donderdag 13 oktober 2016

Persbericht 'Zet een arbeider op de CDA Tweede Kamer lijst


Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 14 oktober  2016

Embargo tot 14 oktober 2016 om 00:00 uur.

Zet een arbeider op de CDA Tweede Kamer lijst

Zet een dappere, onbevangen arbeider met lef op de CDA lijst, voor een eigentijds en onderscheidend geluid, conform de commissie Rombouts.

Gerrit Hartholt uit Dedemsvaart is een actie gestart om als arbeider op de CDA lijst te komen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Om meer precies te zijn het betreft de staartlijst voor kieskring Zwolle te weten de plekken 46, 47, 48, 49 of 50 of de landelijke kandidatenlijst (2 t/m 45), hij verwijst daarbij naar een van de dwingende aanbevelingen van de commissie Rombouts. Gerrit Hartholt vindt het opvallend dat er in het algemeen weinig arbeiders in de Tweede Kamer zitten, en dat er op de concept CDA kandidatenlijst landelijk voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op bij de plekken 1 t/m 45 (of 50) tot nu toe geen enkele arbeider staat. Wel staan er bijvoorbeeld veel gemeenteraadsleden, wethouders en senioren op de landelijke concept lijst. 

Staartlijst of landelijke lijst

Aangezien CDA provincies (kamerkringen) de mogelijkheid hebben gekregen dit keer om kandidaten voor de plekken 46 t/m 50 vast te stellen per kieskring (de zogenaamde staartlijsten), wil Gerrit Hartholt nu d.m.v. een actie duidelijk maken dat het zaak is dat de volkspartij CDA in ieder geval één arbeidersop de lijst zet al is het maar bijvoorbeeld op de staartlijst van kieskring Zwolle. Hartholt wil er in deze op wijzen dat hij in 2013 eerst niet op de lijst stond voor de gemeenteraads verkiezingen in de gemeente Hardenberg, maar door de CDA leden wel op de lijst is gezet te weten op de plek van lijstduwer, en dat hij in 1998 ook al een keer op de staartlijst van kieskring Zwolle heeft gestaan voor de Tweede Kamerverkiezingen namens het CDA. Met andere woorden het kan.

Circa 24 jaar productiemedewerker / expeditiemedewerker

Naast dat hij zijn ervaring als arbeider meebrengt (circa 24 jaar) brengt hij ook zijn kennis en levenservaring in. Kennis en ervaring (o.a. militaire dienst als dienstplichtig sergeant gewondenverzorger) die hem in staat stellen om de geconstateerde kloof tussen burgers en politiek te overbruggen, en die hem in staat stelt om de door het CDA 12 oktober genoemde kloof tussen lager opgeleiden en hoger opgeleiden (sociale kwestie) te overbruggen. Die kennis en levenservaring vertaalt zich er concreet in dat hij o.a. pleit voor minder vluchtelingen, meer veiligheid, meer banen, duurzaamheid, respect, menselijke maat, verbindend leiderschap, een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden en voor Overijssel in het bijzonder een betere bereikbaarheid over weg, water en spoor. 

De politie moet niet meer babysitten bij voetbalhooligans

M.b.t. meer veiligheid is Hartholt van mening dat de prioriteit van politie en justitie meer moet komen te liggen bij o.a. het aanpakken van terreur, het voorkomen van terreur en het aanpakken van het illegale vuurwapenbezit (je wilt immers niet dat terroristen vuurwapens in handen krijgen).
Naast meer geld voor politie en justitie stel hij voor om politiecapaciteit vrij te maken voor deze herprioritering, concreet kan dat bijvoorbeeld door de politie niet meer te laten babysitten bij voetbalhooligans, maar dat de voetbalclubs dat moeten gaan doen. En als voetbalhooligans desondanks met de politie willen vechten dan moeten ze daar heel fors voor betalen (lees financiële prikkel). 

Steun verwerven bij CDA leden, CDA afdelingen en gewone Nederlanders (niet-leden)

Voor de komende tijd is het belangrijk voor Hartholt om steun te verwerven bij CDA leden, CDA afdelingen en gewone Nederlanders (crowdsourcen), want een extra algemene leden vergadering van CDA Overijssel beslist daar op 25 oktober 2016 te Nijverdal over het al of niet toevoegen van een aantal mensen aan de kandidatenlijst te weten de staartlijst kieskring Zwolle. Omdat het CDA zelf in 2012 heeft gezegd (zie de dwingende aanbevelingen van de commissie Rombouts) dat het belangrijk is dat dappere, onbevangen CDA-politici met lef een eigentijds en onderscheidend geluid laten horen, is Hartholt die aantoonbaar aan dit profiel voldoet, van mening dat hij een reële kans dient te krijgen. Het CDA heeft in 2012 A gezegd het nu moet ook A doen als ze durven.

Voor wat betreft het steun verwerven bij gewone Nederlanders wil Hartholt er op wijzen dat er her en der geexperimenteerd wordt met het mee laten stemmen van niet leden.

Als hij met gewone CDA leden praat, dan krijgt hij vaak te horen dat de gewone CDA leden het hogelijk verbaasd dat het CDA al zo lang in de peilingen rond de circa 17 zetels blijft hangen, terwijl het kabinet van VVD en PvdA al lange tijd niet populair is. Een beetje meer peper in het Christen Democratisch Appel vinden de leden niet verkeerd mits het natuurlijk de juiste radicale midden peper is.

Mocht Hartholt inderdaad op de kandidatenlijst voor het CDA komen voor de Tweede Kamer, eventueel op de staartslijst van Overijssel, dan heeft hij zijn slogan al klaar: ‘Stem een arbeider in de Tweede Kamer’.

----------------------------------------------------------------

Aanvullend 1:
Nalezing van het concept CDA verkiezingsprogramma leert, dat in ieder geval vier belangrijke zaken waar Gerrit Hartholt zich al enige jaren sterk voor maakt, daarin zijn opgenomen, het betreft de onderwerpen:
– Aanpakken van de oorzaken van vluchten zodat er minder mensen naar Europa hoeven te vluchten. (Ingebracht in 2002)
– Meer banen door lagere lasten op arbeid. (O.a. ingebracht in 2002.)
– Door meer voorzorg minder nazorg, of te wel gezondheidspreventie. (Ingebracht in 2002.)
– Meer energiebesparing. (Diverse malen ingebracht via het CDA Duurzaamheidsberaad.)

Aanvullend 2, de commissie Rombouts deed in 2012 een aantal dwingende aanbevelingen, waaronder de aanbeveling van verbindend leideschap en een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden. Hartholt is benieuwd of die dwingende aanbevelingen zijn uitgevoerd en of het CDA zich die eigen heeft gemaakt.

Aanvullend 3, Hartholt houdt er rekening mee dat zijn kandidatuur voor de Tweede Kamer voor het CDA niet de enige wijziging is die aangebracht gaat worden (moet worden) op de concept CDA kandidatenlijst.
Aanvullend 4, iets wat Hartholt bijzonder verwondert is dat de bestuurderspartij CDA, een concept kandidatenlijst voor de Tweede Kamer maakt die tot op heden niet langer is dan 50 mensen. Hartholt wijst er op dat het verkiezingssucces in 2002 voor het CDA als verrassing kwam. In het eventuele geval dat het verkiezingsresultaat voor het CDA in 2017 heel positief is (bijvoorbeeld door een soort Balkenende effect), en er mensen wellicht doorschuiven naar het kabinet (en andere oorzaken als burgemeester benoemingen zie bijvoorbeeld Peter Oskam die heel graag burgemeester wilde worden), dat dan een kandidatenlijst van 50 mensen mogelijk niet lang genoeg is.

Aanvullend 5, in het kader van normen en waarden zet Hartholt zich al enige tijd in voor het onderwerp ‘Stop pesten op het werk’. Wat Hartholt jammer vindt, is dat het CDA zich tot nu toe onvoldoende hard maakt voor dit onderwerp, wat dat betreft had hij toch iets meer verwacht van de normen en waarden partij.

Enkele concrete inhoudelijke punten die Gerrit Hartholt wil inbrengen:
A - Politiecapaciteit vrijmaken voor o.a. de aanpak van terreur, het voorkomen van terreur en de aanpak van het illegale vuurwapenbezit. Dit o.a. door de politie te laten stoppen met babysitten bij voetbalhooligans.

B - Minder vluchtelingen. De ervaring leert dat het aanpakken van de oorzaak van vluchten heel effectief kan zijn. Menig vluchteling wil terug naar het eigen land als het daar veilig is. De kabinetten Balkenende hebben de beleidskeuze gemaakt om de oorzaken van vluchten aan te pakken onder gelijktijdig strenger maken van de asielregels (gevolg was o.a. een verschuiving van budget van ontwikkelingshulp naar peacekeeping / peaceinforcing). M.a.w. het voorstel om de oorzaken van vluchten aan te pakken, zodat er minder vluchtelingen in Europa opgevangen hoeven te worden, is eigenlijk niet nieuw.

C - Introductie van een nieuwe traditie, elkaar 'Een schoon nieuwjaar' toewensen.Naast de traditie van oud en nieuw vieren met o.a. vuurwerk, is het het overwegen waard om een nieuwe traditie te introduceren en dat is op 1 januari vuurwerk etc opruimen. Op veel plekken zijn er al initiatieven om de invoering van die nieuwe traditie te bevorderen (een bijzonder voorbeeld is de aanpak in de gemeente Dalfsen).

D - Uitvoeren grondwet op het punt van werkgelegenheid. In de grondwet staat bij grondrechten artikel 19: 'Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.'
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbry4ewwm 
Het kabinet Rutte 2 had als hoogste prioriteit de schatkist redden (ook al deden ze het anders voorkomen), die prioriteitstelling (zie de daden) had tot gevolg dat het kabinet Rutte 2 te weinig heeft gedaan om te zorgen voor banen. Wat het kabinet Rutte wel gedaan heeft, is in de hand werken dat vaste banen zijn vervangen door flexbanen, iets waar veel Nederlanders niet blij mee zijn.

E – Om te zorgen dat er meer banengroei is, dient o.a. de loondoorbetaling bij ziekte gewijzigd te worden, nu te veel risico voor werkgevers met als gevolg dat ze nu veelal voor flexcontracten kiezen.
F – Aanpakken van de situatie dat arbeidsmigranten (Polen, Roemenen, Bulgaren etc) op dit moment voor bedrijven all-in vaak goedkoper zijn dan Nederlanders.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einde persbericht Einde persbericht Einde persbericht Einde persbericht


Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Gerrit Hartholt

hartholtcda (at) gmail.com

Bronnen:

Kandidaatstelling voor de Tweede Kamer:
Citaat: "De concept-lijst telt in totaal vijftig kandidaten. Eerder heeft het CDA besloten dat alle provincies in hun eigen kieskring de ruimte hebben om vijf regionale kandidaten op een zogeheten staartlijst te plaatsen. Deze kandidaten komen dan op de plaatsen 46 tot en met 50 van de landelijke lijst." Einde citaat.

Informatie over kieskringen:

Dwingende aanbevelingen commissie Rombouts:
Citaat:
De commissie doet een aantal dwingende aanbevelingen.
•    Herstel de eenheid. Daarvoor is krachtig en verbindend leiderschap nodig en een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden.
•    Laat dappere, onbevangen CDA-politici met lef een eigentijds en onderscheidend geluid horen. Het CDA-gedachtegoed in het rapport van het Strategisch Beraad biedt daar alle handvatten voor. Maak het concreter en houd het actueel.
•    Verleg de koers van Den Haag naar de maatschappelijke partners en de regio. Onderstreep in woord en daad dat de samenleving vorm krijgt door het werk van mensen in de scholen, ziekenhuizen, kinderopvang en in verenigingen. CDA-volksvertegenwoordigers moeten wat zij daar zien en horen vertalen in politieke activiteiten.
Einde citaat.

Of de dwingende aanbevelingen van de commissie Rombouts ook echt zijn uitgevoerd is mij niet helemaal duidelijk. Persoonlijk zou ik graag zien dat het CDA meer verbindend leiderschap toont en een cultuur bevordert waarin verschillen overbrugd kunnen worden. Vrij vertaald, meer verbinding in de samenleving oke, maar dan ook verbindend leiderschap in het CDA.

Biografie Gerrit Hartholt:

Initiatiefnemer en/of 1e indiener CDA resoluties:
Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken (aangenomen)
Aanpakken illegaal vuurwapenbezit (aangenomen)
Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken (aangenomen)
Hoeveel NL - animal cops zijn er nodig ? (aangenomen)
Orgaandonatie ADR (aangenomen) gevraagd om 1e indiener te worden
Vliegverkeer duurzamer maken (aangenomen)
Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid (niet aangenomen 2x)
Laag BTW-tarief duurzaam inzetten voor verduurzaming en banen (niet aangenomen)
Laag BTW-tarief voor banen in de bouw / Meer energiebesparing in de bestaande bouw (aangenomen 8 nov 2014)
Aanpak vuurwerkafval via een schoon nieuwjaar (aangenomen 7 nov 2015)

Aangenomen amendementen 2002 (samengevat):
– Verruiming DNA registratie van criminelen.
– Meer banen door verlaging werkgeverspremies.
– Beter samenwerking tussen ouders, scholen en pedogogisch-medische instellingen.
– Door meer voorzorg minder nazorg. (Gezondheidspreventie.)
De manier waarop de amendering eind 2001 / begin 2002 is verlopen destijds is anekdotisch.

Het onderwerp ‘Het asielbeleid is dweilen met de kraan open’ heb ik publiekelijk aangekaart begin 2002 tijdens een lezing van Jan Peter Balkenende in Dudok Den Haag. Dit aankaarten was naar verluidt niet onsuccesvol.

=========================================================


Persbericht 'Zet een arbeider op de CDA Tweede Kamer lijst' pag 1


Persbericht 'Zet een arbeider op de CDA Tweede Kamer lijst' pag 2


Persbericht 'Zet een arbeider op de CDA Tweede Kamer lijst' pag 3


Persbericht 'Zet een arbeider op de CDA Tweede Kamer lijst' pag 4


Persbericht 'Zt een arbeider op de CDA Tweede Kamer lijst' pag 5

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA
Social Media accounts Gerrit Hartholt:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/sociale-media-accounts-gerrit-hartholt.html

Artikel Hartholt 'arbeider met lef':
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/10/waarom-zitter-er-zo-weinig-arbeiders-in.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten