zondag 17 november 2013

Amendementen concept programma CDA Hardenberg

Hierbij een deel van mijn amendementen op het concept verkiezingsprogramma CDA Hardenberg 2014-2018, getiteld 'Mensen maken het verschil'. De verkiezingstechnisch interessantste amendementen heb ik (tijdelijk) verwijderd.

Waardevol
Vervang 'Van nazorg naar preventie' door 'Van nazorg naar voorzorg'.

Wonen en Leefbaarheid

Woonplan op maat:
Toevoegen: Speciale aandacht verdienen senioren die preventief willen verhuizen of hun woning geschikt willen maken voor verschillende levensfasen, hier dient beleid op te worden gevoerd.

Samen duurzaam doen
Toevoegen: Omwonenden dienen te kunnen participeren in en profiteren van windenergieprojecten.
Toevoegen: Onderzocht dient te worden of er ook windenergie op industrie-terreinen mogelijk is.

Passend onderwijs voor iedereen:
Toevoegen: Scholen dienen zich niet alleen te richten op de ontwikkeling van de ratio maar ook op de ontwikkeling van het hele kind als mens. Hierbij kan o.a. lering getrokken worden uit de Gelijkenis van de Talenten. Investeren op jonge leeftijd verdient zich meervoudig terug.

Streekfunctie Hardenberg dient vervangen te worden door streekfuncties Hardenberg en Dedemsvaart.

Kunstgras en glasvezel:
Toevoegen bij het laatste punt: Vorm, functie en gebruik van wegen dient met elkaar in overeenstemming te zijn.

Paragraaf toevoegen over Bereikbaarheid:
Toevoegen; Verbeteren van de bereikbaarheid van (het industrieterrein van) Dedemsvaart door het realiseren van op- en afritten in de N36. (Besproken in de ALV en aangenomen door de ALV.)
Toevoegen: Er dient in Bergentheim een treinstation te komen zodat Bergentheim opgenomen kan worden in de dienstregeling.
Toevoegen: De mogelijkheid van een evenementenperron ter hoogte van de evenementenhal in Hardenberg dient te worden onderzocht.

Paragraaf toevoegen over Veiligheid:
Toevoegen: Bij minirotondes in de bebouwde kom dienen zoveel mogelijk fietsers in de voorrang te worden meegenomen, dit dient voor alle weggebruikers heel duidelijk te zijn. Op minirotondes waar fietsers in de voorrang worden meegenomen dient de (straat)verlichting uitstekend te zijn.

Werken

Een vitaal buitengebied voor landbouw, natuur en recreatie
Toevoegen bij 1e punt: De komst van megastallen dient sterk te worden afgeremd.

Een gezonde gezondheidszorg
Toevoegen: Werkgevers en werknemers kunnen in deze worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden op gebieden als veiligheid, gezondheid, inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden.

Iedereen werk(t)
Toevoegen bij 3e punt: Hierbij dient maatwerk te worden toegepast.
Toevoegen: De overheid dient er te zijn als schild voor de zwaksten, hierbij hoort ook activering d.m.v. maatwerk.

Welzijn

Extra aandacht voor jongeren
Toevoegen bij 2e punt: Een goede samenwerking tussen scholen, ouders en pedagogisch-medische instellingen is gewenst.
Toevoegen: De weerbaarheid van de jeugd t.a.v. tabak, alcohol en (soft)drugs dient te worden vergroot, hierbij dient o.a. samengewerkt te worden met organisaties als Moedige Moeders.

Van tabletten naar tablets
Toevoegen: Belangrijk is dat ouderen in beweging blijven en daar waar nodig in beweging komen. (Zie ook van nazorg naar voorzorg.)

De rol van de gemeente

Toevoegen aan het eind: De gemeente dient kerntaken als veiligheid en opkomen voor de zwaksten niet te verslonzen, verder dient te gemeente het principe van de menselijke maat te hanteren en maatwerk te leveren, en dit te bevorderen door er bij de rijksoverheid op aan te dringen om niet alles dicht te regelen.

Groet, Gerrit Hartholt.

Op deze amendementen zit copyright, van deze informatie mag alleen gebruik gemaakt worden op verzoek en inclusief duidelijke en controleerbare bronvermelding.

Update 02 dec 2013: Na overleg met de schrijfgroep is besloten om 1 amendement op de ALV van 02 dec 2013 in stemming te brengen te weten het amendement over het verbeteren van de bereikbaarheid van het industrieterrein in Dedemsvaart vanaf de N36. Dit amendement is unaniem aangenomen. (De definitieve tekst van het amendement is opgenomen in het hoofdstuk Werken.) De overige amendementen zijn in lijn met het concept verkiezingsprogramma, deze worden na overleg zoveel mogelijk verwerkt in oneliners voor de campagne.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten