woensdag 19 januari 2011

Concept toelichting "vergroening belastingstelsel"

Dit is de concept toelichting bij de aangenomen resolutie "Vergroening belasting-stelsel om Nederland sterker te maken".

Er zijn economische, veiligheids, droge voeten, ethische, praktische, slagvaardigheids, draagvlak, innovatie en groene banen redenen voor de indiening van deze resolutie.

A Een duidelijke economische reden is dat de NL economie en de andere EU economien ergens rond 2050 duurzaam zullen moeten zijn of niet zullen zijn, i.v.m. het schaarser worden van grondstoffen.

B Een belangrijke veiligheids reden is dat NL en de EU op dit moment te afhankelijk zijn van de import van grondstoffen, bijkomend aspect is dat hoe groter de afhankelijkheid van de import van grondstoffen hoe noodzakelijker het is en wordt voor de EU om aan geopolitiek te gaan doen.

C Als laag land aan de zee, is voor NL het hebben en houden van droge voeten een bijzonder en belangrijk vraagstuk op zich; nog sterker, dit motiveert NL sterk om internationaal samen te werken op diverse gebieden.

D Gezien het feit dat de productie van biobrandstoffen voor een deel gebeurt met grondstoffen die ook geschikt zijn voor voedselproductie, verklaart dit voor een deel de stijging van de voedselprijzen wereldwijd. Het is de vraag of het ethisch verantwoord is om voedsel om te zetten in biobrandstof. Dit vergroot de noodzaak om op zoek te gaan naar andere vormen van duurzame energie en vergroot de noodzaak om meer te doen aan energiebesparing.

E In de praktijk blijkt dat het EU bedrijfsleven of onderdelen daarvan jarenlang effectief gelobbied heeft tegen (hogere) energieheffingen voor grootverbruikers en voor compensatie voor duurdere CO2-emissierechten. De kans is aanwezig dat die lobby de komende jaren doorgaat en mogelijk weer effectief is.

F Willen NL en de EU allerlei doelstellingen halen dan zal er slagvaardig gehan-deld moeten worden, met gebruikmaking van alle beschikbare middelen, vergroe-ning van het BTW-stelsel daar waar mogelijk en wenselijk is 1 van die middelen.

G Om draagvlak voor hogere energieheffingen onder de burgers te behouden mogen de grootverbruikers niet ontzien worden.

H Vergroening van het belastingstelsel is een belangrijke bron voor de stimulering van innovatie en energiebesparing.

I Voor een toekomstgericht verdienmodel voor NL en de EU zijn groene banen meer dan nodig.

De huidige NL regering wil meters maken als het gaat om de productie van duur-zame energie, en wil naar verluidt meters maken als het gaat om de groei van het aantal "groene banen", deze resolutie wil meters maken als het gaat om het ver-groenen van het belastingstelsel om NL sterker te maken en beter voorbereid op de toekomst te maken. Aangezien voor bepaalde zaken unanimiteit in de EU vereist is richt deze resolutie zich ook op de besluitvorming in de EU.


De EU is in feite een vrijhandelsakkoord wat gekenschetst kan worden als een sociale-markteconomie. Ons inziens dient het vrijhandelakkoord EU een sociaal-ecologische-markteconomie te worden (in feite is het dat al in meer of mindere mate). Vergroening van het belastingstelsel geeft de (rand)voorwaarden aan waarbinnen de markteconomie van de EU dient te functioneren in het kader van een duurzamere toekomst.

Doe je het niet voor het milieu ? Doe het dan voor het geld, of de volgende generatie.

Volledige tekst van de op 2 april 2011 vastgestelde resolutie:

Initiatiefnemer en woordvoerder Gerrit Hartholt.

URL: EU may consider taxing energy, commissioner says (Bloomberg 13 jan 2011)
http://www.bloomberg.com/news/2011-01-13/eu-may-consider-taxing-energy-commissioner-says-update1-.html

Deze resolutie is met enige hulp compacter gemaakt en is voor overleg op dit moment voorgelegd aan "deze en gene".

1 opmerking: