Spreekt uit, dat : 
1.    de CDA-fractie wordt opgeroepen de positieve effecten van een keuze voor duurzame energie, zoals beschreven in “Nederland krijgt nieuwe energie”, aandachtig te bestuderen;
2.    de CDA-fractie bij haar beraadslagingen nadrukkelijk de genoemde rapporten betrekt;
3.    de CDA-fractie voorafgaand aan de besluitvorming in gesprek gaat met het CDA-Duurzaamheidsberaad, mede-initiatiefnemer van het plan “Nederland krijgt nieuwe energie”.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting


Het plan  “Nederland krijgt nieuwe energie” vindt u op internet op het adres


Preadvies DB:

Overnemen

Een initiatief vanuit het CDA-Duurzaamheidsberaad.
Deze resolutie is aangenomen door het CDA-Congres.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten