maandag 27 juli 2015

Statuten Stichting Pesten op de werkvloer

Na een bezoek aan de website van de Kamer van Koophandel httt://www.kvk.nl heb ik de statuten van Stichting Pesten op de werkvloer gevonden, iets wat een paar euro kostte. Van die statuten vastgesteld d.d. 10 juni 2014 heb ik de doelstelling van de Stichting Pesten op de werkvloer gecopiëerd.


==================================================

Heden tien juni tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Arie Jan Roodhorst, notaris met als plaats van vestiging Hillegom: ..... 

Statutenwijziging Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de comparante, handelend als gemeld, de statuten van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:
Naam en Zetel
1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Pesten op de Werkvloer.
1. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlem.

Doel 

2. 1. De stichting heeft ten doel:
a. het sociaal, maatschappelijk, psychologisch en financieel ondersteunen van individuen die op een of meer van deze vlakken problemen ondervinden in het algemeen en in het bijzonder van individuen en instellingen of organisaties die geconfronteerd worden met pestgedrag in de werkomgeving;
b. het ondersteunen van organisaties met een overeenkomstige doelstelling als hiervoor vermeld;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. 2. De stichting dient bij het vorenstaande uitsluitend of nagenoeg uitsluitend, (voor ten minste negentig procent (90%)) het algemeen belang.
2. 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. op te treden als informatieplatform en deskundigen instituut;
b. het faciliteren van informatietoegang, advies, onderzoek naar en bekendheid geven aan het probleem pesten op de werkvloer;
c. het verzorgen van digitale kennisdeling, lotgenotencontact en slachtoffer begeleiding;
d. het zijn van een kennisinstituut voor iedereen die ermee te maken heeft, ermee werkt of anderszins betrokken bij is;
e. het bevorderen van netwerken door onder meer het organiseren van bijeenkomsten en opzetten van platforms;
f. het verrichten van al die handelingen, die met vorenstaande doelstelling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 


==================================================

Op de facebook infopagina van Stichting Pesten op de werkvloer is anno 27 juli 2015 de volgende korte beschrijving te vinden:

https://www.facebook.com/pages/pestenopdewerkvloernl/554820681272157?sk=info&tab=page_info

Citaat: "Stichting Pesten op de werkvloer biedt praktische informatie, advies en preventie producten voor organisaties en hun werknemers om pesten aan te pakken." Einde citaat.

Op de facebookinfopagina van Stichting Pesten op de werkvloer is anno 27 juli 2015 het volgende producten overzicht te vinden:

Citaat:
"lezingen
voorlichtingsbijeenkomsten
trainingen voor HRM en P&O
trainingen voor leidinggevenden en managers
workshops voor de OR
Maatwerk advies en ondersteuning voor organisaties
Cultuurveranderingsprogramma
Preventietraining ongewenst gedrag op de werkvloer"
Einde citaat.

Anno 27 juli 2015 zijn die producten van St Podw nergens te vinden, dat is logisch want naar mijn indruk zijn die producten anno 27 juli 2015 nog in ontwikkeling (om het netjes te verwoorden). Bijzonder in deze is dat de (preventieve) producten waar het hier veelal over gaat voor een deel al in oktober 2014 door St Podw zijn aangekondigd in Magazine 1 (zouden op de website moeten staan), echter in de periode okt 2014 tot eind juli 2015 hebben ze voor zover ik weet nooit op de website van St Podw gestaan.

Mijn conclusie anno 27 juli 2015 is dat Stichting Pesten op de werkvloer in woord van alles zeg, daarbij in de bewoordigen vaak wisselende teksten gebruikt (zie de verschillende versies van de doelstelling zoals die door St Podw wordt gebruikt), maar die mooie woorden niet in adequate daden ten behoeven van slachtoffers van pesten op het werk om zet.

Anders geformuleerd, slachtoffers van pesten op het werk hebben lange tijd de indruk gehad dat St Podw hulp biedt aan slachtoffers van pesten op het werk (zie ook de "oude" doelstelling geformuleerd door St Podw), in de praktijk heeft St Podw die hulp niet geboden nog sterker St Podw heeft is mijn ervaring diverse slachtoffers van pesten op het werk opnieuw geslachtofferd.

STATUTEN St Podw zijn te vinden op website Kamer van Koophandel:
http://www.kvk.nl

Samengevat: Mijn ervaring is (anno juli 2015) dat St Podw er niet is voor slachtoffers van pesten op het werk, maar voor het vinden van een inkomstenbron voor vz St Podw, en dat vz St Podw daar (anno juli 2015) niet open en eerlijk over communiceert.

In een oneliner: in de communicatie is St Podw zo flexibel als een loden deur. Dus pas op.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
Initiatiefnemer petitie Stop pesten op het Werk! en ervaringsdeskundige
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.stoppestenophetwerk.nu
https://twitter.com/stoppestennl

Update 10 augustus 2015
Persbericht Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/persbericht-slachtoffers-en-deskundigen.html

Update 02 augustus 2016
De preventie producten die najaar 2014 werden aangekondigt door Stichting Pesten op de werkvloer, die lange tijd niet te vinden waren op de oude en nieuwe website van deze Stichting zijn vanaf najaar 2015 stap voor stap op hun website verschenen. Dit bevestigd het vermoeden dat de najaar 2014 aangekondigde preventie producten nog ontwikkeld moesten worden. Dit bevestigd ook de werkwijze van voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer en dat is nogal eens iets roepen om klanten te lokken, en zodra die klanten zich melden het product ontwikkelen (in elkaar zetten). De kans is groot dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer o.a. op 18 november 2015 tijdens een miniconferentie over pesten op het werk bij de deelnemende "partners" gekeken heeft hoe zij dat doen, dit zodat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer de werkwijze en de verstrekte informatie door haar "partners" kan copiëren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten