vrijdag 27 juli 2012

Veel gestelde vragen over Orgaandonatie en Actieve Donor Registratie (ADR)


Waarom is orgaandonatie belangrijk?
Het aantal (direct transplantabele) patiënten op de wachtlijst fluctueert al langere tijd tussen de 1.300 en de 1.450. Het totale aantal mensen dat wacht op een orgaan is inmiddels opgelopen tot 3.200. De wachttijd blijkt jaarlijks voor zo’n 150 volwas-senen en kinderen te lang. Zij overlijden voordat er een donororgaan beschikbaar komt.

Hoe werkt de huidige Nederlandse wet?
Ingezetenen kunnen hun bereidheid om hun organen na overlijden te doneren vast-leggen in het donorregister: Ja, ik ben donor / Nee, ik wil geen donor zijn / Mijn nabestaanden beslissen / Een specifiek persoon beslist. 40% heeft zijn / haar mening nu geregistreerd. Ontbreekt zo’n registratie, dan moeten nabestaanden, op een onmogelijk moment, de moeilijke donatievraag beantwoorden. Veelal zonder op de hoogte te zijn van de wil van de overledene.

Waarom doen we het in Nederland minder goed?
In Nederland beslissen in het overgrote deel van de gevallen de nabestaanden over orgaandonatie. De laatste jaren weigeren de nabestaanden in Nederland in 70% van de gevallen daarmee in te stemmen, veelal omdat de wens van overledene hen niet bekend is. In vergelijkbare landen ligt dit weigeringspercentage doorgaans onder de 50%.

Wat is er al geprobeerd om meer donoren te werven?
Overwegend voorlichtingscampagnes. Deels om mensen te stimuleren om hun donatiebereidheid ook daadwerkelijk vast te leggen. En deels om een positieve houding ten opzichte van het moeilijke onderwerp orgaandonatie te bevorderen. Daarnaast ook door training van medisch personeel en bijvoorbeeld de inzet van getrainde donatiedeskundigen. Het effect van deze maatregelen blijft tot nu toe beperkt tot minder dan 6% extra transplantaties.

Wat is Actieve Donor Registratie (ADR)?
Actieve Donor Registratie (ADR) is een tussenvorm tussen het Geen-Bezwaarsy-steem, zoals dat bijvoorbeeld in België geldt, en het huidige Nederlandse Toestem-mingssysteem. Uitgangspunt is dat iedereen zèlf, bij leven en welzijn, een bewuste keuze maakt (Ja, ik ben donor / Nee, ik wil geen donor zijn / Mijn nabestaanden beslissen / Een specifiek persoon beslist). Bij ADR worden niet-geregistreerde ingezetenen herhaaldelijk (per brief) benaderd om hun keuze kenbaar te maken. Reageert iemand uiteindelijk niet, dan vindt registratie als donor plaats. Betrok-kene wordt daarvan expliciet op de hoogte gesteld. De keuze kan te allen tijde worden herzien, en de nabestaanden behouden een keuzemogelijkheid.

Waarom invoering van Actieve Donor Registratie (ADR)?
Onder de Nederlanders is er draagvlak voor ADR. Het soms door de minister aangevoerde bezwaar dat ADR niet werkt is nooit bewezen. Evenmin als dat dit systeem gegarandeerd wel werkt. Het Masterplan Orgaandonatie (2008) adviseerde de invoering van ADR als randvoorwaarde voor het realiseren van een significant hoger aantal transplantaties. En uitkomsten van het merendeel van de internationale vergelijkende onderzoeken duiden erop dat invoering van ADR tot betere resultaten zal leiden.

Is er straks sprake van staatslijken?
Onder geen beding. Onder ADR wordt de eigen beslissing van de burger te allen tijde gerespecteerd. Bovendien behouden nabestaanden de mogelijkheid om proactief te verhinderen dat na overlijden ook daadwerkelijk orgaandonatie plaatsvindt.

Enkele URL's met meer informatie:
https://www.jaofnee.nl/
https://www.jaofnee.nl/over-orgaandonatie/zes-vragen-over-donor-zijn
http://2mhclub.nl/cda/faq/
http://2mhclub.nl/nieuws/persbericht/maurice-de-hond/

Tekst in het CDA verkiezingsprogramma: "Het CDA wil orgaandonatie verder stimuleren. Onderdeel daarvan is het actiever promoten van donorregistratie."

De aangenomen resolutie Orgaandonatie (ADR) 30 juni 2012, bepleit een Actief Donor Registratiesysteem.
http://2mhclub.nl/actievedonorregistratie/cdaresolutie/

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt, juli 2012.

Voor hen die geinteresseerd zijn in hoe de discussie in het verleden over Orgaando-natie is verlopen in de Tweede Kamer hierna een onderzoeksmaster (pdf) juli 2009 van Anne-Marie Reynaers over dit onderwerp en dan in het bijzonder de discussie hierover van 1995 tot 2008.
http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2010-0216-200221/ScriptieAnneMarie.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten