vrijdag 1 maart 2013

Wat valt er onder het tijdelijk lagere BTW tarief voor woning verbetering en onderhoud

Als voorstander van vergroening van het belastingstelsel ben ik verheugd dat het BTW tarief per 1 maart 2013 (tijdelijk) verlaagd wordt voor een aantal zaken. Iets wat ik al heel lang bepleit is namenlijk om naast de bestaande criteria de hoogte van het BTW tarief te bepalen aan de hand van de criteria arbeidsintensiteit en duur-zaamheid, dit wordt nu (tijdelijk) toegepast.

Onder het tijdelijk verlaagde BTW tarief voor woning verbetering en onderhoud in de periode 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 / 1 jan 2015 / 1 juli 2015 vallen de volgende zaken:

URL naar het besluit (pdf) op www.rijksoverheid.nl (besluit 28 februari 2013):

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2013/02/28/blkb2013-305-omzetbelasting-verlaagd-btw-tarief-op-arbeidskosten-bij-renovatie-en-herstel-van-woningen.html

Deze regeling is (najaar 2013) verlengd tot eind 2014 (herfstakkoord), deze verlenging is definitief geworden op het moment dat het belastingplan 2014 zowel door de Tweede Kamer als de Eerste Kamer werd goedgekeurd.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/btw-omzetbelasting/vraag-en-antwoord/kan-ik-nog-gebruik-maken-van-de-btw-verlaging-bij-renovatie-herstel-en-tuinonderhoud-woningen.html

Eind augustus 2014 is het nieuws gelekt dat het kabinet van plan is om de tijdelijke maatregel te verlengen tot 1 juli 2015. Naar verluidt is het belastingplan 2015 half dec 2014 "geruisloos" ook door de Eerste Kamer goedgekeurd (dus inclusief verlenging genoemde regeling tot 1 juli 2015).

Vragen en antwoorden over verlaagd btw-tarief  op arbeidskosten bij renovatie en hestel van woningen.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/btw-omzetbelasting/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/05/22/vragen-en-antwoorden-over-verlaagd-btw-tarief-op-arbeidskosten-bij-renovatie-en-herstel-van-woningen.html

Groet, Gerrit Hartholt.
P.S. Naar verluidt is de navolgende brief 4 maart 2013 geupdate, zie www.rijksoverheid.nl

==================================================

Omzetbelasting. Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en
herstel van woningen

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en
beleidsbesluiten

Besluit van 28 februari 2013 , nr. BLKB/2013/305M,

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit bevat een goedkeuring om het verlaagde btw-tarief met ingang van
1 maart 2013 tot 1 maart 2014 toe te passen op renovatie en herstel van
woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming,
met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de
waarde van deze diensten. Daarnaast bevat het besluit nog een aantal
specifieke goedkeuringen.

1.   Aanleiding

Op 13 februari 2013 heeft het kabinet met D66, de ChristenUnie, de SGP en de
coalitiepartijen overeenstemming bereikt over de aanpak van de problemen op
de woningmarkt, door een samenhangend pakket aan maatregelen vast te
stellen. Bij brief van 13 februari 2013 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal zijn deze maatregelen nader beschreven. Eén van die
maatregelen betreft het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en
herstel van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste
ingebruikneming daarvan. Deze maatregel zal worden opgenomen in het
wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013. Als het wetsvoorstel wordt
aangenomen treedt deze maatregel in werking op de eerste dag van het eerste
kalenderkwartaal na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt
geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2013.

2.   Goedkeuring

Met inachtneming van hetgeen hierna wordt opgemerkt keur ik goed dat
vooruitlopend op deze wetswijziging het verlaagde btw-tarief van 1 maart 2013
tot 1 maart 2014 wordt toegepast op renovatie en herstel van woningen na
meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, met
uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde
van deze diensten.

Hierna wordt de maatregel nader toegelicht. In de bij dit besluit behorende
bijlage zijn diverse veelgestelde vragen en antwoorden over de tariefverlaging
opgenomen.

3.    Renovatie en herstel

Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en
herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. Onder
renovatie- en herstelwerkzaamheden worden in dit verband verstaan: het
vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen
van) de woning. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de
arbeidskosten en niet op de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheid
gebruikte materialen. Ook bij het aanbrengen van goederen in of aan een
woning die van rechtswege in eigendom overgaan op de eigenaar van de
woning doordat zij in bouwkundig opzicht deel (gaan) uitmaken van de woning,
kan over de ter zake van die aanbrenging verrichte arbeid het verlaagde tarief
worden toegepast. Bij de vragen 1 en 2 van de bijlage zijn lijsten met
voorbeelden opgenomen van werkzaamheden waarop het verlaagde btw-tarief
wel/niet mag worden toegepast.

4.    Arbeid en materiaal 

De verhouding tussen de materialen en de arbeidscomponent van de renovatie- 
/herstelwerkzaamheid wordt vastgesteld door de ondernemer die de dienst 
verricht. Als voor het geheel één vergoeding in rekening wordt gebracht en er 
is op de factuur geen splitsing aangebracht tussen de materialen en de arbeid, 
dan dient voor de splitsing tussen de arbeid en de materialen aangesloten te 
worden bij de marktwaardemethode. Dit betekent dat een vergelijking moet 
worden gemaakt met soortgelijke prestaties op de markt. Als die soortgelijke 
prestaties ontbreken dan moet worden gesplitst op basis van de kostprijs. 
Daarbij vallen de kosten van in eigen productie vervaardigde materialen onder 
materiaalkosten (zie voor de factor arbeid de goedkeuring in par. 8). 
Overheadkosten mogen naar evenredigheid over de arbeid en de materialen 
worden verdeeld. 

Voorbeeld: 

-     A (arbeidsuren)                    = € 10.000 

-     B (materialen)                     = € 2.500 

-     C (arbeid en materiaal)            = € 12.500 

-     D (overheadkosten)                 = € 1.500 

-     E (aanneemsom excl. btw)           = € 14.000 

Toerekenen overheadkosten: 

-     F (overheadkosten arbeid)          = (A/C x D)     = € 1.200 

-     G (overheadkosten materiaal)= (B/C x D)            = € 300 

De btw bedraagt: 

Arbeidskosten (A + F) x 6%               = € 672 

Materiaalkosten (B + G) x 21%            = € 588 

Aanneemsom incl. btw                     = E + € 672 + € 588 = € 15.260 

5.    Woningen 

Voor de uitleg van het begrip ‘woning’ wordt aangesloten bij de uitleg van dit 
begrip in de toelichting op post b8, van Tabel I behorende bij de Wet op de 
omzetbelasting 1968, zoals dit begrip is toegelicht in het besluit van 27 oktober 
2011, nr. BLKB 2011/26M (zie echter ook de goedkeuring in par. 8 voor 
hoveniers). 

In zijn uitspraak van 15 november 2012 (Leichenich, C-532/11) heeft het Hof 
van Justitie EU beslist dat een woonboot, met de bijbehorende ligplaats en 
aanlegsteiger, onder voorwaarden is aan te merken als een onroerende zaak 
voor de btw (1) . Als een woonboot is bestemd voor permanente bewoning door 
particulieren, aangesloten is op verschillende (nuts)voorzieningen en uitsluitend 
is bestemd om duurzaam op één bepaalde plek te worden gebruikt als woning, 

voetnoot (1): Deze zaak ging niet over de toepassing van het verlaagde tarief, maar o.a. over de vraag of de verhuur van een woonboot met de bijbehorende ligplaats en aanlegsteiger voor de btw kwalificeert als de (vrijgestelde) verhuur van een onroerende zaak. Einde voetnoot.

wordt een woonboot voor toepassing van het verlaagde btw-tarief aangemerkt 
als ‘woning’. Ditzelfde geldt voor woonwagens. 

6.    Moment van tariefbepaling 

Het moment waarop de dienst wordt afgerond, is bepalend voor het antwoord 
op de vraag of het verlaagde tarief van toepassing is. Het verlaagde tarief is 
alleen van toepassing als de dienst is afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 
1 maart 2014. Dit betekent dat als er deelfacturen worden uitgereikt in de 
periode van 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014, terwijl de dienst wordt 
afgerond in maart 2014, het algemene btw-tarief van toepassing is op die 
deelfacturen. Indien er vóór 1 maart 2013 deelfacturen met toepassing van het 
algemene btw-tarief zijn uitgereikt en de dienst wordt afgerond in de periode 
ná 28 februari 2013 tot 1 maart 2014, dan dient op de definitieve factuur het 
verlaagde btw-tarief te worden toegepast. 

7.    Hoedanigheid van dienstverrichter en afnemer 

Aannemers, klusbedrijven en soortgelijke ondernemers die (onderdelen van) de 
renovatie- en herstelwerkzaamheden uitvoeren, mogen in de bedoelde periode 
het verlaagde tarief hanteren. Voor de toepassing van het verlaagde tarief is 
het niet noodzakelijk dat de opdrachtgever een particulier is. Ook als 
bijvoorbeeld woningbouwcorporaties opdracht geven tot het verrichten van 
renovatie- en herstelwerkzaamheden in of aan woningen, geldt het verlaagde 
tarief. Als renovatie- en herstelwerkzaamheden in onderaanneming worden 
verricht, is het verlaagde tarief zowel in de relatie hoofdaannemer- 
opdrachtgever als in de relatie hoofdaannemer-onderaannemer van toepassing, 
mits de dienst wordt afgerond van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. 

8.   Specifieke goedkeuringen 

Ik keur goed van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 dat: 

  -   Het verlaagde tarief wordt toegepast op het ontwerpen en vervaardigen 
      van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers mits zij 
      tevens de renovatie van de woning begeleiden. 

  -   Het verlaagde tarief wordt toegepast op de arbeidskosten van de in 
      opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een 
      onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie 
      vervaardigde goederen als de in de eigen bedrijf vervaardigde goederen. 
      Hierbij valt te denken aan inbouwkasten, deuren, kozijnen en 
      dakkapellen. 

  -   Het verlaagde tarief wordt toegepast op de arbeidskosten van hoveniers 
      voor het aanleggen en onderhouden van bij de hiervoor bedoelde 
      woningen behorende tuinen. 

9.    Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2013 en vervalt met 
ingang van 1 maart 2014. 

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd. 

Den Haag, 28 februari 2013. 

de staatssecretaris van Financiën 

mr. drs. F.H.H. Weekers

======================================================

Bijlage bij het besluit BLKB/2013/305 (verlaagd btw-tarief op 
arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen) 

Overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden 

1.   Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief op 
      arbeidskosten? Let op: dit is geen uitputtende opsomming! 

-     het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van de badkamer, toilet, 
      keuken, invalidentrap, dakterras, veranda, dakkapel en serre; 

-     het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van de riolering binnen het 
      perceel van de woning; 

-     het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van boilers, geisers, cv- 
      installaties, gaskachels, houtkachels, warmtepompen, zonnepanelen, 
      zonneboilers, zonwering, rolluiken, alarminstallaties, bliksemafleiders, 
      airco-installaties en sauna’s, mits die goederen in bouwkundig opzicht  
      onderdeel (gaan) uitmaken van de woning; 

-     het (aan)bouwen, vernieuwen (waaronder het slopen en opnieuw 
      opbouwen) en onderhouden van garages, schuren, carports, erkers en 
      dergelijke wanneer deze zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning 
      en de functie van het bijgebouw gelijk blijft; 

 -    het aanbrengen en vernieuwen van (dubbel) glas; 

-     het onderhouden (waaronder vegen) en vernieuwen van schoorstenen; 

-     het onderhouden, vernieuwen en herstellen van een gevel; 

-     het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van wandafwerking zoals 
     tegels die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade 
     toebrengt aan de wand als geheel; 

-     het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van vloeren die in 
      bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning. Onder 
     vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning 
      worden ook vloeren begrepen, die zodanig zijn aangebracht dat 
     verwijdering daarvan schade toebrengt aan de vloer als geheel. Bedoeld 
      worden betonnen gietvloeren, plavuizen, tegels, terrazzo, 
      kunststofvloeren en sommige parketvloeren. Ook het via volledige 
     verlijming aanbrengen van (onder)tapijt rechtstreeks op de originele vloer 
      of trap valt onder het verlaagde tarief; 

-     het renoveren en herstellen van een bejaardentehuis, aanleunwoning, 
      appartementencomplex. Alleen die ruimten die ter beschikking staan van 
      de bewoners (waaronder de gemeenschappelijke ruimten zoals de hal, 
     trappenhuis, lift en recreatieruimten) worden als woning aangemerkt; 

-     het verwijderen van asbest; 

-     de werkzaamheden van de uitvoerder van de renovatie- en hersteldienst. 

2.   Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief op 
      arbeidskosten niet? Let op: dit is geen uitputtende opsomming! 

-     het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van gordijnen; 

-     het bestrijden van ongedierte; 

-     het glazenwassen van woningen; 

-     het slopen van een bestaande woning en het bouwen van een nieuwe 
      woning; er is sprake van een nieuw vervaardigd goed; 

-     sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en 
      herstelwerkzaamheden plaatsvinden; 

3.    Een ondernemer rondt zijn prestatie af vóór 1 maart 2013, maar 
      die prestatie maakt onderdeel uit van een groter project (volledige 
      renovatie) dat pas na 1 maart 2013 wordt afgerond. De 
      onderaannemer moet aan de hoofdaannemer doorgeven welk deel 
      arbeid en welk deel materiaal is. Aangenomen wordt dat over de 
      arbeidscomponent 6% moet worden berekend, omdat het project 
      als geheel na 1 maart 2013 wordt afgerond. Is die aanname juist? 

Wanneer de dienst van de onderaannemer aan de hoofdaannemer 
(bijvoorbeeld het betegelen van een badkamervloer) is afgerond vóór 1 maart 
2013 kan deze dienst niet delen in het verlaagde tarief. Overigens ligt in de 
reden dat de prestatie van de onderaannemer onder de verleggingsregeling 
valt (zie ook vraag 6). Uitgaande van het feit dat de totale dienst door de 
hoofdaannemer aan de cliënt (bijvoorbeeld de complete renovatie van de 
badkamer) wordt afgerond in de periode na 1 maart 2013 kan de 
arbeidscomponent in de dienst van de hoofdaannemer aan de cliënt wel in het 
verlaagde tarief delen. Wanneer de onderaannemer zelf factureert aan de cliënt 
dan geldt het tarief dat geldend is op het moment dat de onderaannemer de 
dienst heeft voltooid. 

In die situatie waarin de onderaannemer een deel van een groot 
renovatieproject aan de hoofdaannemer in de periode vóór 1 maart 2013 heeft 
opgeleverd (bijvoorbeeld de eerste 10 huizen in een totaalproject van 100 
huizen) kan het verlaagde btw-tarief voor deze (deel)oplevering niet worden 
toegepast. Voor het begrip “oplevering” zie ook het antwoord op vraag 11. 

4.    Het onderhoud van een algemene cv-ketel in een huizenblok of 
      flat. Deze ketel verzorgt de warmte voor de aangesloten huizen of 
      appartementen. De opdrachtgever is een particulier, VVE of 
      woningcorporatie. Valt de arbeidscomponent onder het 6%-tarief? 

De arbeidscomponent van het onderhoud valt onder het verlaagde btw-tarief, 
mits de dienst is afgerond in de periode tussen 1 maart 2013 en 1 maart 2014. 
De algemene cv-ketel in een appartementencomplex volgt het regime dat geldt 
voor de particuliere woongedeelten. 

(Opm: In de originele brief ontbreekt het nummer 5, zie de URL boven.)
6.    Kunnen onderaannemers die werk in onderaanneming hebben 
      aangenomen met 21% BTW blijven factureren als zij de 
      verleggingsregeling toepassen? 

Wanneer de verleggingsregeling wordt toegepast vindt geen facturering met 
BTW tegen het algemene of verlaagde btw-tarief plaats. De onderaannemers 
moeten wel een splitsing aanbrengen tussen arbeid en materiaal (ervan 
uitgaande dat de prestatie van de onderaannemer is afgerond tussen 1 maart 
2013 en 1 maart 2014). 

7.    Een installatiebedrijf verricht 95% van de werkzaamheden onder 
      de BTW-verlegd regeling. Het bedrijf hanteert een vaste prijslijst. 
      Het bedrijf heeft een verhouding tussen materiaal en arbeid 
      berekend (45% arbeid). Volstaat het nu om op de facturen te 
      vermelden dat: - als voldaan wordt aan de voorwaarden van de 

     tijdelijke btw-verlaging - er 45% van de factuur aangemerkt kan 
     worden als arbeid? 

Uitgaande van de juistheid van dat percentage, volstaat het om op de facturen 
te vermelden dat, als voldaan wordt aan de voorwaarden er 45% van de 
factuur aangemerkt kan worden als arbeid. De hoofdaannemer is 
verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de maatregel. 

8.   In de bouwsector is het gebruikelijk de bouwsom in termijnen te 
     factureren. De bouwsom kan bijvoorbeeld in vijf termijnen aan de 
     opdrachtgever in rekening worden gebracht. Is het noodzakelijk 
     om bij het factureren van elke termijn de tot dan toe werkelijk 
     gerealiseerde arbeid, materiaal en overhead in rekening te 
     brengen? 

Wanneer reeds bij het opstellen van de begroting een (voorlopige) verdeling is 
gemaakt tussen arbeid en materiaal kan deze verdeling bij de tussentijdse 
facturen worden aangehouden. Bij de eindafrekening kan de bouwonderneming 
dan eventueel verrekenen naar de werkelijke verdeling arbeid en materiaal. 

9.   Veel opdrachtgevers kiezen ervoor om de bouwonderneming een 
     prijs te laten aanbieden op basis van aangenomen werk. Dit 
     betekent dat het risico voor hogere kosten (omdat het werk tegen 
     zit) voor rekening van de bouwonderneming is. Als het mee zit, is 
     het voordeel voor de bouwonderneming. De opdrachtgever weet 
     vooraf waar hij aan toe is. De extra uren worden bij aangenomen 
     werk niet in rekening gebracht. Is er dan ook geen sprake van btw 
     over die uren? 

Bij aangenomen werk worden de extra uren niet in rekening gebracht en niet 
gefactureerd (dus ook geen btw over deze extra uren). 

10.  In de bouwsector is het percentage Algemene Kosten (AK) een 
     veel gebruikt begrip. Kunnen AK als overhead worden 
     aangemerkt? 

Om praktische redenen kunnen voor de toepassing van de post renovatie de AK 
als overhead worden aangemerkt met uitzondering van de winstopslag. Onder 
AK kunnen worden begrepen arbeidskosten (zoals salariskosten van algemene 
leiding, secretariaat en stafdiensten), afschrijvingen en huren (van gebouwen 
en inventaris) en overige algemene bedrijfskosten (zoals energiekosten, ict- 
kosten etc.). In zijn algemeenheid mogen overheadkosten pro rata worden 
verdeeld over arbeid- en materiaalkosten. 

11.   Het komt in de bouwpraktijk voor dat er bij de oplevering een 
     aantal punten naar voren komen die de bouwonderneming later 
     moet herstellen. Bijvoorbeeld een kras in een ruit. Is het werk af 
     met de oplevering, of telt de tweede oplevering als alle 
     opleverpunten zijn afgerond? 

De dienst wordt als verricht beschouwd als de oplevering heeft plaatsgevonden. 
De oplevering vindt plaats als het afgesproken werk is voltooid en de 
consument het werk heeft aanvaard. De aanvaarding kan ook blijken uit het 
feit dat de consument het werk heeft betaald. 

12.  Zijn er specifieke eisen bij de creditnota bij verrekening van het 
     juiste btw-bedrag? Veel bouwondernemingen leveren na 28 
     februari 2013 een vóór die datum aangevangen werk op. Omdat 
     eerdere termijnen met 21% btw zijn gefactureerd, zal er een 
     verrekening van de btw plaatsvinden. Hoe vraagt een ondernemer 
     aan de Belastingdienst de teveel betaalde btw terug? 

Op de gebruikelijke wijze door middel van een verzoek om teruggaaf. 

13.   Als een (bij)gebouw verbouwd wordt tot een woning, vallen de 
      werkzaamheden (de arbeid en een deel van de overhead) dan 
      onder het 6%-tarief? 

Als een gebouw verbouwd wordt tot een zelfstandige woning, geldt voor die 
verbouwing geen verlaagd tarief als sprake is van de oplevering van een 
nieuwe onroerende zaak. Dat valt niet onder het begrip renovatie en herstel 
van een woning die langer dan twee jaar in gebruik genomen is. Bijvoorbeeld 
een bijgebouw naast de woning dat op hetzelfde perceel is gelegen of de 
transformatie van een kantoorpand tot een woning. Voor wat betreft de 
verbouwing van een kantoorpand is het verlaagde tarief zondermeer niet van 
toepassing. 

14.   Is het bouwbedrijf verplicht het mandagen register ook naar de 
      opdrachtgever te sturen? Of is het voldoende als het bouwbedrijf 
      arbeid, materiaal en overhead uitsplitst op de factuur? 

De Belastingdienst stelt niet verplicht het mandagenregister aan de 
opdrachtgever te sturen. 

15.   Op welk moment kan worden aangenomen dat de dienst is 
      afgerond bij onderhouds- en serviceabonnementen voor cv- 
      installaties, liften e.d.? 

Met de klant worden afspraken gemaakt over onderhoudswerkzaamheden aan 
cv-installaties die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren 
van de cv. Vaak worden hiervoor zogenoemde onderhoudsabonnementen 
afgesloten. Als daarnaast ook afspraken worden gemaakt waarbij de 
ondernemer zich, tegen een relatief geringe (extra) vergoeding, verplicht om 
binnen een bepaalde termijn (meestal 24 uur) een storing te verhelpen worden 
dit meestal serviceabonnementen genoemd. Voor deze zogenoemde 
storingsbeurten kunnen ook afspraken worden gemaakt over het al dan niet 
berekenen van arbeidsloon. De materialen worden echter altijd apart in 
rekening gebracht. Kenmerkend aan de hier bedoelde overeenkomsten is dat in 
alle gevallen eenmaal per vastgestelde periode, bijvoorbeeld één keer per jaar, 
onderhoudswerkzaamheden aan de installatie worden verricht. Het moment 
waarop de vergoeding wordt betaald kan variëren van een eenmalige 
vooruitbetaling, betaling in termijnen of zodra de onderhoudswerkzaamheden 
zijn verricht. 

Zowel bij de hiervoor bedoelde onderhoudsabonnementen als de 
serviceabonnementen is de onderhoudsdienst de hoofdprestatie (hetgeen onder 
andere tot uitdrukking komt in de prijs van het abonnement). Het moment 
waarop de onderhoudsdienst is afgerond is daarom bepalend voor het antwoord 
op de vraag of het verlaagde tarief van toepassing is. Hierbij is niet van belang 
op welke wijze de vergoeding (vooraf, in termijnen of na afloop) wordt betaald. 

16.   De dienstverrichter moet het verlaagde tarief aannemelijk maken. 
      Moet de dienstverrichter in zijn boekhouding een verklaring 
      voegen van de opdrachtgever dat de woning voldoet aan de eis 
      dat de woning ouder is dan twee jaar na het tijdstip van eerste 
      ingebruikneming? 

Nee, om te verifiëren of het verlaagde btw-tarief terecht is toegepast, baseert 
de Belastingdienst zich op de gegevens uit de BAG (Basisregistraties Adressen 
en Gebouwen) en uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie 
persoonsgegevens). Bij twijfel of een woning voldoet aan de ouderdomseis van 
twee jaar, mag de dienstverrichter desgewenst nog steeds een verklaring laten 
tekenen door de opdrachtgever. 

17.   Het tijdelijke verlaagde btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie 
     en herstel van woningen kan onder voorwaarden ook worden 
     toegepast op renovatie- en herstelwerkzaamheden aan 
     woonboten en woonwagens ouder dan twee jaar na het tijdstip 
     van eerste ingebruikneming. Betekent dit dat de bestaande 
      (structurele) verlaagde btw-tarieven ook mogen worden 
     toegepast op woonboten en woonwagens? 

Ja, het verlaagde tarief voor schilder- en stukadoorswerk, 
isolatiewerkzaamheden en schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen is 
ook van toepassing op dergelijke werkzaamheden in, aan en binnen woonboten 
en woonwagens. De woonboot of woonwagen dient dan wel bestemd te zijn 
voor permanente bewoning door particulieren, aangesloten te zijn op 
(nuts)voorzieningen en bestemd te zijn om duurzaam op één bepaalde plek te 
worden gebruikt als woning. 

18.   Bij het tijdelijke verlaagde tarief op arbeidskosten bij renovatie en 
      herstel van woningen in 2010-2011 waren praktische afspraken 
     gemaakt met betrokken organisaties in de gevelelementenbranche 
     voor wat betreft de toe te passen verhouding van arbeid en 
      materiaalkosten bij het vernieuwen, vergroten etc. van deuren en 
      kozijnen. Gelden deze afspraken nu weer? 

Ja, de forfaitaire verdeling van 40% arbeid en 60% materiaal mag worden 
toegepast bij de berekening van de btw voor de totale vergoeding van de 
dienst: vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van 
deuren en kozijnen. Dit betekent dat het bedrijf bij het factureren van 
bovenstaande dienst over 40% van de kosten 6% btw en over 60% van de 
kosten 21% mag rekenen. Wanneer een ondernemer van mening is dat er een 
groter aandeel dan de overeengekomen 40% arbeid in de dienst van 
toepassing is dan dient dit te worden gespecificeerd rekening houdend met 
onderstaande punten: 

-    de toerekening vindt plaats op basis van de gangbare prijzen voor de 
      levering van de materialen en voor het verrichten van de arbeid 
      (marktwaardenmethode); 

-    de toerekening vindt plaats op basis van de kostprijzen voor de 
      materialen en de arbeid. De (voorbereidende) installatiewerkzaamheden 
     vallen wel onder de factor arbeid. Overheadkosten worden naar 
     evenredigheid over de twee kostenposten verdeeld. 

19.   Bij het tijdelijke verlaagde tarief op arbeidskosten bij renovatie en 
      herstel van woningen in 2010-2011 waren praktische afspraken 
     gemaakt met Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie over 
     een forfaitaire verdeling van de vergoeding in materialen en 
     arbeid. Gelden deze afspraken nu weer? 

Ja, de hierna opgenomen praktische afspraken mogen wederom worden 
toegepast. 

Deze forfaitaire verdeling kan worden gehanteerd bij het offreren van 
renovatiewerkzaamheden aan woningen, ouder dan twee jaar na eerste 
ingebruikneming. 

Deze forfaitaire verdeling kan ook worden gehanteerd als in de offerte geen 
verdeling arbeid en materialen is gemaakt en bij de facturering voor het geheel 
van de renovatiewerkzaamheid één prijs wordt berekend. 
De forfaitaire verdeling voor de volgende werkzaamheden is gebaseerd op 
generieke marktwaarden van de arbeidscomponenten bij renovatie en herstel 
van woningen (prijspeil 1 maart 2013). 

(25% arbeid) 
- Gevel en dak: vervangen balustraden van galerijen en balkons, beglazing 
(vervangen glas) 
- Installaties: vervangen en aanbrengen cv-installaties (incl. verwijderen 
geisers, aanpassen bestaande gasaansluiting, nieuwe radiatoren, plaatsen 
thermosstatische kraan + voetventiel, nieuw leidingwerk radiatoren), van 
individueel naar warmte door derden bij meergezinswoningen (incl. regelaar 
t.b.v. stadsverwarming, kamerthermostaat aan/uit, aansluiten thermostaat, 
demontage en afvoeren oude cv-ketel met toebehoren, standaard VR ketel, 
demontage en afvoeren keukengeiser, standaard keukengeiser, warm- en 
koudwaterleiding, isolatie thermaflex, appendages en hulpmaterialen en 
muurmengkraan), aanbrengen rookmelders, het plaatsen en afvoeren van 
zonneboilers; 

(30% arbeid) 
- Gevel en dak: vervangen draaiende delen van buitendeuren, vervangen hang- 
en sluitwerk ramen (buitenzijde) en buitendeuren; 

(40% arbeid) 
- Gevel en dak (vervangen buitenkozijnen (ramen en deuren), vervangen 
vensterbank/waterslagen e.d.), 
- Upgraden interieur: badkamerrenovatie (indien incl. verwijderen sanitair, 
wandtegels, vloertegels, aanbrengen nieuw sanitair, wandtegels en vloertegels, 
aanpassen leidingwerk en electra en bouwkundige voorzieningen), 
keukenrenovatie (indien incl. verwijderen keukenblok en wandtegels, 
aanbrengen wandtegels en keukenblok, aanpassen leidingwerk, aanpassen 
electra en herstellen aansluiting wasmachine e.d.). Let op: voor het enkel 
plaatsen van een keuken geldt deze afspraak niet! 
- Installaties: herstellen/vervangen wandcontactdozen en schakelmateriaal; 

(55% arbeid) 
- Gevel en dak: herstel gevelmetselwerk, herstel scheurvorming 
binnenspouwblad, na-isoleren en hydrofoberen gevel, herstellen betonwerk, 
vervangen en ontstoppen hemelwaterafvoer, steigerwerk, stucgevelsysteem, 
galerijen en balkons (herstel galerijvloeren, balkons en balustraden), platte 
daken (vervangen en herstellen), hellende daken (verbeteren en herstellen), 
nieuwe dakrandafwerking, nieuwe dakramen, nieuwe dakkapel, vervanging 
dakbedekking op eigen terrein, vervanging 4 pans dakraam 
- Upgraden interieur: na-isolatie vloer begane grond, toilet renovatie, het 
plaatsen van binnenwanden, vervangen binnenkozijnen, herstellen en 
vervangen van trappen en hellingen, binnenwandafwerkingen, 
pleisterafwerkingen, keramische afwerking (wandtegelwerk en vloertegelwerk), 
vloerafwerkingen (onder- en dekvloeren) en plafondafwerkingen 
- Installaties: aanbrengen MV installatie, vervangen groepenkast, vervangen 
elektrische bedrading in woning, plaatsen brandmelders, plaatsen nieuwe 
radiatoren zonder vervangen cv ketel (incl. verwijderen radiatoren en nieuwe 
leidingen radiatoren); 

(80% arbeid) 
-Gevel en dak:   oppervlakte afwerking (doorgestreken voeg, sloopwerk en 
voegwerk), herstellen gemetselde schoorsteen . 

Wanneer een ondernemer van mening is dat er een groter aandeel dan de 
overeengekomen percentages arbeid in de dienst van toepassing is dan dient 
dit te worden gespecificeerd rekening houdend met onderstaande punten: 

-     de toerekening vindt plaats op basis van de gangbare prijzen voor de 
      levering van de materialen en voor het verrichten van de arbeid 
      (marktwaardenmethode); 

-     de toerekening vindt plaats op basis van de kostprijzen voor de 
      materialen en de arbeid. De (voorbereidende) installatiewerkzaamheden 
      vallen wel onder de factor arbeid. Overheadkosten worden naar 
      evenredigheid over de twee kostenposten verdeeld. 

Let op: er is geen forfaitaire afspraak gemaakt over een percentage 
arbeid/materiaal bij (totaal)renovaties of andere activiteiten en prestaties dan 
hiervoor bedoeld. Bij deze kan de aanbieder van de renovatie zelf het 
percentage arbeid vaststellen. Het is belangrijk dat de inschatting van de 
arbeid bij het verstrekken van de opdracht is vastgelegd. Dit betreft opdrachten 
met een vast overeengekomen aanneemsom.

4 opmerkingen:

 1. Wauw, dit zijn moeilijke onderwerpen die je aansnijdt. Het is daarom ook erg fijn dat je alles op een rijtje hebt gezet, hier kunnen veel mensen - zoals ik - wat aan hebben. Wij willen onze woonkamer uitbreiden, maar hebben nog niet naar dit soort zaken gekeken, dus hartstikke bedankt!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Michelle.

   Dank voor het compliment.

   Hoe het verder gaat met het lage BTW-tarief voor in de bouw (arbeidscomponent) is onduidelijk. In het onverhoopte geval dat de regeling per 1 juli 2015 afloopt (stel dat), dan moet een klus voor 1 juli 2015 zijn afgerond anders geld het (voorgenomen) hoge tarief.

   Michelle het beste.

   Groet Gerrit Hartholt

   P.S. De boven vermeldde info heb ik gevonden op de website van de rijksoverheid (copy and paste).

   Verwijderen
 2. Gelukkig wordt binnen onze Vve alles goed geregeld, als ik al die voorwaarden en regels zie.. Anders zou ik er in verdwalen denk ik.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geachte meneer of mevrouw Hopman, de regeling waarbij het BTW tarief op onderhoud etcetera (tijdelijk) in het lage BTW tarief zat, is per 1 juli 2015 gestopt. Dit tot groot verdriet van diverse branches. Groet Gerrit Hartholt.

   Verwijderen